Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada

NN 117/2014 (1.10.2014.), Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2217

Na temelju članka 15. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O NUSPROIZVODIMA I UKIDANJU STATUSA OTPADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada i Očevidnik nusproizvoda, posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada, uključujući granične vrijednosti onečišćujućih tvari i štetan utjecaj tvari ili predmeta na okoliš, posebni kriteriji za određivanje nusproizvoda, sadržaj potvrda o upisu u Očevidnik za ukidanje statusa otpada i Očevidnik nusproizvoda, sadržaj i način vođenja Očevidnika za ukidanje statusa otpada i Očevidnika nusproizvoda te način i uvjeti provedbe propisa Europske unije kojima se utvrđuju kriteriji za ukidanje statusa pojedine vrste otpada.

Primjena pravne stečevine Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se uspostavlja pravni okvir za provedbu sljedećih Uredbi Europske unije:

– Uredba Vijeća (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 94, 8. 4. 2011.),

– Uredba Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 337, 11. 12. 2012.),

– Uredba Komisije (EU) br. 715/2013 od 25. srpnja 2013. o utvrđivanju kriterija na temelju kojih se određuje kada bakreni otpad prestaje biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 201, 26. 7. 2013.) (dalje u tekstu Uredba Komisije (EU) br. 715/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. anaerobni digestat je organsko gnojivo i poboljšivač tla, proizveden anaerobnom digestijom otpada i koji udovoljava uvjetima iz Dodatka V. dijela 2. ovoga Pravilnika;

2. anaerobna digestija je tehnološki proces gospodarenja otpadom kojim se, pomoću mikroorganizama, u anaerobnim uvjetima, u bioplinskom reaktoru, obrađuje i stabilizira biološki razgradivi otpad uz stvaranje bioplina;

3. biogorivo za prijevoz je biogorivo na način određen posebnim propisom koji uređuje biogoriva za prijevoz;

4. čvrsto biogorivo je gorivo od celuloznih materijala i biomase proizvedeno od otpada iz Dodatka V. dijela 5. ovoga Pravilnika;

5. građevni proizvod je građevni proizvod na način određen posebnim propisom koji uređuje građevne proizvode;

6. hidrauličko vrijeme zadržavanja (vrijeme hidraulične retencije) je prosječni vremenski interval zadržavanja biološki razgradivog otpada u anaerobnoj obradi u bioplinskom postrojenju;

7. kompost je organsko gnojivo i poboljšivač tla koji udovoljava uvjetima za određenu namjenu iz djela 1. Dodatka V. ovoga Pravilnika i koji je proizveden kompostiranjem otpada iz Dodatka V. dijela 1. ovoga Pravilnika;

8. kompostiranje je tehnološki proces gospodarenja otpadom kojim se, pomoću mikroorganizama, u aerobnim uvjetima, obrađuje i stabilizira biološki razgradivi otpad uz razvoj topline. Biološka razgradnja otpada kojom se ne upravlja (npr. truljenje biološki razgradivog otpada) ne smatra se kompostiranjem;

9. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša;

10. nusproizvod je proizvodni ostatak za kojeg je utvrđeno ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom i koji je upisan u očevidnik nusproizvoda, osim tvari određenih člankom 3. stavkom 2. točkama 1., 2., i 3. Zakona;

11. PAU su policiklički aromatski ugljikovodici na način određen posebnim propisom koji uređuje zaštitu zraka;

12. PCB su PCB na način definiran posebnim propisom koji uređuje gospodarenje polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima;

13. proizvod je tvar ili predmet svrhovito napravljen ili izrađen u proizvodnom postupku radi naknadnog korištenja ili prodaje;

14. proizvodni ostatak je tvar ili predmet nastala u proizvodnom postupku koja se ne smatra proizvodom već nusproizvodom ili otpadom;

15. proizvodni postupak je svaki postupak koji stvara jedan ili više proizvoda i koji može stvarati jedan ili više proizvodnih ostataka, osim postupka gospodarenja otpadom i postupka obrade otpadne vode;

16. specifikacija je dokument koji određuje svojstva ili zahtjeve kojima udovoljava tvar ili predmet koji se smatra prikladnim za korištenje u određenu svrhu;

17. šarža je određena količina otpada odvojena od ostalog otpada koja se obrađuje postupkom oporabe. U slučaju kontinuiranog postupka oporabe šaržom se smatra količina koja se oporabi u jednom danu;

18. uobičajeni industrijski postupak je industrijski postupak čija je svrha proizvodnja proizvoda (npr. filtracija, pranje, sušenje, miješanje s drugim materijalom, kontrola kvalitete proizvoda itd.) kojeg poduzima proizvođač proizvoda i koji nije postupak oporabe otpada;

19. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

II. NUSPROIZVOD

Posebni kriteriji za određivanje nusproizvoda

Članak 4.

Posebni kriteriji za određivanje nusproizvoda su:

1. da postoji ugovor o prodaji tvari ili predmeta, za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda, između posjednika te tvari ili predmeta i budućeg korisnika te tvari ili predmeta,

2. da posebnim propisom nije zabranjena uporaba te tvari ili predmeta,

3. da tvar ili predmet za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda udovoljava specifikaciji budućeg korisnika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda.

Zahtjev za upis i potvrda o upisu u Očevidnik nusproizvoda

Članak 5.

(1) Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda podnosi se za pojedini nusproizvod na obrascu iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– preslika ugovora između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika te tvari ili predmeta,

– specifikacija budućeg korisnika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda,

– dokaz da tvar ili predmet za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda udovoljava priloženoj specifikaciji.

(3) Potvrda o upisu u Očevidnik nusproizvoda izdaje se na obrascu iz Dodatka II. ovoga Pravilnika i smatra se dokazom da određeni proizvodni ostatak nije otpad.

(4) Ministarstvo dostavlja potvrdu iz stavka 3. ovoga članka Agenciji za zaštitu okoliša.

(5) Osoba upisana u Očevidnik nusproizvoda dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je upisana u Očevidnik nusproizvoda u roku od 30 dana od dana kad je promjena nastupila.

(6) Osoba upisana u Očevidnik nusproizvoda dužna je do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Izvješće o nusproizvodima iz Dodatka VIII. ovoga Pravilnika Agenciji za zaštitu okoliša u pisanom ili elektroničkom obliku.

III. UKIDANJE STATUSA OTPADA

Posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada

Članak 6.

(1) Posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada su:

– propisani Dodatkom V. dijelom 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika u slučaju kada se ukida status otpada za tvar ili predmet propisanu tim Dodatkom,

– osoba koja obavlja postupak oporabe mora koristiti sustav upravljanja u skladu sa stavkom 2. ovoga članka,

– propisani Dodatkom V. dijelom 7. ovoga Pravilnika u slučaju kada se ukida status otpada za tvar ili predmet koji će se koristiti u istu svrhu za koju je tvar ili predmet, koji ima status otpada, prvobitno bio proizveden ili napravljen,

– svaka pošiljka otpada kojem se ukida status otpada mora biti popraćena Izjavom o sukladnosti na obrascu iz Dodatka VI. ovoga Pravilnika, izdanom od osobe koja obavlja odgovarajući postupak oporabe odnosno uvoznika u slučaju isporuke u Republiku Hrvatsku.

(2) Sustav upravljanja mora uključivati provjere i evidenciju i odgovarajuću dokumentaciju u pisanom odnosno elektroničkom obliku za svaku pojedinu zaprimljenu pošiljku otpada i šaržu:

– vizualna provjera pošiljke otpada i podataka navedenih u pripadajućem Pratećem listu,

– evidencija o provjeri ulazne pošiljke otpada i prateće dokumentacije koji sadrži sljedeće: datum, broj Pratećeg lista i ime i prezime osobe koja je obavila nadzor,

– evidencija o provjeri oporabe koji sadrži sljedeće: poveznicu pojedinog Pratećeg lista i odgovarajućeg broja šarže otpada, datum formiranja šarže te datume s odgovarajućim postupcima mjerenja i postupanja sa šaržom sukladno Dodatku V. ovoga Pravilnika,

– evidencija o provjeri šarže, koja je prošla postupak oporabe, koja sadrži zapise o poduzetim postupcima provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, odgovarajuće norme odnosno specifikacije za pojedinu šaržu kao i rezultate odgovarajućih ispitivanja koja obavlja ovlašteni laboratorij na godišnjoj razini sukladno Dodatku V. ovoga Pravilnika.

(3) Sukladnost sustava upravljanja iz stavka 2. ovoga članka dokazuje se potvrdom koju je izdala osoba akreditirana za ocjenu sukladnosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 765/2008 od 9. srpnja 2008. godine kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditaciju i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište proizvoda te kojom se povlači Uredba (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13. 8. 2008.) ili osoba koja je sukladno posebnom propisu koji uređuje zaštitu okoliša ovlaštena za obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisno ocjenjivanje.

(4) Potvrda iz stavka 3. ovoga članka vrijedi najduže tri godine.

(5) U slučaju otpada za kojeg su posebni kriteriji propisani odgovarajućom Uredbom iz članka 2. ovoga Pravilnika ne primjenjuju se odredbe stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka.

Zahtjev za upis i potvrda o upisu u Očevidnik za ukidanje statusa otpada

Članak 7.

(1) Zahtjev za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada podnosi se za određeni proizvod koji nastaje oporabom na obrascu iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– akt kojim se dopušta obavljanje odgovarajuće djelatnosti sukladno Dodatku V. ovoga Pravilnika,

– potvrda o sukladnosti sustava upravljanja iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka zahtjevu za ukidanje statusa otpada za otpad na kojeg se primjenjuju posebni kriteriji propisani odgovarajućom Uredbom iz članka 2. ovoga Pravilnika prilaže se:

– dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe odgovarajućeg otpada,

– potvrda o sukladnosti sustava upravljanja sukladno zahtjevu odgovarajuće Uredbe Europske komisije odnosno Vijeća iz članka 2. ove Uredbe.

(4) Potvrda o upisu u Očevidnik za ukidanje statusa otpada izdaje se na obrascu iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika.

(5) Ministarstvo dostavlja potvrdu iz stavka 4. ovoga članka Agenciji za zaštitu okoliša.

(6) Osoba upisana u Očevidnik za ukidanje statusa otpada dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je upisana u Očevidnik za ukidanje statusa otpada u roku od 30 dana od dana kad je promjena nastupila.

(7) Osoba upisana u Očevidnik za ukidanje statusa otpada dužna je do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Izvješće o ukidanju statusa otpada iz Dodatka IX. ovoga Pravilnika Agenciji za zaštitu okoliša u pisanom ili elektroničkom obliku ukoliko nije drugačije propisano posebnim propisom koji uređuje Registar onečišćavanja okoliša.

Sadržaj Očevidnika nusproizvoda i Očevidnika za ukidanje statusa otpada

Članak 8.

Očevidnik nusproizvoda i Očevidnik za ukidanje statusa otpada vodi se na elektroničkom obrascu propisanom Dodatkom VII. ovoga Pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Dodaci I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. i IX. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-04/23

Urbroj: 517-01-14-23

Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK I. – DODATAK IX.117 01.10.2014 Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada