Pravilnik o dopuni Pravilnika o radionicama za tahografe

NN 118/2014 (3.10.2014.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o radionicama za tahografe

118 03.10.2014 Pravilnik o dopuni Pravilnika o radionicama za tahografe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2227

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 75/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE

Članak 1.

U Pravilniku o radionicama za tahografe (»Narodne novine«, broj 83/2013) iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za izdavanje dozvole radionici, utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik Povjerenstva i dva člana. Radu Povjerenstva obavezno prisustvuje i ovlaštene predstavnik proizvođača tahografa.

(3) Povjerenstvo ispunjavanje uvjeta iz ovoga Pravilnika utvrđuje uvidom u dokumentaciju te očevidom prostorija, opreme i alata.

(4) Povjerenstvo sastavlja zapisnik o očevidu. Zapisnik o očevidu sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje voditelju radionice.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/109
Urbroj: 530-05-1-1-2-14-1
Zagreb, 29. rujna 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.