Odluka o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

NN 114/2014 (26.9.2014.), Odluka o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2170

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU

O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Zabranjuje se novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, drugim javnim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: javne službe).

II.

Zapošljavanje u javnim službama dozvoljava se iznimno samo na:

– radna mjesta koja ostanu upražnjena zbog prestanka ugovora o radu,

– radna mjesta koja ostanu upražnjena zbog duže odsutnosti,

– radna mjesta koja će se sistematizirati nakon proširenja djelokruga javnih službi.

Zapošljavanje iz stavka 1. ove točke dozvoljeno je uz prethodnu suglasnost resornog ministarstva, odnosno drugog nadležnog središnjeg tijela državne uprave.

Odredbe stavaka 1. i 2. ove točke ne odnose se na poslove obuhvaćene točkom IV. ove Odluke.

III.

Zabrana zapošljavanja ne odnosi se na:

– popunjavanje radnih mjesta u javnim službama iz točke I. ove Odluke koje će početi s radom nakon stupanja na snagu ove Odluke,

– zapošljavanje osoba u javnim ustanovama koje sudjeluju u upravljanju, provedbi i reviziji Europskih strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije, te koje su obvezne poduzimati aktivnosti potrebne za završetak provedbe programa IPA. Zapošljavanje u tim javnim ustanovama dozvoljava se u dijelu poslova vezanih uz upravljanje, provedbu i reviziju Europskih strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije i provedbu programa IPA na način i u opsegu kakav će biti dostatan za ispunjavanje preuzetih obveza.

IV.

Redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova, na radnim mjestima namještenika koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu, osigurat će se preraspodjelom poslova, odnosno radnog vremena između postojećih namještenika sukladno posebnim propisima i ugovorima o radu.

U slučajevima u kojima se ne može osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti, na način iz stavka 1. ove točke, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga sukladno posebnim propisima.

Pomoćno-tehnički poslovi iz stavaka 1. i 2. ove točke su poslovi čišćenja, pripreme hrane i pića, pranja i peglanja, poslovi zaštitarske djelatnosti, prijevoza i održavanja i ostali prateći poslovi za obavljanje osnovne djelatnosti.

V.

Postupci zapošljavanja koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se sukladno Odluci o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, broj 156/2013).

Postupci zapošljavanja na radna mjesta namještenika iz točke IV. ove Odluke, koji su u tijeku, obustavit će se.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, broj 156/2013).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/377

Urbroj: 50301-04/12-14-3

Zagreb, 25. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.