Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdob­lju 2014. - 2020.

NN 120/2014 (10.10.2014.), Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdob­lju 2014. - 2020.

120 10.10.2014 Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdob­lju 2014. - 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2280

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavaka 2. i 3. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA KOJIMA SE PODRŽAVA CILJ »EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA« U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU

2014. – 2020.

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuje se provedba Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013. u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013), Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju »Europska teritorijalna suradnja« (SL L 347, 20. 12. 2013. u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1299/2013) te Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 447/2014 od 2. svibnja 2014. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL L 132, 3. 5. 2014.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2014), određuju institucije koje obavljaju ulogu tijela u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. iz članka 5. podstavaka 4. i 5. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Zakon) te se razrađuju njihove funkcije, zadaće i odgovornosti.

(2) Institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 4. i 5. Zakona, mogu istovremeno obavljati funkcije tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2., 3., 6. i 7. Zakona.

(3) Institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u sustavu iz članka 5. podstavka 4. Zakona mogu istovremeno obavljati funkcije tijela u sustavu upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavka 5. Zakona (u daljnjem tekstu: Sustavi).

Članak 2.

Pojmovi u smislu ove Uredbe imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu, Uredbi (EU) br. 1303/2013, Uredbi (EU) br. 1299/2013 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 447/2014.

Tijela u Sustavima

Članak 3.

(1) Za provedbu programa suradnje iz članka 4. stavka 2. točke 2. Zakona, određuje se institucija koja će obavljati ulogu Nacionalnog tijela te se za provedbu programa suradnje iz članka 4. stavka 2. točke 2.a)-2.l) određuje institucija koja će obavljati ulogu Tijela za kontrolu.

(2) Za provedbu programa suradnje iz članka 4. stavka 2. točke 2.c) – 2.m) Zakona, određuje se, pored institucija iz stavka 1. ovoga članka, institucija koja će obavljati ulogu Nacionalnog revizijskog tijela.

(3) Za provedbu programa suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.a) i 2.b) Zakona, određuju se, pored institucija iz stavka 1. ovoga članka, institucije koje će obavljati uloge Upravljačkog tijela, Tijela za ovjeravanje i Tijela za reviziju.

Nacionalno tijelo

Članak 4.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Nacionalno tijelo iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe za programe suradnje iz članka 4. stavka 2. točke 2.a) – 2.k) Zakona.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja je Nacionalno tijelo iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe za programe suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.l) i 2.m) Zakona.

(3) Tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavljaju sljedeće funkcije:

1. u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u suradnji s državama sudionicama i upravljačkim tijelima, pripremaju programe suradnje, uz poštivanje načela partnerstva;

2. osiguravaju uspostavu općih načela i procedura za upravljanje u programima u kojima Republika Hrvatska ima upravljačke ovlasti, te sudjeluju u uspostavi općih načela i procedura za kontrolu u svim programima suradnje u Republici Hrvatskoj u skladu s člancima 72. i 74. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

3. poduzimaju pripremne radnje koje su temelj za određivanje upravljačkog tijela i tijela za ovjeravanje, vezano uz članak 124. stavke 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članak 36. stavak 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 447/2014;

4. u suradnji s partnerskim državama sudionicama programa suradnje sudjeluju u uspostavi zajedničkih programskih struktura;

5. osiguravaju primjenu preporuka proizašlih iz provjere kvalitete Sustava radi njihovih unaprjeđivanja;

6. u skladu s člankom 72. podstavkom h) i člankom 122. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te člankom 47. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 447/2014 osiguravaju provedbu aktivnosti vezanih uz sprječavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti, uključujući prijevare, te povrat nepropisno isplaćenih iznosa;

7. za programe suradnje iz članka 4. stavka 2. točke 2.c) – 2.m) Zakona, u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 36. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 447/20114, osiguravaju postojanje i provedbu učinkovitih mehanizama za provjeru pritužbi vezanih uz ESI fondove i instrument pretpristupne pomoći (u daljnjem tekstu: Fondovi) u skladu s institucionalnim i pravnim okvirom, ispituju žalbe podnesene Europskoj komisiji koje su obuhvaćene područjem primjene tih mehanizama te obavještavaju Europsku komisiju o rezultatima takvih ispitivanja;

8. u suradnji s Koordinacijskim tijelom iz članka 6. stavka 1. Zakona i upravljačkim tijelima programa suradnje poduzimaju radnje koje se odnose na informiranje i komunikaciju o mogućnostima financiranja iz programa suradnje;

9. sudjeluju u izradi sveobuhvatne Komunikacijske strategije za ESI fondove;

10. dostavljaju informacije iz svog djelokruga rada u svrhu ažuriranja jedinstvenog web-portala www.strukturnifondovi.hr;

11. sudjeluju u provedbi obrazovnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje ESI fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje EU projekata i pravne osobe s javnim ovlastima, čiju provedbu organizira i koordinira koordinacijsko tijelo, te dostavlja podatke o provedenim edukativnim aktivnostima Koordinacijskom tijelu iz članka 6. stavka 1. Zakona;

12. sudjeluju u radu Nacionalnog koordinacijskog odbora iz članka 6. stavka 2. točke 6. Zakona;

13. vode izaslanstva u zajedničkim odborima za praćenje programa suradnje, doprinose radu odbora te osiguravaju provođenje njihovih odluka u Republici Hrvatskoj;

14. ako je primjenjivo, provjeravaju prihvatljivost potencijalnih korisnika iz Republike Hrvatske za sudjelovanje u programima suradnje te provjeravaju prihvatljivost projektnih prijedloga, u skladu s kriterijima predviđenima u programima suradnje, odnosno pozivima na dostavu projektnih prijedloga;

15. sudjeluju u izradi godišnjih i završnih izvješća o provedbi programa suradnje;

16. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1303/2013, sudjeluju u organizaciji i provedbi godišnjih preglednih sastanaka s Europskom komisijom;

17. planiraju i, ako je primjenjivo, provode aktivnosti vezane uz provedbu prioriteta tehničke pomoći u programima suradnje;

18. ako je primjenjivo, na zahtjev Koordinacijskog tijela iz članka 6. stavka 1. Zakona, dostavljaju relevantne informacije i dokumente vezane uz provedbu funkcija iz članka 6. stavka 2. Zakona;

19. ako je primjenjivo, planiraju i osiguravaju u državnom proračunu nacionalno sufinanciranje i pretfinanciranje programa suradnje i projekata.

Tijelo za kontrolu

Članak 5.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove regionalnoga razvoja je Tijelo za kontrolu iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Tijelo za kontrolu, osim funkcija iz članka 125. stavka 4. prvog podstavaka točki a) i b), stavka 4. drugog podstavka, stavaka 5. i stavka 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013, obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sastavlja izvješća o izvršenim kontrolnim aktivnostima te ih na kraju svakog tromjesečja dostavlja Upravljačkom tijelu iz članka 7. ove Uredbe i Nacionalnom tijelu iz članka 4. ove Uredbe. U programima suradnje u kojima je upravljačko tijelo uspostavljeno izvan Republike Hrvatske, izvješća o izvršenim kontrolnim aktivnostima na kraju svakog tromjesečja dostavlja Nacionalnom tijelu iz članka 4. ove Uredbe;

2. obavještava Upravljačko tijelo iz članka 7. ove Uredbe, odnosno Nacionalno tijelo iz članka 4. ove Uredbe u slučaju kad je Upravljačko tijelo uspostavljeno izvan Republike Hrvatske, o mogućoj sumnji na nepravilnost ili prijevaru;

3. u skladu s člankom 143. Uredbe (EU) br. 1303/2013, provodi potrebne financijske korekcije vezane uz pojedinačne nepravilnosti;

4. sudjeluje u pripremi programskih dokumenata, priručnika i uputa vezanih uz upravljanje, provedbu i kontrolu projekata;

5. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizorskom tragu;

6. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Nacionalno revizijsko tijelo

Članak 6.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije je Nacionalno revizijsko tijelo iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovog članka obavlja sljedeće funkcije:

1. imenuje revizora u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1299/2013;

2. imenuje revizora u Grupu revizora u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1299/2013.

Upravljačko tijelo

Članak 7.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove regionalnoga razvoja je Upravljačko tijelo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.

(2) Upravljačko tijelo obavlja zadaće navedene u članku 8. stavku 13, članku 12. stavku 5., članku 14. stavku 1., članku 20. stavku 2 i člancima 23. i 27. Uredbe (EU) br. 1299/2013, a osim navedenog obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. u skladu s člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u suradnji s državama sudionicama i Nacionalnim tijelom iz članka 4. ove Uredbe, priprema program suradnje uz poštivanje načela partnerstva;

2. u skladu s člankom 26. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te člankom 34. stavkom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 447/2014, za programe suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.a) i 2.b) Zakona, elektronički podnosi program suradnje Komisiji, dostavlja dodatne nužne informacije u skladu s člankom 29. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, te, prema potrebi, revidira program suradnje;

3. dostavlja Europskoj komisiji zahtjev za izmjenom programa suradnje u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

4. u suradnji s državama sudionicama programa suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.a) i 2.b) Zakona, u skladu s člancima 47. i 48. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te člankom 38. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije br. 447/2013, osniva (Zajednički) Odbor za praćenje;

5. u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 1299/2013 osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Europskoj komisiji te objavljivanje;

6. ako je primjenjivo, za programe suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.a) i 2.b), u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1299/2013, organizira godišnje pregledne sastanke s Europskom komisijom;

7. u suradnji s Koordinacijskim tijelom iz članka 6. stavka 1. Zakona sudjeluje u pripremi izvješća o napretku provedbe Partnerskog sporazuma iz članka 52. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

8. u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava potrebna sredstva za provođenje evaluacija;

9. u skladu s člankom 114. Uredbe (EU) br. 1303/2013, izrađuje plan evaluacija te osigurava raspoloživost odgovarajućih kapaciteta za provođenje evaluacija;

10. za programe suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.a) i 2.b) Zakona, u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava provođenje ex-ante evaluacije;

11. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odabire metodologiju za praćenje projekata koji ostvaruju prihode;

12. u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava da se potpora, koja se u slučaju povratne pomoći vratila u državni proračun, vodi na zasebnom računu ili posebno s računovodstvenim kodovima, ponovno koristi u istu svrhu ili u skladu s ciljevima programa suradnje;

13. u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 prati trajnost operacija;

14. za programe suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.a) i 2.b) Zakona, u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava postojanje učinkovitih mehanizama za provjeru pritužbi na Fondove, provodi postupke ispitivanja i rješavanja prigovora koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih Fondovima, ispituje žalbe koje su obuhvaćene područjem primjene tih mehanizama te obavještava Komisiju o rezultatima takvih ispitivanja;

15. postupa u skladu s člancima 87. i 88. Uredbe (EU) br. 1303/2013, vezano uz opoziv odobrenih sredstava;

16. u skladu s člankom 112. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i člankom 42. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 447/2014, obavlja prijenos financijskih podataka Europskoj komisiji;

17. u skladu s člankom 122. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurava da se najkasnije do 31. prosinca 2015. godine razmjena svih informacija između korisnika, upravljačkog tijela, tijela za ovjeravanje, tijela za kontrolu i tijela za reviziju obavlja preko elektroničkih sustava razmjene podataka;

18. ako je primjenjivo, u odnosu na integrirana teritorijalna ulaganja, postupa u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013, te člankom 11. Uredbe (EU) br. 1299/2013;

19. u skladu s člankom 105. Uredbe 1303/2013 podnosi prijedlog za zajednički akcijski plan te osniva upravljački odbor u skladu s člankom 108. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

20. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1303/2013 podnosi Europskoj komisiji zahtjev za sudjelovanjem Europske investicijske banke u aktivnostima pripreme operacija, osobito velikih projekata, financijskih instrumenata i javno-privatnog partnerstva;

21. ako je primjenjivo, u odnosu na lokalni razvoj pod vodstvom zajednice, postupa u skladu s člankom 32. – 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

22. u suradnji s državama sudionicama programa suradnje odlučuje o mjerama koje se mogu financirati iz tehničke pomoći u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

23. u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurava dostupnost smjernica Europske komisije potencijalnim korisnicima;

24. obavještava Tijelo za ovjeravanje iz članka 8. ove Uredbe o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu;

25. u skladu s člankom 143. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava mehanizme za provođenje potrebnih financijskih korekcija u vezi s pojedinačnim ili sustavnim nepravilnostima;

26. ako je primjenjivo, pri provođenju postupaka za financijske korekcije Europske komisije iz članka 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013, surađuje s Europskom komisijom te joj dostavlja sve mjerodavne informacije;

27. ako je primjenjivo, osigurava ispunjenje uvjeta i zahtjeva vezanih uz financijske instrumente iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i u skladu sa stavkom 3. istoga članka objavljuje sažetak nalaza i zaključaka prethodne procjene u odnosu na financijske instrumente te ga u informativne svrhe dostavlja (Zajedničkom) Odboru za praćenje;

28. ako je primjenjivo, u skladu s člancima 38. i 39. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odlučuje o dodjeli financijskog doprinosa financijskom instrumentu i o njegovoj provedbi te postupa po navedenim odlukama sukladno odredbama Glave IV. Drugog dijela Uredbe (EU) br. 1303/2013;

29. ako je primjenjivo, donosi potrebne mjere kako bi se osiguralo da se sredstva vraćena financijskim instrumentima nakon razdoblja prihvatljivosti koriste na način i pod uvjetima iz članka 45. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

30. u skladu s člankom 117. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 određuje službenika za informiranje i komunikaciju na razini programa suradnje;

31. u skladu s člankom 115. i člankom 116. Uredbe (EU) br. 1303/2013, preuzima odgovornost za informacijsko-komunikacijske aktivnosti programa suradnje;

32. određuje osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju u mreži za informiranje i komunikaciju iz članka 6. stavka 2. točke 14. Zakona te o tome obavještava Koordinacijsko tijelo iz članka 6. stavka 1. Zakona;

33. sudjeluje u izradi sveobuhvatne komunikacijske strategije za ESI fondove;

34. dostavlja informacije iz svog djelokruga u svrhu ažuriranja jedinstvenog web portala www.strukturnifondovi.hr;

35. u skladu s komunikacijskom strategijom programa suradnje provodi mjere informiranja i komunikacije, o kojima obavještava Koordinacijsko tijelo iz članka 6. stavka 1. Zakona, te osigurava da su krajnji korisnici odnosno korisnici na razini projekta proveli navedene mjere;

36. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti koje se odnose na upravljanje i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova za tijela državne i javne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, potencijalne prijavitelje EU projekata i pravne osobe s javnim ovlastima, čiju provedbu organizira i koordinira koordinacijsko tijelo te dostavlja podatke o provedenim obrazovnim aktivnostima Koordinacijskom tijelu iz članka 6. stavka 1. Zakona;

37. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

38. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga;

39. prikuplja i podnosi dokumente navedene u članku 138. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Koordinacijskom tijelu iz članka 6. stavka 1. Zakona;

40. uspostavlja zajednička tajništva za programe suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.a) i 2.b) Zakona, koja obavljaju funkcije u skladu s člankom 23. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 1299/2013, te će biti uspostavljena kao zasebne ustrojstvene jedinice u pravnoj osobi s javnim ovlastima nadležnoj za poslove regionalnoga razvoja, a dodatne funkcije zajedničkih tajništva odredit će se u opisima upravljačkih i kontrolnih sustava pojedinih programa suradnje.

Tijelo za ovjeravanje

Članak 8.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije je Tijelo za ovjeravanje iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.

(2) Tijelo za ovjeravanje, osim funkcija iz članaka 126., 131., 135. i 137. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i funkcija iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1299/2013, obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. ako je primjenjivo, u odnosu na pregled i prihvaćanje računa, postupa u skladu s člankom 139. stavcima 1. i 10 Uredbe (EU) br. 1303/2013;

2. izrađuje priručnike o internim procedurama;

3. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

(3) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka u Sustavima je ujedno tijelo nadležno za plaćanja i povrate nepropisno isplaćenih sredstava. U svrhu navedenoga obavlja sljedeće funkcije u vezi s plaćanjima i povratima neopravdano isplaćenih sredstava:

1. otvara i upravlja bankovnim računima državne riznice otvorenima posebno za Fondove, upravlja sredstvima Fondova na tim bankovnim računima te osigurava postojanje odgovarajućih evidencija;

2. prenosi vodećim korisnicima javne doprinose;

3. u skladu s člankom 122. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, izvršava povrat nepropisno isplaćenih sredstava zajedno s mogućim zateznim kamatama;

4. u skladu s člankom 143. Uredbe (EU) br. 1303/2013 provodi potrebne financijske korekcije vezane uz pojedinačne ili sustavne nepravilnosti;

5. osigurava da je odgovarajući iznos javnih sredstava isplaćen korisnicima do zatvaranja programa suradnje.

Tijelo za reviziju

Članak 9.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije je Tijelo za reviziju iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.

(2) Tijelo za reviziju, osim funkcija iz članka 127. i, ako je primjenjivo, članka 40. stavka 3. i članka 148. stavaka 1. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, te funkcija iz članka 25. Uredbe (EU) br. 1299/2013, u Sustavima obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. surađuje s Europskom komisijom u skladu s člankom 128. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

2. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člankom 139. stavcima 1. i 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

3. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga članka te osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom;

4. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

5. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/111

Urbroj: 50301-05/05-14-1

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.