Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 119/2014 (7.10.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2234

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/133

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 1. listopada 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11.) u članku 1. stavku 3. iza riječi: »zakona« briše se zarez i dodaju riječi: »te za preuzimanje i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije,«, a iza riječi: »politiku« briše se zarez i dodaju riječi: »te europske poslove,«.

Članak 2.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Vlada u okviru europskih poslova razmatra pitanja i donosi akte koji se odnose na usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije te raspravlja, usklađuje, potvrđuje i donosi stajališta Republike Hrvatske koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije.«.

Članak 3.

U članku 30. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»Vlada donosi uredbe za preuzimanje i provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije, ako za preuzimanje i provedbu tih akata nije potrebno donijeti zakon.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije Vlada može donijeti i odluke.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/109

Zagreb, 26. rujna 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.