Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN 116/2014 (30.9.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

116 30.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

2191

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/2013 i 108/2013 – ispravak) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/2013, 90/13 i 142/13) iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

»(1) Kombi vozilima smatraju se motorna vozila koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

– najmanja duljina 4390 milimetara;

– najmanja širina 1790 milimetara;

– najmanja visina 1800 milimetara;

– najmanja duljina teretnog prostora 1020 milimetara;

– najmanja tehnički dopuštena masa stražnje osovine 1230 kilograma;

– klizna bočna vrata za pristup stražnjoj klupi u tvorničkoj izvedbi;

– trajno ugrađena pregrada između prostora za putnike i prostora za prijevoz robe; i

– teretna homologacija izdana od proizvođača motornog vozila.

(2) Proizvođač, predstavnički ured ili trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj su prije stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj motornog vozila iz stavka 1. ovoga članka određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva obvezni dostaviti Carinskoj upravi, Središnjem uredu dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta. Proizvođač, predstavnički ured, trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik te trgovac ne smiju motorna vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva isporučiti osobama koje ih stječu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj bez obračunatog i iskazanog posebnog poreza prije nego ih Carinska uprava obavijesti da motorno vozilo ispunjava propisane uvjete iz stavka 1. ovoga članka prema kojima se može smatrati kombi vozilom.

(3) Stupanje na snagu ovoga članka ne utječe na porezne obveze koje su nastale prije početka njegove primjene.«.

Članak 2.

U članku 21. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako su proizvođač ili trgovac kao instrument osiguranja podnijeli bjanko zadužnicu ili zadužnicu, a nadležni carinski ured utvrdi da proizvođač ili trgovac kasne s uplatama posebnog poreza, neredovito ili nepotpuno podnose mjesečna izvješća, na drugi način krše porezne propise ili ako se zbog drugih okolnosti može zaključiti da će namirenje posebnog poreza biti otežano ili onemogućeno, carinski ured će obavijestiti proizvođača ili trgovca da je umjesto bjanko zadužnice ili zadužnice kao instrument osiguranja dužan podnijeti bankovnu garanciju u visini jamstvene svote određene prema članku 25. ovoga Pravilnika. Ako proizvođač ili trgovac ne podnesu bankovnu garanciju u ostavljenom roku carinski ured će rješenjem proizvođaču ili trgovcu privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti sukladno članku 23. Zakona.«.

Članak 3.

U članku 31. stavak 9. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/49

Urbroj: 513-02-1760/1-14-1

Zagreb, 18. rujna 2014.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.