Ispravak Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

NN 117/2014 (1.10.2014.), Ispravak Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2221

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Programu mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 103 od 27. kolovoza 2014. godine, te se daje

ISPRAVAK

PROGRAMA MJERENJA RAZINE ONEČIŠĆENOSTI U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

U Programu mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj 103/2014) u točki IV., Program B., Mjerenje kvalitete zraka u postajama uspostavljenim u zonama, iza naslova »HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-1« pripadajuća tablica ispravlja se i glasi:

»A. obvezni program (kontinuirani)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća
mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi izraženi kao NO2

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– PAU (fluoranten, piren, benzo(a)antracen, krizen,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren,
dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perilen i indeno(1, 2,3 -cd)piren

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

PM2,5gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

B. prošireni program (privremeni)

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća
mjerenja

Mjerno
razdoblje


PM2,5

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2.5:

– Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

– elementni sastav (elementi u tragovima)

24 sata

dnevno

«

Iza naslova »HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-2« pripadajuće tablice ispravljaju se kako glasi:

»Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća
mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano«

U točki VIII. riječi: »Slavonski Brod-2« ispravlja se riječima »Slavonski Brod-1«.

Klasa: 351-01/14-09/04

Urbroj: 517-06-1-1-1-14-12

Zagreb, 19. rujna 2014.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.

117 01.10.2014 Ispravak Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka 117 01.10.2014 Ispravak Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka