Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

NN 114/2014 (26.9.2014.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2176

Na temelju članka 47. stavaka 1. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLIT

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Split (»Narodne novine«, br. 45/97, 155/98 i 72/2011), u točki IV. podtočka 1. Bazen Gradska luka – kopneni dio, u stavku 2. riječi: »Dalje, granica ide prema sjeveru do spoja korijena Gata sv. Nikole i kamenog pločnika, te na sjever do spoja Obale Lazareta i Obale hrvatskog narodnog preporoda, a dalje obalom u smjeru juga do početne točke, odnosno lukobrana.« zamjenjuju se riječima: »Dalje, granica ide prema sjeveru do spoja korijena Gata sv. Nikole i kamenog pločnika, te na sjever do spoja Obale Lazareta i Obale hrvatskog narodnog preporoda. Odatle granica ide na zapad paralelno s obalom na udaljenosti 2.4 m od obale obuhvaćajući stare kamene bitve na zapadnoj strani malog mula. Dalje, obalom u smjeru juga do početne točke, odnosno lukobrana.«.

U stavku 4. iza broja: »13826« dodaje se zarez i riječi: »dio 13825 i dio 13827/1.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Dio k.č.br. 13825 i dio k.č.br. 13827/1 omeđen je spojnicama:

                                     Y                         X

TOČKA 1              6 374 220.24        4 819 258.1083

TOČKA 2              6 374 220.72        4 819 259.3469

TOČKA 3              6 374 222.77        4 819 263.9714

TOČKA 4              6 374 091.77       4 819 321.8678«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/365

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 25. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

114 26.09.2014 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split