Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama

NN 114/2014 (26.9.2014.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2171

Na temelju članka 78. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 47/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA MEĐUSEKTORSKU KOORDINACIJU ZA POLITIKU I MJERE ZA UBLAŽAVANJE I PRILAGODBU KLIMATSKIM PROMJENAMA

I.

Osniva se Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo poslove propisane ovom Odlukom obavlja u okviru nadležnosti koje su mu propisane Zakonom o zaštiti zraka.

Rad Povjerenstva provodi se kroz rad Koordinacijske skupine i Tehničke radne skupine ovoga Povjerenstva.

III.

Koordinacijska skupina, na temelju mišljenja i prijedloga Tehničke radne skupine, daje preporuke Vladi Republike Hrvatske o sveukupnoj politici i mjerama za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, osigurava podršku u provođenju politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama te obavlja sljedeće poslove:

– ocjenjuje i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje strateških dokumenata koji se odnose na politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, uzimajući u obzir dugoročne ciljeve i provedivost s obzirom na tehnička, gospodarska, sociološka ograničenja, usklađenost sa sektorskim i lokalnim planskim dokumentima, te međunarodnim obvezama u svim sektorima;

– daje prijedloge ciljeva, politike i mjera te načina praćenja učinaka politike i mjera;

– daje prijedloge i podršku u promicanju učinkovitih interdisciplinarnih i sinergijskih aktivnosti, politika i mjera.

IV.

Članovi/ce Koordinacijske skupine su:

– Mihael Zmajlović, ministar zaštite okoliša i prirode, predsjednik Koordinacijske skupine;

– mr. sc. Marija Šćulac Domac, pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode, zamjenica predsjednika Koordinacijske skupine;

– Nenad Strizrep, pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode, član;

– Božidar Štubelj, zamjenik ministra rada i mirovinskoga sustava, član;

– mr. sc. Hrvoje Marušić, pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova, član;

– prof. dr. sc. Ivan Pejić, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, član;

– Sabina Škrtić, pomoćnica ministra gospodarstva, članica;

– Matija Derk, pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, član;

– dr. sc. Maroje Lang, pomoćnik ministra financija, član;

– Zdenka Lončar, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta, članica;

– Dan Simonić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, član;

– Igor Butorac, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, član;

– Zvjezdana Blažić, pomoćnica ministra poljoprivrede, članica;

– Domagoj Križaj, pomoćnik ministra poljoprivrede, član;

– Dražen Kurečić, pomoćnik ministra poljoprivrede, član;

– dr. sc. Borka Bobovec, pomoćnica ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja, članica;

– Ines Androić Brajčić, pomoćnica ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja, članica;

– Želimir Kramarić, pomoćnik ministra turizma, član;

– Mihaela Matokanović Džimbeg, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih, članica;

– Nataša Zorić, pomoćnica ministra zdravlja, članica.

V.

Koordinacijska skupina sastaje se najmanje jedanput godišnje, ili po potrebi na prijedlog predsjednika ili člana Koordinacijske skupine.

VI.

Tehnička radna skupina osniva se za praćenje i ocjenu provedbe i planiranja politike i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj, davanja mišljenja na planske i strateške dokumente, nacrte propisa te obavlja sljedeće poslove:

– davanje mišljenja o prijedlozima propisa, studijama, elaboratima i ostalim relevantnim dokumentima koji se odnose na postojeću politiku i mjere, planiranu politiku i mjere te učinke tih politika i mjera (mišljenje se osobito odnosi na ocjenu adekvatnosti politike i mjera s obzirom na ciljeve, provedivost s obzirom na tehnička, ekonomska, sociološka ograničenja te ograničenja zaštite okoliša, usklađenost sa sektorskim planskim dokumentima, regionalnim i lokalnim planskim dokumentima i međunarodnim obvezama u drugim sektorima);

– davanje mišljenja na prijedloge ciljeva, politike i mjera i projekcija, načina praćenja učinaka politike i mjera;

– davanje prijedloga i podrška u promicanju učinkovitih interdisciplinarnih i sinergijskih aktivnosti, politika i mjera;

– davanje mišljenja i savjetovanje u pogledu osiguravanja kvalitete i ocjene prihvatljivosti prisutnih nesigurnosti u planiranju i projekcijama;

– davanje mišljenja i preporuka o odabiru metodološkog pristupa, uvažavanjem uputa Međuvladinog tijela za klimatske promjene i Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime;

– razmatranje preporuka koje donosi Stručni tim Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime za pregled;

– podrška u pristupu informacijama i podacima.

VII.

Članovi Tehničke radne skupine su:

– Jasenka Nećak, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, predsjednica;

– Višnja Grgasović, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, zamjenica predsjednice;

– Branka Pivčević Novak, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, članica;

– Igor Raguzin, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, član;

– Ana Kobašlić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, članica;

– Lena Ružić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, članica;

– Miljenka Kuhar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, članica;

– Damir Štambuk, Ministarstvo gospodarstva, član;

– Mirta Pokršćanski Landeka, Ministarstvo gospodarstva, članica;

– Sanja Krnić Bastać, Ministarstvo poljoprivrede, članica;

– Sanja Genzić Jurišević, Ministarstvo poljoprivrede, članica;

– Vjekoslav Marijanović, Ministarstvo poljoprivrede, član;

– Ana Barišić, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, članica;

– Branimir Farkaš, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, član;

– Ivana Kunić, Ministarstvo financija, članica;

– Sonja Pelicarić, Ministarstvo turizma, članica;

– Damir Tomasović, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, član;

– mr. sc. Nada Marđetko-Škoro, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, članica;

– Andrea Meštrović, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, članica;

– Valerija Golub, Ministarstvo zdravlja, članica;

– Gordan Klišanić, Ministarstvo socijalne politike i mladih, član;

– Bruno Radojica, Ministarstvo poduzetništva i obrta, član;

– Luka Rajčić, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, član;

– prof. Zaviša Šimac, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, član;

– dr. sc. Krešo Pandžić, Državni hidrometeorološki zavod, član;

– Davorin Marković, Državni zavod za zaštitu prirode, član;

– Milenka Primorac Čačić, Državni zavod za statistiku, članica;

– Hana Mesić, Agencija za zaštitu okoliša, članica;

– dr. sc. Nirvana Franković Mihelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, članica;

– Darko Barbalić, Hrvatske vode, član;

– Alen Sajko, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., član;

– dr. sc. Hrvoje Marjanović, Hrvatski šumarski institut, član;

– doc. dr. sc. Nenad Leder, Hrvatski hidrografski institut, član;

– dr. sc. Branka Grbec, Institut za oceanografiju i ribarstvo, članica;

– dr. sc. Hrvoje Carić, Institut za turizam, član;

– mr. sc. Željko Jurić, Energetski institut Hrvoje Požar, član;

– dr. sc. Željka Kordej-De Villa, Ekonomski institut, članica;

– Dijana Varlec, Hrvatska gospodarska komora, članica;

– mr. sc. Anđelko Vojvoda, Hrvatska obrtnička komora, član;

– Mirela Gudan, Hrvatska udruga poslodavaca, članica;

– Darko Šeperić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, član;

– prof. dr. sc. Daniel-Rolph Schneider, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, član;

– prof. dr. sc. Željko Tomšić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, član;

– doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, članica;

– prof. dr. sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, član;

– prof. dr. sc. Jasna Golubić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, članica;

– dr. sc. Mirjana Matešić, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, članica;

– Marija Pujo Tadić, Hrvatska udruga za smanjenje ugljičnog otiska, članica;

– dr. sc. Maja Božičević Vrhovčak, Društvo za oblikovanje održivog razvoja, članica;

– Luka Tomac, Zelena akcija, član.

VIII.

Tehnička radna skupina sastaje se najmanje dva puta godišnje, ili po potrebi za rješavanje pojedinih poslova Povjerenstva, ili po zahtjevu predsjednika Koordinacijske skupine.

IX.

Članovi Tehničke radne skupine sudjeluju u radu dostavljanjem podataka, davanjem pisanih očitovanja na dostavljene materijale ili usmeno na sastancima (uključujući radionice, seminare i drugo). O sastanku se vodi bilješka.

X.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, zadužuje se za obavljanje tehničkih i administrativnih poslova Koordinacijske skupine i Tehničke radne skupine.

XI.

Članovi Tehničke radne skupine koji nisu zaposlenici središnjih tijela državne uprave i Agencije za zaštitu okoliša, imaju pravo na naknadu u iznosu od 150,00 kuna neto po održanoj sjednici.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/367

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 25. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.