Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida

NN 117/2014 (1.10.2014.), Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2216

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADOM IZ PROIZVODNJE TITAN-DIOKSIDA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.), propisuju mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi od štetnih učinaka gospodarenja otpadom iz proizvodnje titan-dioksida.

Članak 2.

(1) Dozvola za gospodarenje otpadom iz proizvodnje titan-dioksida ne smije se izdati za postupke ispuštanja otpada iz proizvodnje titan-dioksida u morski okoliš što uključuje i ukapanje u morsko dno te potapanje tog otpada.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovog članka ne smije se izdati za postupke odlaganja u ili na tlo otpada iz proizvodnje titan-dioksida.

(3) Dozvola iz stavka 1. ovog članka ne smije se izdati za postupke dubokog utiskivanja otpada iz proizvodnje titan-dioksida.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (»Narodne novine«, broj 70/08).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-04/26

Urbroj: 517-06-3-14-2

Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.