Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika

NN 119/2014 (7.10.2014.), Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2236

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

NAPUTAK

O PODACIMA KOJE SADRŽI IZVJEŠĆE POVODOM DOGAĐAJA KOJI JE PROUZROČIO SMRT RADNIKA

Članak 1.

(1) Ovim Naputkom propisuje se sadržaj izvješća o događaju koji je prouzročio smrt radnika.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Naputku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Kada inspektor rada obavi očevid na mjestu gdje je nastao događaj koji je prouzročio smrt radnika, obvezan je najkasnije u roku od 24 sata nakon primitka obavijesti o nastanku takvog događaja, putem Sektora za nadzor u području zaštite na radu, izvijestiti ravnatelja Inspektorata rada.

Članak 3.

Izvješće iz članka 2. ovoga Naputka sadrži sljedeće podatke:

(1) Podaci o događaju:

– mjesto gdje se ozljeda dogodila

– kakva se ozljeda dogodila (smrtna, teška sa smrtnom posljedicom, skupna sa smrtno stradalim ili sl.)

– kada se ozljeda dogodila

– kada i na koji način je inspektor rada obaviješten o nastalom događaju

– kada je inspektor rada došao na mjesto događaja

– kakvi su poslovi obavljani neposredno prije i/ili u trenutku nastanka događaja, a koji su imali za posljedicu ozljeđivanje radnika

(2) Podaci za svakog ozlijeđenog radnika:

– ime i prezime

– mjesto i datum rođenja

– državljanstvo

– broj osobne iskaznice ili putovnice za strance

– naziv i sjedište poslodavca

– zvanje

– zanimanje/naziv poslova/radno mjesto

– pri obavljanju kojih poslova je radnik ozlijeđen

– težina ozljede (smrtna, teška, lagana)

– uzrok i način nastanka ozljede, ako su utvrđeni propusti u primjeni pravila zaštite na radu

(3) Podaci koje je inspektor utvrdio vlastitim opažanjem za vrijeme očevida:

– jesu li na mjestu događaja zatečeni očevici, suradnici ozlijeđenog te predstavnici poslodavaca (ime i prezime i funkcija)

– jesu li na mjestu događaja očevid obavljali službenici Ministarstva unutarnjih poslova

– stanje prostora, prostorije, objekata, opreme i instalacija na mjestu događaja

– strojevi, uređaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta koji su zatečeni na mjestu događaja, gdje i u kakvom stanju (naziv, tip i oznaka)

– skele i površine s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću radnici na mjestu događaja i u svezi s događajem

– ostali predmeti, alati i naprave zatečeni na mjestu događaja (naziv i oznaka)

– jesu li se na mjestu događaja nalazile pisane obavijesti i znakovi

– je li na mjestu događaja zatečena osobna zaštitna oprema (gdje, koja i u kakvom stanju)

– jesu li na mjestu događaja zatečena fizikalna, kemijska odnosno biološka štetna djelovanja odnosno izvori tih djelovanja

– jesu li i od koga uzete izjave

– koja dokumentacija je zatečena na mjestu događaja (naziv dokumenta i oznaka)

– koja dokumentacija je izuzeta (naziv dokumenta i oznaka)

– jesu li izuzeti predmeti s mjesta događaja, koji (naziv i oznaka) i gdje se nalaze

– jesu li donesena rješenja i na što se odnose.

Članak 4.

(1) Uz tražene podatke inspektor rada je obvezan kratko i jasno opisati zatečeno stanje, tako da se može nedvojbeno zaključiti o kakvom se događaju radi, te navesti je li se poginuli radnik nalazio na mjestu događaja prilikom dolaska inspektora.

(2) Primjer obrasca izvješća o događaju koji je prouzročio smrt radnika tiskan je u prilogu ovoga Naputka i može se koristiti za izvješćivanje iz članka 2. ovoga Naputka.

Članak 5.

Nakon obavljenog nadzora i poduzetih propisanih inspekcijskih mjera, inspektor rada je dužan ravnatelju Inspektorata rada, putem Sektora za nadzor u području zaštite na radu, dostaviti cjelovito izvješće i preslik spisa predmeta.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Naputka prestaje važiti Naputak o podacima koji sadrže izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu zaposlenika (»Narodne novine« br. 86/12).

Članak 7.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/117

Urbroj: 524-03-02-01/2-14-2

Zagreb, 30. rujna 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.


Obrazac izvješća o događaju
koji je prouzročio smrt radnika

                                  

                    REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

                    INSPEKTORAT RADA

(ustrojstvena jedinica: Središnji ured, područni ured, ispostava)
                                   (adresa)

KLASA: ________________

URBROJ: ________________

(mjesto), (datum)

SEKTOR ZA NADZOR U PODRUČJU
ZAŠTITE NA RADU
10000 Zagreb, F. Petračića 4

IZVJEŠĆE O DOGAĐAJU KOJI JE PROUZROČIO SMRT RADNIKA

(1) Podaci o događaju

mjesto gdje se ozljeda dogodila


kakva se ozljeda dogodila (smrtna, teška sa smrtnom posljedicom, skupna sa smrtno stradalim)


kada se ozljeda dogodila


kada i na koji način je inspektor rada obaviješten o nastalom događaju


kada je inspektor rada došao na mjesto događaja

                                     

kakvi su poslovi obavljani neposredno prije i/ili u trenutku nastanka događaja, a koji su imali za posljedicu ozljeđivanje radnika


(2) Podaci za svakog ozlijeđenog radnika
(broj stupaca prema potrebi)

ime i prezime


        
      

mjesto i datum rođenja
državljanstvo
broj osobne iskaznice ili putovnice za strance
naziv i sjedište poslodavca
zvanje
zanimanje/naziv poslova/ radno mjesto
pri obavljanju kojih poslova je ozlijeđen
težina ozljede (smrtna, teška, lagana)

smrtnauzrok i način nastanka ozljede, ako su utvrđeni propusti u primjeni pravila zaštite na radu
(3) Podaci koje je inspektor utvrdio vlastitim
opažanjem za vrijeme očevida

jesu li na mjestu događaja zatečeni očevici, suradnici ozlijeđenog, predstavnici poslodavaca (ime i prezime i funkcija)


jesu li na mjestu događaja očevid obavljali službenici Ministarstva unutarnjih poslova


stanje prostora, prostorije, objekata, opreme i instalacija na mjestu događaja


strojevi, uređaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta koji su zatečeni na mjestu događaja, gdje i u kakvom stanju (naziv, tip i oznaka)


skele i površine s kojih se obavlja rad i po kojima se kreću radnici na mjestu događaja i u svezi s događajem

                                 

ostali predmeti, alati i naprave zatečeni na mjestu događaja (naziv i oznaka)


jesu li se na mjestu događaja nalazile pisane obavijesti i znakovi


je li na mjestu događaja zatečena osobna zaštitna oprema (gdje, koja i u kakvom stanju)


jesu li na mjestu događaja zatečena fizikalna, kemijska odnosno biološka štetna djelovanja odnosno izvori tih djelovanja


jesu li i od koga uzete izjave


koja dokumentacija je zatečena na mjestu događaja (naziv dokumenta i oznaka)


koja dokumentacija je izuzeta (naziv dokumenta i oznaka)


jesu li izuzeti predmeti s mjesta događaja, koji (naziv i oznaka) i gdje se nalaze


jesu li donesena rješenja i o čemu


opisati zatečeno stanje (jasno opisati zatečeno stanje te navesti je li se poginuli radnik nalazio na mjestu događaja prilikom dolaska inspektora)


inspektor rada

____________

(ime i prezime)

119 07.10.2014 Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika 119 07.10.2014 Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika