Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ´t Veld sp. nov.

NN 116/2014 (30.9.2014.), Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ´t Veld sp. nov.

116 30.09.2014 Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock 116 30.09.2014 Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2193

Na temelju članka 16. stavka 5. i članka 84. stavka 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/2005, 25/2009 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA ŠTETNOG ORGANIZMA PHYTOPHTHORA RAMORUM WERRES, DE COCK & MAN IN
’T VELD sp. nov.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju fitosanitarne mjere u slučaju sumnje na zarazu i potvrđene zaraze štetnim organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe kojima se utvrđuje provedba Odluke Komisije 2002/757/EZ od 19. rujna 2002. o privremenim hitnim fitosanitarnim mjerama radi sprečavanja unošenja Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. u Zajednicu i njegovog širenja unutar Zajednice (SL L 252, 20. 9. 2002.), kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Provedbenom odlukom Komisije оd 18. prosinca 2013. o izmjeni Odluke 2002/757/EZ u pogledu zahtjeva za fitosanitarnim certifikatom u odnosu na štetni organizam Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za piljeno drvo bez kore vrsta Acer macrophyllum Pursh i Quercus spp. L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 346, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2002/757/EZ).

Članak 3.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao i pojmovi uporabljeni u Odluci Komisije 2002/757/EZ.

II. FITOSANITARNE MJERE

Mjere u slučaju sumnje na zarazu

Članak 4.

(1) U slučaju sumnje na zarazu, fitosanitarni ili šumarski inspektor (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor) uzima uzorak i šalje ga na laboratorijsku analizu u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja.

(2) Do dobivanja rezultata laboratorijske analize nadležni će inspektor na mjestima proizvodnje ili distribucije osjetljivog bilja, kao i kod posjednika bilja koji su primili osjetljivo bilje iz partije zahvaćene štetnim organizmom, zabraniti premještanje osjetljivog bilja.

Mjere u slučaju potvrđene zaraze na mjestu proizvodnje

Članak 5.

(1) Na mjestu proizvodnje ili distribucije na kojem je potvrđena zaraza štetnim organizmom, a radi sprječavanja njegova širenja, nadležni će inspektor:

1. označiti bilje na kojem je potvrđena zaraza na način da se te oznake ne mogu odstraniti i da ne oštećuju bilje,

2. narediti uništenje sveg zaraženog bilja i sveg osjetljivog bilja u polumjeru 2 m od zaraženog bilja, uključujući supstrat za uzgoj koji je pridodan bilju i biljne ostatke,

3. za sve osjetljivo bilje u polumjeru 10 m od zaraženog bilja te sve ostalo bilje iz iste partije:

– zabraniti premještanje unutar i izvan mjesta proizvodnje,

– obaviti dodatne preglede nakon poduzetih mjera iskorjenjivanja, najmanje dvaput u razdoblju od tri mjeseca za vrijeme aktivnog rasta bilja, kojima se potvrđuje da bilje nije zaraženo štetnim organizmom,

– tijekom tromjesečnog razdoblja iz druge alineje ove točke, zabraniti primjenu sredstava koja mogu prikriti simptome zaraze,

4. obaviti temeljiti pregled sveg ostalog osjetljivog bilja na mjestu proizvodnje, nakon utvrđivanja zaraze, kojim se potvrđuje da bilje nije zaraženo štetnim organizmom.

(2) Ako je na mjestu proizvodnje zaraženo bilje posađeno u tlo (raste na stalnom mjestu), nadležni će inspektor pored mjera iz stavka 1. ovoga članka:

– zabraniti uzgoj osjetljivog bilja na udaljenosti 4 m od zaraženog bilja u razdoblju od tri godine, ili

– narediti kemijsko tretiranje tla unutar polumjera 4 m od mjesta na kojem je raslo zaraženo bilje.

(3) Ako je zaraženo bilje posađeno u posudama, nadležni će inspektor pored mjera iz stavka 1. ovoga članka narediti uništenje ili dezinfekciju posuda, te dezinfekciju podloge na kojoj su bile smještene posude (primjerice: radni stol, betonska ili plastična podloga).

(4) Nadležni inspektor može odrediti i druge mjere prema preporuci struke.

Mjere u slučaju potvrđene zaraze na mjestu koje nije mjesto proizvodnje

Članak 6.

Ako je zaraza štetnim organizmom potvrđena na uzgojenom ili samoniklom osjetljivom bilju na mjestu koje nije mjesto proizvodnje, nadležni će inspektor:

1. zabraniti premještanje zaraženog bilja ili njegovih dijelova,

2. narediti uništenje zaraženog bilja, osjetljivog bilja i biljnih ostataka u polumjeru 2 m od zaraženog bilja ili odstranjivanje i uništenje zaraženih dijelova osjetljivog bilja, ukoliko je uništavanje cijelih biljaka teško izvedivo,

3. obaviti dva dodatna pregleda osjetljivog bilja koje se nalazi u blizini mjesta zaraze (npr. u slučaju zaraze drvenastog bilja: u polumjeru 100 m od zaraženog drvenastog bilja) u razdoblju od tri mjeseca nakon uništenja zaraženog bilja,

4. tijekom tromjesečnog razdoblja iz točke 3. ovoga članka, zabraniti primjenu sredstava koja mogu prikriti simptome zaraze,

5. zabraniti uzgoj osjetljivog bilja u razdoblju od tri godine na udaljenosti 4 m od zaraženog bilja ili unutar površine koja je po veličini jednaka dvostrukom promjeru krošnje zaraženog drvenastog bilja,

6. odrediti i druge mjere prema preporuci struke.

Uništenje zaraženog bilja

Članak 7.

Uništenje zaraženog bilja obavlja se odmah nakon potvrđivanja zaraze spaljivanjem na mjestu koje odredi nadležni inspektor ili drugim postupkom prema preporuci struke.

Higijenske mjere

Članak 8.

Kad je to moguće, nadležni će inspektor narediti sljedeće higijenske mjere:

1. ograničenje pristupa osobama na područje za koje se sumnja da je zaraženo ili na kojem je potvrđena zaraza,

2. zatvaranje u nepropusne vreće zaraženog bilja ili biljnih dijelova koji se prenose na uništavanje, radi sprječavanja širenja zaraze,

3. čišćenje korištene opreme i prijevoznih sredstava od tla i biljnih dijelova; nakon čišćenja, uništenje tla i biljnih dijelova,

4. dezinfekciju očišćene opreme i prijevoznih sredstava,

5. nakon uništenja, obvezno pranje korištene odjeće i dezinfekciju obuće i ruku.

Obveze posjednika bilja

Članak 9.

Posjednik bilja je obvezan, u skladu s uputama koje dobije od nadležnog inspektora, vidljivo označiti bilje obuhvaćeno službenim pregledima i obavještavati ga o svakoj daljnjoj pojavi simptoma zaraze štetnim organizmom.

Praćenje zdravstvenog stanja

Članak 10.

Nadležna inspekcija, kad je to potrebno, obavlja praćenje zdravstvenog stanja (monitoring) pri premještanju osjetljivog bilja da bi se utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti propisani Odlukom Komisije 2002/757/EZ te ovim Pravilnikom.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Propis koji prestaje važiti

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja gljive Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld. sp. nov. (»Narodne novine«, broj 64/2008).

Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/35

Urbroj: 525-09/0822-14-6

Zagreb, 18. rujna 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.