Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

NN 117/2014 (1.10.2014.), Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2215

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/13 i 14/14) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU DODATNIH PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA ODREĐENOG VOĆA I POVRĆA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se privremene izvanredne mjere potpore proizvođačima voća i povrća u provedbi Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju budućih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (u daljnjem tekstu: Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1031/2014).

Predmet i područje primjene

Članak 2.

Potpora za provedbu privremenih izvanrednih mjera iz članka 1. stavka 1. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 dodjeljuje se proizvođačima voća za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju sljedećih proizvoda koji su namijenjeni konzumaciji u svježem obliku:

(a) jabuke oznake KN 0808 10

(b) mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine), mandarine sorte Wilking i slični hibridi agruma oznaka KN 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 i 0805 20 90.

Razdoblje provedbe

Članak 3.

Potporom iz članka 2. ovoga Pravilnika obuhvaćeni su postupci povlačenja s tržišta provedeni u razdoblju od 30. rujna 2014. do datuma kada će količine iz Priloga I ovoga Pravilnika biti iskorištene ili do 31. prosinca 2014. godine, ovisno o tome što bude prije.

Raspodjela maksimalnih količina za Republiku Hrvatsku

Članak 4.

(1) Potpora iz članka 2. ovoga Pravilnika raspoloživa je za Republiku Hrvatsku za količine jabuka i mandarina iz Priloga I ovoga Pravilnika povučene s tržišta za slobodnu distribuciju.

(2) Potporom će biti pokrivene i dodatne količine jabuka koje proizvođači mogu povući s tržišta Republike Hrvatske, ali njihova ukupna količina ne smije prijeći 3.000 t.

(3) Raspodjela maksimalnih količina po proizvodima i postupcima nalazi se na web-stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr.

Raspodjela količina po proizvođačima

Članak 5.

(1) Proizvođači proizvoda iz članka 4. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika mogu isporučiti primateljima proizvoda povučenih s tržišta najviše 10 % od ukupnih količina jabuka i mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu.

(2) Količina proizvoda koju proizvođači mogu isporučiti primateljima proizvoda povučenih s tržišta izračunava se na temelju regionalnog prinosa koji za mandarinu iznosi 29,5 t/ha, a za jabuku 22,6 t/ha.

(3) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) raspodijelit će količine iz Priloga I ovoga Pravilnika među proizvođačima prema redoslijedu zaprimanja obavijesti.

(4) Količine iz stavka 1. ovoga članka proizvođači jabuka i mandarina mogu isporučivati primateljima proizvoda povučenih s tržišta do 15. studenoga 2014. godine.

(5) Ukoliko do datuma iz stavka 4. ovoga članka količine jabuka i mandarina iz članka 4. stavaka 1. i 2. ne budu utrošene, daljnja raspodjela količina ide po principu tko prvi dostavi obavijest Agenciji za plaćanja.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta

Članak 6.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju su:

– humanitarne organizacije – Hrvatski Crveni križ (www.hck.hr) i Hrvatski Caritas (www.caritas.hr)

– centri i ustanove socijalne skrbi – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr)

– ustanove za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje –

prema popisu sa službenih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr)

– ustanove za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr)

– bolničke ustanove – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva zdravlja (www.zdravlja.hr)

– kaznena tijela – prema popisu sa službenih stranica Ministarstva pravosuđa (www.mprh.hr).

Financijska pomoć za povlačenja s tržišta

Članak 7.

(1) Maksimalni iznosi financijske pomoći za postupak povlačenja s tržišta, troškove transporta i troškove sortiranja i pakiranja propisani su prilozima XI, XII i XIII Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća i Prilogom II ovoga Pravilnika.

(2) Financijska pomoć za povlačenje s tržišta jabuka i mandarina iz članka 2. ovoga Pravilnika raspoloživa je u razdoblju iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Proizvođači mogu sklopiti ugovor s pravnom osobom koja će obaviti sortiranje i pakiranje i/ili transport cjelokupnih količina jabuka i mandarina povučenih s tržišta u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Prethodna obavijest o postupcima povlačenja s tržišta

Članak 8.

Proizvođač proizvoda iz članka 2. ovoga Pravilnika obavijestit će Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o planiranom postupku povlačenja s tržišta koji namjerava poduzeti pisanom telekomunikacijskom ili elektroničkom obavijesti u skladu sa člankom 6. Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine« broj 111/14).

Kontrola prvog i drugog stupnja

Članak 9.

Postupci povlačenja s tržišta podliježu kontroli prvog i drugog stupnja u skladu s člankom 7. stavcima 1., 2., 5., 6. i 8. Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine« broj 111/14).

Zahtjev za isplatu potpore

Članak 10.

Proizvođač proizvoda iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za isplatu potpore za postupak povlačenja s tržišta u skladu sa člankom 10. Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine« broj 111/14) do 31. siječnja 2015. godine.

Uvjeti za primatelje proizvoda povučenih s tržišta

Članak 11.

Uvjeti za primatelje proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju propisani su člankom 11. Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine« broj 111/14).

Obavijesti Komisiji

Članak 12.

Agencija za plaćanja će u skladu sa člankom 10. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 obavijestiti Komisiju o količinama jabuka i mandarina povučenih s tržišta i ukupnim izdacima nastalim u vezi s količinama povučenim s tržišta.

Isplata financijske pomoći Europske unije

Članak 13.

(1) Agencija za plaćanja izvršit će isplatu potpore proizvođaču u skladu s člankom 13. stavkom 1. Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine« broj 111/14).

(2) Rashodi u proračunu Republike Hrvatske povezani s isplatom na temelju Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 prihvatljivi su za financijsku pomoć Europske unije samo ako su nastali prije 30. lipnja 2014. godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/91

Urbroj: 525-07/0004-14-1

Zagreb, 1. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

MAKSIMALNE KOLIČINE PROIZVODA RASPODIJELJENE PO GRUPAMA PROIZVODA I DRŽAVAMA ČLANICAMA

DRŽAVA
ČLANICA

JABUKE I KRUŠKE
(t)

ŠLJIVE,
STOLNO GROŽĐE I KIVI
(t)

RAJČICE,
MRKVE, PAPRIKE, SALATNI KRASTAVCI I KORNIŠONI
(t)

NARANČE, KLEMENTINE I MANDARINE
(t)

BELGIJA

43.300

1.380

14.750

0

CIPAR

0

0

0

16.220

NJEMAČKA

13.100

0

0

0

GRČKA

5.100

28.475

750

10.750

ŠPANJOLSKA

8.700

6.900

20.400

58.600

FRANCUSKA

28.950

500

1.600

0

HRVATSKA

1.050

0

0

7.900

ITALIJA

35.805

38.845

0

2.620

LITVA

0

0

4.000

0

MAĐARSKA

725

570

0

0

NIZOZEMSKA

22.200

0

6.800

0

POLJSKA

18.750

0

0

0

PORTUGAL

4.120

225

0

0


PRILOG II.

IZNOS POTPORE ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU I DRUGA ODREDIŠTA OSIM ONIH ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU

PROIZVOD

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE ZA SLOBODNU DISTRIBUCIJU (EUR/100 KG)

jabuka

16,98

mandarina

19,50

TROŠKOVI TRANSPORTA U OKVIRU SLOBODNE DISTRIBUCIJE

Udaljenost između mjesta povlačenja i mjesta isporuke

Troškovi transporta (EUR/t) (*)

manje od 25 km

18,2

od 25 km do 200 km

41,4

od 200 km do 350 km

54,3

od 350 km do 500 km

72,6

od 500 km do 750 km

95,3

750 km i više

108,3

(*) Nadoplata za hlađeni (kondicionirani) prijevoz iznosi 8,5 EUR/t

TROŠKOVI SORTIRANJA I PAKIRANJA U OKVIRU SLOBODNE DISTRIBUCIJE

Proizvod

Troškovi sortiranja i pakiranja (EUR/t)

Jabuka

187,7

Ostali proizvodi

201,1

NAZNAKA NA PAKIRANJU

»proizvod za slobodnu distribuciju«

117 01.10.2014 Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća