Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

NN 114/2014 (26.9.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

114 26.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

2183

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08.) ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 42/14.), u članku 12. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Radnik na složenijim rukovodećim poslovima (direktor unutar Glavnog ureda) u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:«.

Članak 2.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a., koji glasi:

»Radnik zaposlen na jednostavnijim rukovodećim poslovima (voditelj ureda, službe, odjela i sl.) u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.«

Članak 3.

U članku 13. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rada sa strankama);«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/19
rbroj: 529-05-14-1
Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.