Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe

NN 118/2014 (3.10.2014.), Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe

118 03.10.2014 Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe

HRVATSKI SABOR

2222

Na temelju članka 30. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11. i 120/11. – pročišćeni tekst), Hrvatski sabor na sjednici 26. rujna 2014., donio je

PRAVILA

O POSTUPANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM IZBORNE PROMIDŽBE

I. OSNOVNE ODREDBE

a) Pravni izvori i načela postupanja nakladnika elektroničkih medija

1. Sukladno odredbama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 167/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11. i 120/11. – pročišćeni tekst), Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.) te utvrđenim programskim načelima i obvezama Hrvatske radiotelevizije sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10. i 76/12.), Hrvatska radiotelevizija i drugi elektronički mediji s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj u razdoblju izborne promidžbe za izbore zastupnika u Hrvatski sabor, počevši od dana objave zbirnih lista izbornih jedinica pa do 24 sata prije dana održavanja izbora, omogućit će političkim strankama, odnosno stranačkim i neovisnim listama te kandidatima za zastupnike pripadnike nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: sudionici u izborima) njihovo predstavljanje i predstavljanje njihovih programa u emisijama nakladnika elektroničkih medija.

2. Nakladnici elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nakladnici) u predstavljanju izbornih aktivnosti u svojim programima jamče novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost, dosljedno poštivanje novinarskoga kodeksa te posebno temeljnog načela slobode izražavanja koje je propisano odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje Europske unije o temeljnim pravima vodeći se pri tome interesima javnosti.

b) Način predstavljanja sudionika u izborima i pravila nakladnika

3. Nakladnici su dužni osigurati odgovarajući prostor za predstavljanje političkog programa sudionika u izborima.

Hrvatska televizija i Hrvatski radio dužni su osigurati najmanje pet minuta za predstavljanje političkih programa za sve sudionike u izborima.

Nakladnici su obvezni internim pravilima urediti mjesto, vrijeme snimanja, vrijeme koje će osigurati za predstavljanje programa, vrijeme i način na koji će prikazivati programe, pravila za sučeljavanje u izborima i objavljivanja političkih programa sudionika u izborima. Navedena pravila moraju biti javno objavljena u roku od sedam dana od dana raspisivanja izbora.

Nakladnici mogu organizirati sučeljavanja kandidata u izborima. Svaki nakladnik, sukladno pravilima iz stavka 3. ove točke uredit će oblik političkog predstavljanja.

Stranke koje na izborima nastupaju udružene u koaliciju smatraju se jednim sudionikom u izborima te prava određena ovim Pravilima ne ostvaruju kao zasebne stranke.

Državni dužnosnici i dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su sudionici u izborima, ne smiju imati povlašteni položaj prema drugim sudionicima u izborima te se njihove redovite aktivnosti ne smiju koristiti u svrhu izborne promidžbe. Informiranje o redovitim aktivnostima državnih dužnosnika i dužnosnika lokalne i područne (regionalne) samouprave dopušteno je u okviru informativnih programa nakladnika, bez navođenja njihove kandidature na izborima, kad god se radi o aktivnostima koje proizlaze iz zakonom utvrđenog djelokruga tijela u kojima obnašaju dužnost.

c) Ispitivanje javnog mnijenja

4. Nakladnici će pri objavi rezultata ispitivanja javnog mnijenja jasno i nedvosmisleno o tome obavijestiti javnost navodeći:

a) ime stranke ili osobe koja je naručila ili platila ispitivanje

b) naziv organizacije koja je provela ispitivanje

c) ispitni uzorak, metodologiju istraživanja (radi li se o terenskom, telefonskom ili kakvom drugom istraživanju) i mogućnost odstupanja u ishodu istraživanja

d) razdoblje u kojem je provedeno istraživanje.

d) Oglašavanje izborne promidžbe

5. Svim sudionicima u izborima nakladnici će pod jednakim uvjetima omogućiti objavljivanje plaćenih oglasa izborne promidžbe. Nakladnici će osigurati da takva oglašavanja budu jasno odvojena od preostalog programa tako da javnost može razlučiti kako je riječ o plaćenim oglasima izborne promidžbe.

Oglašavanje u smislu ovih Pravila ne ubraja se u trajanje spotova za oglašavanje sukladno odredbi članka 32. stavka 1. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.) te odredbama članaka 4. i 37. stavcima 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10. i 76/12.).

e) Prigovor

6. U slučaju prigovora sudionika u izborima glede načina njihova predstavljanja, odnosno zastupljenosti ili učestalosti njihova pojavljivanja u emisijama nakladnika o zahtjevu podnositelja prigovora odlučuje Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

f) Objava informacija i obavijesti

7. Nakladnici će u svojim programima i u redovitim informativnim emisijama objavljivati sve informacije važne za izbore i tijek izbornog postupka.

Nakladnici će emitirati u svojim dnevnim informativnim emisijama obavijesti Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Etičkog povjerenstva i odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske važne za zakonitost i pravilnost postupka izbora.

g) Zabrana sudjelovanja novinara u izbornoj promidžbi

8. Novinari i voditelji nakladnika ne smiju u redovitim i posebnim emisijama iz glave II. ovih Pravila iznositi svoju eventualnu stranačku pripadnost ili političko opredjeljenje. Oni novinari i voditelji nakladnika koji su kandidati na izbornim listama ne smiju tijekom izborne promidžbe obavljati svoje redovite poslove kod nakladnika.

Novinarima koji sudjeluju u izbornoj promidžbi zabranjeno je tijekom izborne promidžbe obavljati novinarsku djelatnost, a ako imaju vlasničke udjele u nekoj od agencija koja radi za pojedinu stranku ili listu, dužni su o tome u pisanom obliku obavijestiti svog urednika.

II. PROGRAMSKA PRAVILA NAKLADNIKA ZA PRAĆENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

a) Zajednički uvjeti pripremanja i objavljivanja emisija

9. Nakladnici zadržavaju pravo medijski oblikovati izvješće te odrediti njegovo trajanje i vrijeme emitiranja.

10. Nakladnici su dužni način i oblike praćenja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, na odgovarajući način primjenjivati na sve sudionike u izborima u skladu s točkama 2. i 3. ovih Pravila te internim pravilima iz točke 3. stavka 3. ovih Pravila.

11. Nakladnici mogu za praćenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor organizirati posebne predizborne emisije u skladu s točkama 2. i 3. ovih Pravila te internim pravilima iz točke 3. stavka 3. ovih Pravila.

12. Nakladnici su dužni pravodobno izvijestiti sve sudionike u izborima o terminima sudjelovanja u posebnim predizbornim emisijama. Jednom ustanovljeni termini sudjelovanja u emisijama nakladnika ne mogu se mijenjati, a nedolazak pojedinog sudionika u izborima na ustanovljeni termin smatrat će se svojevoljnim odustajanjem od izborne promidžbe preko nakladnika.

13. Ovlaštene osobe sudionika u izborima imaju pravo u razdoblju izborne promidžbe dostavljati informativnom programu nakladnika pisane prijave u svezi s izbornom djelatnosti koje mogu biti predmet informativnih i predizbornih emisija.

b) Televizijska sučeljavanja

14. Nakladnici televizije s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj imaju mogućnost jednom tijekom predizborne kampanje organizirati posebnu emisiju sa sučeljavanjem osoba koje su sudionici u izborima istaknuli kao kandidate za predsjednika Vlade Republike Hrvatske, u skladu s internim pravilima iz točke 3. stavka 3. ovih Pravila.

Nakladnici iz stavka 1. ove točke zadržavaju pravo oblikovati način sučeljavanja kandidata, odrediti broj kandidata, trajanje sučeljavanja i vrijeme emitiranja.

Nakladnici iz stavka 1. ove točke dužni su omogućiti nakladnicima radija preuzimanje audiosadržaja emisije tijekom sučeljavanja iz stavka 1. ove točke, a ostalim nakladnicima televizije preuzimanje audiovizualnog sadržaja emisije sučeljavanja iz stavka 1. ove točke, u roku od 24 sata od emitiranja.

c) Posebna pravila za nakladnike radija

15. Nakladnici radija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj objavit će liste kandidata svih izbornih jedinica na svojim mrežnim stranicama u roku od 24 sata od objave lista od strane Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

III. PLAĆENO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE

16. Nakladnici će omogućiti, pod jednakim uvjetima, svim sudionicima u izborima objavljivanje plaćenih oglasa izborne promidžbe u trajanju do dvije minute. Sadržaj oglasa izborne promidžbe mora biti usko vezan uz političke programe sudionika u izborima.

Nakladnici će narudžbe za plaćene oglase izborne promidžbe zaprimati od ovlaštenih osoba sudionika u izborima.

Nakladnici će plaćene oglase izborne promidžbe emitirati sukladno zahtjevu ovlaštene osobe sudionika u izborima, programskoj shemi, zakonskim propisima i raspoloživu vremenu. Količina naručenih oglasa izborne promidžbe ne može ući u količinu marketinških poruka na temelju kojih se odobrava popust marketinškim agencijama.

Narudžbe sa sadržajem oglasa izborne promidžbe moraju se nakladniku dostaviti najkasnije 24 sata prije emitiranja oglasa izborne promidžbe.

Novčanu naknadu za usluge oglašavanja izborne promidžbe sudionik u izborima je dužan platiti prema cjeniku usluga oglašavanja koji će nakladnici dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama.

17. Nakladnik ima pravo odbiti emitirati oglas izborne promidžbe ako:

– narudžbu nije podnijela ovlaštena osoba iz točke 16. stavka 2. ovih Pravila

– oglašavanje nije naručeno ili nije dostavljen oglas izborne promidžbe najmanje 24 sata prije emitiranja

– oglas izborne promidžbe ne udovoljava tehničkim i profesionalnim standardima prema cjeniku usluga oglašavanja i općim uvjetima nakladnika

– je oglas izborne promidžbe ili njegov sadržaj protivan Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.

18. Nakladnici će omogućiti svim sudionicima u izborima objavljivanje emisije pod sponzorstvom, u trajanju do 10 minuta i uz novčanu naknadu plaćenu sukladno točki 16. stavku 5. ovih Pravila.

Za vrijeme emitiranja emisije pod sponzorstvom mora se emitirati oznaka da se program emitira pod sponzorstvom.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

19. Ova se Pravila na odgovarajući način primjenjuju na izbore za predsjednika Republike Hrvatske i na izbore članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

20. Na dan stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 165/03. i 105/07.).

21. Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/14-01/02

Zagreb, 26. rujna 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.