Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća

NN 115/2014 (29.9.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća

115 29.09.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2186

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, broj 75/2009, 61/2011, 56/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVENIJENCIJAMA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA

Članak 1.

U Pravilniku o provenijencijama svojti šumskog drveća (»Narodne novine« broj 147/2011 i 96/2012) u Prilogu I ispod naslova »RAZDJELBA PROVENIJENCIJA ZA SVOJTE ŠUMSKOG DRVEĆA OD GOSPODARSKOG ZNAČAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ« za svojtu: Quercus robur L. – hrast lužnjak, Smjernica za korištenje šumskoga reprodukcijskog materijala mijenja se i glasi:

»Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar jedne sjemenske oblasti, a preporuča se unutar jedne sjemenske zone.

U oblasti submediteranskih šuma, dozvoljeno je korištenje šumskoga reprodukcijskog materijala samo unutar sjemenske regije.«.

Članak 2.

Za svojtu: Fagus sylvatica L. – obična bukva, iza broja 3.4.1. riječi: »Sjemenska regija Istara« zamjenjuju se riječima: »Sjemenska regija Istra«.

Broj »3.5.3.« ispred riječi »Sjemenska regija Mosor – Biokovo« zamjenjuje se brojem »3.4.3.«.

Smjernica za korištenje šumskoga reprodukcijskog materijala mijenja se i glasi:

»Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar iste sjemenske oblasti, poštujući visinske pojaseve rasprostranjenosti svojte.«.

Članak 3.

Za svojtu: Fraxinus angustifolia Vahl – poljski jasen i Fraxinus excelsior L. – obični jasen, Smjernica za korištenje šumskoga reprodukcijskog materijala, Fraxinus angustifolia Vahl mijenja se i glasi:

»Korištenje šumskoga reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar jedne sjemenske zone, a u slučaju višegodišnjeg izostanka uroda unutar sjemenske zone iznimno je, uz suglasnost Službenog tijela, dozvoljeno njegovo korištenje unutar sjemenske oblasti.«.

Članak 4.

Za svojtu: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – crna joha, Smjernice za korištenje šumskoga reprodukcijskog materijala mijenjaju se i glase:

»Korištenje šumskoga reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar sjemenske zone, a šumski reprodukcijski materijal iz 1.1. Sjemenske zone Podravine i Podunavlja dozvoljeno je koristiti unutar sjemenske oblasti.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/56

Urbroj: 525-11/1059-14-1

Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.