Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 119/2014 (7.10.2014.), Izmjena i dopuna Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2243

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05. i 41/08.), članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13., 136/13. i 21/14.) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 69. sjednici održanoj 24. rujna 2014. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU

OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 91/13., 119/13. i 18/14.) u naslovu točke III. iza riječi: »osiguranika« dodaju se riječi: »i ugovaratelja«, a u točki III. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ugovarateljem može postati svaka fizička ili pravna osoba koja prema Zavodu nema nepodmirenih tražbina odnosno dospjelih, a neplaćenih premija iz važeće ili prethodnih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja sklopljenih sa Zavodom«.

Članak 2.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/237

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 24. rujna 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.