Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu

NN 116/2014 (30.9.2014.), Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2192

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRODAJI POVLASTICA ZA RIBOLOV U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I REGISTRU POVLASTICA ZA RIBOLOV U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– koje se povlastice za ribolov smatraju povlasticama u državnom vlasništvu,

– uvjeti i postupak prodaje povlastica za ribolov u državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: državne povlastice),

– način provedbe javnog natječaja za prodaju državnih povlastica na novog vlasnika plovila,

– sadržaj i način vođenja Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu.

Državne povlastice

Članak 2.

(1) Državnim povlasticama smatraju se:

– povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koje su prestale važiti na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu kao i povlastice za koji nije predan zahtjev za izdavanje nove povlastice do 30. lipnja 2012 godine,

– povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koje su prestale važiti na temelju članka 16. stavka 2. podstavak 2. i 4. Zakona o morskom ribarstvu,

– povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru koje su prestale važiti na temelju članka 16. stavka 2. podstavak 1. Zakona o morskom ribarstvu, a nisu predmet prodaje zajedno s plovilom na koje je izdana povlastica, nije podnesen zahtjev za izdavanje povlastice za gospodarski ribolov na drugo plovilo istoga vlasnika ili zahtjev za izdavanje povlastice za mali obalni ribolov ili nije poslana obavijest o namjeri prijenosa povlastice u cijelosti putem javnog poziva.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka smatraju se važećim povlastice za koje je prethodni vlasnik propustio podnijeti zahtjev za brisanje stare i izdavanje nove povlastice do 30. lipnja 2012. godine, ukoliko je plovilo s povlasticom prodano novom vlasniku do 1. srpnja 2014. godine, što se dokazuje kupoprodajnim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika.

Uvjeti prodaje

Članak 3.

(1) Ministar će Odlukom odrediti koje državne povlastice mogu biti ponuđene na prodaju i objaviti javni natječaj za prodaju istih.

(2) Sredstva prikupljena od prodaje povlastica za ribolov u državnom vlasništvu prihod su državnog proračuna i koriste se za financiranje mjera sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o morskom ribarstvu.

(3) Osobe koji se javljaju na javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka osim ispunjavanja uvjeta za kupnju državnih povlastica propisanih u članku 17. stavak 3. Zakona o morskom ribarstvu, kod podnošenja prijave moraju imati u vlasništvu plovilo koje je upisano u Registar ribarske flote ili plovilo koje zadovoljava uvjete propisane člankom 4. stavkom 2. ovog Pravilnika.

(4) Na javni natječaj se ne mogu javiti vlasnici plovila ili ovlaštenici povlastice koji imaju izrečenu mjeru trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova.

Postupak prijenosa državne povlastice na novog vlasnika

Članak 4.

(1) Prijenos državne povlastice ovog članka izvršit će se brisanjem te povlastice iz Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i izdavanjem povlastice za ribolov na novog vlasnika s pravima na iste ribolovne alate i ribolovne zone iz državne povlastice, koja će se upisati u Registar povlastica za ribolov.

(3) Prijenos povlastice iz stavka 1. ovog članka na drugo plovilo može se izvršiti isključivo na plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW.

Provedba Javnog natječaja za prodaju državnih povlastica

Članak 5.

(1) Ministar Odlukom objavljuje Javni natječaj za prodaju državnih povlastica.

(2) U Odluci iz stavka 1. ovoga članka mora biti navedeno koje se državne povlastice nude na prodaju i ribolovna prava koje kupac može ostvariti kupnjom, a koja se odnose na ribolovne alate, ribolovne zone i karakteristike plovila na koje se povlastica može izdati i najmanji traženi iznos za svaku pojedinu povlasticu.

(3) Ukoliko više ponuditelja istakne u svojoj ponudi jednak najviši ponuđeni iznos, pri odabiru se primjenjuju dodatni kriteriji, te bodovi na način:

– ako je ovlaštenik povlastice koji će obavljati gospodarski ribolov na moru obavljao djelatnost gospodarskog ribolova na moru u razdoblju od zadnje tri godine i ima minimalno 30 ribolovnih dana godišnje – dodjeljuje se 15 bodova

– ako je plovilo za koje se ponuditelj javlja na javni natječaj već upisano je u Registar flote – dodjeljuje se 15 bodova

– ako je sjedište pravne osobe ili obrta ovlaštenika povlastice na otocima I. skupine – dodjeljuje se 10 bodova

– ako je sjedište pravne osobe ili obrta ovlaštenika povlastice na otocima II. skupine – dodjeljuje se 5 bodova.

Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu

Članak 6.

(1) Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu.

(2) U Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu upisuju se sljedeći podaci:

1. Serijski broj povlastice koja je otkupljena ili je prestala važiti, tijelo koje je izdalo povlasticu, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj akta kojim je izdana, mjesto i datum izdavanja,

2. Podaci o plovilu za koje je izdana povlastica koja je prešla u državno vlasništvo,

3. Vrste ribolovnih alata koji su upisani u povlasticu,

4. Ribolovne zone u kojima se smije obavljati gospodarski ribolov,

5. Obrazloženje prestanka važenja povlastice koja je prešla u državno vlasništvo,

6. Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj Ugovora o prodaji državne povlastice, mjesto i datum zaključenja.

7. Napomena o brisanju povlastice iz Registra povlastica u državnom vlasništvu klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj, mjesto i datum.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/57

Urbroj: 525-13/1224-14-1

Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

116 30.09.2014 Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu 116 30.09.2014 Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu 116 30.09.2014 Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu 116 30.09.2014 Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu