Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu

NN 119/2014 (7.10.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu

HRVATSKI SABOR

2235

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/134

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 1. listopada 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Članak 1.

U Zakonu o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01., 125/08. i 36/09.) u članku 4. stavku 2. riječi: »u jedinici područne (regionalne) samouprave« brišu se.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaju se podnaslov i članak 4.a koji glase:

»Koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba

Članak 4.a

Koordinator poslova državne uprave za područje Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: koordinator) koordinira suradnju upravnih tijela Grada Zagreba u obavljanju povjerenih poslova državne uprave s nadležnim središnjim tijelima državne uprave i uredima državne uprave.

Koordinatora određuje gradonačelnik Grada Zagreba između pročelnika upravnih tijela Grada Zagreba koja obavljaju samo poslove državne uprave.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. riječ: »člana« zamjenjuje se riječima: »gradskog zastupnika«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. riječi: »Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »zakonom kojim se uređuju lokalni izbori«.

Članak 5.

U članku 9. riječi: »Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »zakonom kojim se uređuju lokalni izbori«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj gradskoj službi o tome na koji način će obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovoga članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnoj gradskoj službi Grada Zagreba.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 3. riječi: »ministra, odnosno ravnatelja državne upravne organizacije« zamjenjuju se riječima: »čelnika središnjeg tijela državne uprave«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 2. riječi: »u jedinici područne (regionalne) samouprave« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Gradonačelnik Grada Zagreba dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona odrediti koordinatora iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 10.

Grad Zagreb dužan je uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/110

Zagreb, 26. rujna 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.