Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

NN 120/2014 (10.10.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2281

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (»Narodne novine«, br. 102/2013 i 10/2014), u članku 5. stavku 1. iza riječi: »opće i pomoćne sigurnosno-tehničke poslove vezane za poslovni objekt,« dodaju se riječi: »poslove vezane za zaštitu na radu,«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva,« dodaju se riječi: »obavlja poslove vezane za zaštitu na radu, poslove u vezi provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, surađuje s ovlaštenim pravnim osobama koje se bave zaštitom na radu,«.

U stavku 2. točka 2.3.2. mijenja se i glasi:

»2.3.2. Služba za sigurnost, opće i tehničke poslove.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 16. mijenja se i glasi:

»2.3.2. Služba za sigurnost, opće i tehničke poslove«

U članku 16. stavku 1. riječi: »Služba za opće i tehničke poslove« zamjenjuju se riječima: »Služba za sigurnost, opće i tehničke poslove«, a iza riječi: »i protupožarne zaštite Ministarstva« dodaju se riječi: »obavlja poslove u vezi provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja zaštite na radu, surađuje s tijelima inspekcije rada i drugim ovlaštenim pravnim osobama koje se bave zaštitom na radu, vodi evidenciju o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima«.

U stavku 2. točka 2.3.2.2. mijenja se i glasi:

»2.3.2.2. Odjel za sigurnost i pomoćno-tehničke poslove«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 18. mijenja se i glasi:

»2.3.2.2. Odjel za sigurnost i pomoćno-tehničke poslove«

U članku 18. stavku 1. riječi: »Odjel za tehničke poslove i vozni park« zamjenjuju se riječima: »Odjel za sigurnost i pomoćno-tehničke poslove«, a iza riječi: »poslove obilaska prostora«, dodaju se riječi: »poslove vezane za zaštitu na radu, poslove u vezi provedbe zakonskih i podzakonskih propisa iz navedenog područja, surađuje s tijelima inspekcije rada, zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu te drugim ovlaštenim pravnim osobama koje se bave poslovima zaštite na radu, sukladno propisanim obrascima prijavljuje ozljede na radu te vodi evidenciju o istim,«.

Članak 5.

U članku 19. stavku 1. riječi: »(upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u svezi naknada za koncesiju)« brišu se, a riječi: »provodi upravne i stručne poslove provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina«, zamjenjuju se riječima: »procesno provodi provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina«.

Članak 6.

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije obavlja poslove upravljanja projektima od zajedničkog interesa u funkciji nadležnog nacionalnog tijela za olakšavanje i koordinaciju postupaka odobravanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru, donosi sveobuhvatne odluke za sve projekte od zajedničkog interesa koje se sastoje od pojedinačnih odluka ili odluka izdanih od više zainteresiranih tijela, koordinira tijela nadležna za donošenje pojedinačnih odluka iz njihove nadležnosti, kontrolira rokove propisane Uredbom (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanje izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 347/2013) potrebne za donošenje pojedinih odluka u procesu pripreme energetskih investicijskih projekata pojedinoga nadležnog tijela, objavljuje priručnik o postupku dodjele dozvola za pojedinačne radnje u procesu pripreme energetskih investicijskih projekata, zaprima i provjerava dokumentaciju za pojedine energetske investicije koje predlažu pojedini investitori – promotori koji će zadovoljiti uvjete Uredbe (EU) br. 347/2013 za prekogranične projekte, je obvezan koordinirati s drugim prekograničnim nadležnim tijelom, a posebice na zajedničkom rasporedu u postupku dodjele dozvole za prekogranične projekte, obavještava nadležna ministarstva o stanju, odnosno statusu pojedinih projekata od zajedničkog interesa te izvještava Europsku komisiju o provedbi stanja projekata od zajedničkog interesa.«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. riječi: »provodi upravne i stručne poslove provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina« zamjenjuju se riječima: »procesno provodi provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

3.2.1. Služba za upravne poslove u rudarstvu

3.2.2. Služba za gospodarske poslove u rudarstvu i programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 29. i članak 29. mijenjaju se i glase:

»3.2.1. Služba za upravne poslove u rudarstvu

Članak 29.

Služba za upravne poslove u rudarstvu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, provodi postupke izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za mineralne sirovine, provodi tehničke preglede rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, obavlja upravne postupke u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u nadležnosti ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove rudarstva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnih sirovina i razvoja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u planiraju i predlaganju rudarske politike, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, te prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

3.2.1.1. Odjel upravnih poslova za neenergetske mineralne sirovine,

3.2.1.2. Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 31. i članak 31. mijenjaju se i glase:

»3.2.1.2. Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine

Članak 31.

Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, provodi postupke izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, provodi tehničke preglede rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, te vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina za dio koji se odnosi na energetske mineralne sirovine, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoju rudarstva za dio koji se odnosi na energetske mineralne sirovine, sudjeluje u poslovima u vezi s planiranjem i predlaganjem rudarske politike, te sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 32. i članak 32. mijenjaju se i glase:

»3.2.2. Služba za gospodarske poslove u rudarstvu i programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva

Članak 32.

Služba za gospodarske poslove u rudarstvu i programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija ministarstva nadležnog za financije (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u svezi naknada za koncesiju), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina, registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoju rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, planiranjem i predlaganjem rudarske politike, te sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s europskim direktivama, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, te provodi međunarodne ugovore iz Sektora za rudarstvo, obavlja poslove vezane uz pripremu programa i projekata Europske unije, surađuje s međunarodnim tijelima i organizacijama za rudarstvo, surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na pripremi projekata financiranih instrumentima Europske unije, te nominira i koordinira međunarodne projekte i darovnice, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

3.2.2.1. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu

3.2.2.2. Odjel za programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 33. i članak 33. mijenjaju se i glase:

»3.2.2.1. Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu

Članak 33.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija ministarstva nadležnog za financije (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u svezi naknada za koncesiju), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina, registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoju rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, planiranjem i predlaganjem rudarske politike, te sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 12.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Uprava za trgovinu i unutarnje tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem trgovine, tržišta i koordinacije unutarnjeg tržišta u području slobode kretanja roba i usluga, prava poslovnog nastana, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na trgovinu, tržište, elektroničko poslovanje, primjenu novih tehnologija, unaprjeđenje tržišta, slobodu kretanja roba i usluga; prati usklađivanje zakonodavstva na području zaštite potrošača i opće sigurnosti proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije, predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; predlaže mjere za unaprjeđenje učinkovitosti cjelokupnog sustava na području Republike Hrvatske; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača, te provodi mjere upravnog nadzora; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zaštite potrošača; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; koordinira poslove vezane uz rad nacionalnoga Europskoga potrošačkog centra; osigurava primjenu i funkcioniranje Europskoga potrošačkog centra kao kontaktne točke za ODR platformu; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi upravni nadzor nad radom upravnih tijela nadležnih za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; prikuplja i informatički obrađuje podatke o tržištu nekretnina na području Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; predlaže i provodi politiku i mjere za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja uključujući i izradu strategije razvitka elektroničkog poslovanja u suradnji s Nacionalnim vijećem za elektroničko poslovanje te prati i koordinira ostvarivanje mjera utvrđenih strategijom razvitka elektroničkog poslovanja i o tome podnosi godišnja izvješća; potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava i pravne stečevine Europske unije na području elektroničkog poslovanja koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkog potpisa; provodi mjere vezano za unaprjeđenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine, osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja stručne i inspekcijske poslove u vezi elektroničkog potpisa; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj te, po potrebi, u određenim uvjetima osigurava izvršenje opoziva certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; provodi koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; surađuje s Nacionalnim akreditacijskim tijelom za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobode kretanja roba, koordinira poslove vezane za neharmonizirane propise koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; koordinira poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru sustava SOLVIT); koordinira poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane za prethodnu notifikaciju i unos podataka u MNE bazu Europske komisije na razini Ministarstva gospodarstva, koordinira i prati razvoj Kontaktne točke za proizvode, koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; prati i koordinira implementaciju i usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU na području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te upravna pojednostavljenja u istom području; koordinira administrativnu suradnju Republike Hrvatske s državama članicama EU i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav); koordinira provođenje analize pravnih propisa iz nadležnosti tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te notifikaciju istih putem IMI sustava; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa u okviru zakonodavnih odredaba vezanih uz pružanje usluga (pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga) na unutarnjem tržištu i posredovanje u prometu nekretnina; izrađuje analize i prijedloge javnih politika za povećanje ekonomske slobode i konkurentnosti, pogotovo glede liberalizacije unutarnjeg tržišta usluga u EU i poslovnog nastana, razvoja sektora poslovnih usluga i poboljšanja regulatornog okvira za gospodarstvo; unutar Uprave djeluje i Centar unutarnjeg tržišta EU koji koordinira rad EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU, u nadležnosti Ministarstva gospodarstva; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za EU portal Vaša Europa – Poslovanje (Your Europe – Business) na razini Republike Hrvatske, što uključuje slobodu kretanja roba, radnika i kapitala te pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga; obavlja poslove vezane za izradu nacrta zakona i podzakonskih propisa vezano uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te prati usklađenost istih sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja poslove vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene; provodi postupak izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, izvoz i uvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj, izvoz i uvoz nuklearnih materijala ili posebne opreme, te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola temeljem Zakona o trgovini; vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava; brine o primjeni i implementaciji programa TRACKER; sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine naoružanja i vojne opreme; sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem programa WAIS s ostalim zemljama članicama; surađuje s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država u razmjeni informacija o izvoznim i uvoznim aktivnostima za robu vojne namjene; provodi mjere upravnog nadzora; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnim za poslove trgovine, tržišta i cijena; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; obavlja i druge poslove iz djelokruga Ministarstva.

U Upravi se ustrojavaju sljedeći sektori:

4.1. Sektor za trgovinu i tržište

4.2. Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 43. i članak 43. mijenjaju se i glase:

»4.2. Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača

Članak 43.

Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobodnog kretanja roba, prava na poslovni nastan, slobodnog pružanja usluga i zaštite potrošača; obavlja poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz svoje nadležnosti koordinira stranu tehničku pomoć na područjima iz svoje nadležnosti; koordinira izradu analiza iz područja svoje nadležnosti; provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanje sukladnosti, mjeriteljstva; predlaže i provodi politiku zaštite potrošača; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka; koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji; obavlja poslove centra SOLVIT; koordinira poslove prethodne notifikacije i unos podataka u MNE bazu Europske komisije; koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba, prava na poslovni nastan, slobodnog pružanja usluga i zaštite potrošača između država članica; koordinira i prati razvoj kontaktne točke za proizvode i jedinstvene kontaktne točke za usluge, koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; izrađuje i prati provođenje strategije politike zaštite potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; obavlja poslove vezane uz rad nacionalnoga Europskoga potrošačkog centra; obavlja poslove vezane uz rad Europskoga potrošačkog centra kao kontaktne točke za ODR platformu; koordinira administrativnu suradnju Republike Hrvatske s državama članicama EU i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav); koordinira provođenje analize pravnih propisa iz nadležnosti tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te notifikaciju istih putem IMI sustava; izrađuje analize i prijedloge javnih politika za povećanje ekonomske slobode i konkurentnosti, pogotovo glede liberalizacije unutarnjeg tržišta usluga u EU i poslovnog nastana, razvoja sektora poslovnih usluga i poboljšanja regulatornog okvira za gospodarstvo; unutar Sektora djeluje i Centar unutarnjeg tržišta EU koji koordinira rad EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU, u nadležnosti Ministarstva gospodarstva; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za EU portal Vaša Europa – Poslovanje (Your Europe – Business) na razini Republike Hrvatske, što uključuje slobodu kretanja roba, radnika i kapitala te pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga; koordinira i izrađuje nacionalna stajališta te koordinira sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu tijela Europske unije iz svoje nadležnosti; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama te obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

4.2.1. Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT

4.2.2. Služba za politiku zaštite potrošača

4.2.3. Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 44. i članak 44. mijenjaju se i glase:

»4.2.1. Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT

Članak 44.

Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj; koordinira poslove vezane za neharmonizirane propise koji nisu predmet usklađivanja s propisima EU; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe, izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe; provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru sustava SOLVIT); koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji putem TRIS baze Europske komisije; koordinira poslove vezane za prethodnu notifikaciju i unos podataka u MNE bazu Europske komisije, koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica, koordinira i prati razvoj Kontaktne točke za proizvode, koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti peko NANDO sustava, sudjeluje u radu institucija Europske unije te drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba, koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

4.2.1.1. Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT

4.2.1.2. Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 45. i članak 45. mijenjaju se i glase:

»4.2.1.1. Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT

Članak 45.

Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji putem TRIS baze Europske komisije; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru sustava SOLVIT); koordinira poslove prethodne notifikacije i unos podataka o prenošenju direktiva, iz djelokruga ministarstva, u MNE bazu Europske komisije; koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica; koordinira i prati razvoj Kontaktne točke za proizvode; sudjeluje u radu institucija Europske unije te drugih foruma i sastanaka vezanih za slobodu kretanja roba, koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 46. i članak 46. mijenjaju se i glase:

»4.2.1.2. Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

Članak 46.

Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u području slobode kretanja roba u Republici Hrvatskoj; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe, izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe; provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva; koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti peko NANDO sustava, izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 47. i članak 47. mijenjaju se i glase:

»4.2.2. Služba za politiku zaštite potrošača

Članak 47.

Služba za politiku zaštite potrošača predlaže i provodi politiku zaštite potrošača; predlaže mjere za unaprjeđenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na području Republike Hrvatske; obavlja poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz područja zaštite potrošača; obavlja poslove vezane uz prilagodbu pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača i opće sigurnosti proizvoda; prati, koordinira i sudjeluje u izradi zakonodavstva Europske unije na području zaštite potrošača i opće sigurnosti proizvoda; koordinira i izrađuje izvješća i druge dokumente za Europsku komisiju i druge institucije Europske unije iz djelokruga Službe; obavlja administrativne i stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Centralnoga informacijskog sustava zaštite potrošača; uređuje internetske stranice za područje zaštite potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad nacionalnog Europskog potrošačkog centra; obavlja i koordinira poslove vezane uz prijenos i provedbu Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ8+) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, 18. 6. 2013); obavlja poslove Europskoga potrošačkog centra kao kontaktne točke za ODR platformu; obavlja poslove kontaktnog mjesta za RAPEX sustav; predlaže, prati i koordinira poslove vezano uz informiranje, edukaciju i savjetovanje potrošača, te podizanje javne svijesti o potrebi zaštite prava potrošača; provodi mjere upravnog nadzora nad projektima namijenjenim edukaciji, informiranju i savjetovanju potrošača; koordinira poslove vezane uz upoznavanje javnosti o poslovima iz svog djelokruga; pruža stručnu pomoć udrugama za zaštitu potrošača te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u poslovima zaštite potrošača; koordinira aktivnosti vezano uz izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova; surađuje s nadležnim tijelima u promicanju izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova; surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača; obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

4.2.2.1. Odjel za zaštitu potrošača

4.2.2.2. Odjel za europski potrošački centar (ECC).«.

Članak 18.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Odjel za europski potrošački centar (ECC) obavlja poslove informiranja i savjetovanja potrošača vezanih za prekograničnu kupovinu roba i usluga na unutarnjem tržištu; pruža pomoć potrošačima i savjetuje ih u slučaju nastanka poteškoća prilikom prekogranične kupovine roba i usluga na unutarnjem tržištu; surađuje s nadležnim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (ADR tijelima); koordinira i obavlja poslove vezane uz prijenos i provedbu Direktive o alternativnim načinima rješavanja potrošačkih sporova (ADR Direktive); djeluje kao kontaktna točka za zaprimanje zahtjeva potrošača za alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova putem platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (ODR platforme), prosljeđuje zahtjeve za alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova ADR tijelima; prati tijek pojedinih postupaka proslijeđenih putem ODR platforme; obavlja sve druge poslove vezane uz funkcioniranje ODR platforme; informira potrošače o njihovim pravima i stanju zakonodavstva u području zaštite potrošača na unutarnjem tržištu; organizira promotivne aktivnosti o potrošačkim pravima i alternativnom rješavanju potrošačkih sporova; prati područje zaštite prava potrošača na unutarnjem tržištu; izrađuje statistička izvješća o upitima i pritužbama potrošača u raznim područjima zaštite njihovih prava; sudjeluje na sastancima Mreže europskih potrošačkih centara: sudjeluje na radionicama, seminarima i konferencijama o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prekogranične kupovine; sudjeluje u projektima i inicijativama koje su usmjerene ka povećanju zaštite potrošača; surađuje s Europskim potrošačkim centrima drugih zemalja u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; surađuje s drugim mrežama Europske unije – Your Europe, Europe Direct, SOLVIT, FINNET; ostvaruje ostale ciljeve i zadatke propisane u Radnom programu Europske komisije te predlaže mjere za unaprjeđenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na unutarnjem tržištu Europske unije te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 50. i članak 50. mijenjaju se i glase:

»4.2.3. Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU

Članak 50.

Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU prati i koordinira implementaciju i usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU na području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te upravna pojednostavljenja u istom području; prati i koordinira stranu tehničku pomoć i međunarodne projekte te koordinira informiranje nadležnih tijela državne uprave o stupnju usklađenosti zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u radu radnih skupina za implementaciju propisa o poslovnom nastanu i uslugama na unutarnjem tržištu; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; surađuje sa tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenata za posredovanje u prometu nekretnina; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u okviru zakonodavnih odredaba vezanih uz posredovanje u prometu nekretnina; koordinira administrativnu suradnju Republike Hrvatske s državama članicama EU i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav); sudjeluje u izradi i korištenju baza podataka iz svoje nadležnosti; koordinira organizaciju konferencija, seminara i radionica s predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija; koordinira provođenje analize pravnih propisa iz nadležnosti tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te notifikaciju istih putem IMI sustava; izrađuje analize i prijedloge javnih politika za povećanje ekonomske slobode i konkurentnosti, pogotovo glede liberalizacije unutarnjeg tržišta usluga u EU i poslovnog nastana, razvoja sektora poslovnih usluga i poboljšanja regulatornog okvira za gospodarstvo; koordinira i provodi analize regulatornih prepreka konkurentnosti gospodarstva i slobodi poslovanja na unutarnjem tržištu EU. Unutar Službe djeluje i Centar unutarnjeg tržišta EU koji koordinira rad EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU, u nadležnosti Ministarstva gospodarstva; omogućava jedinstven pristup relevantnim informacijama o njihovim EU pravima i mogućnostima poslovanja na unutarnjem tržištu EU; stvara preduvjete za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvoza te za povećanje transparentnosti i ostvarivanja EU prava u Republici Hrvatskoj; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za EU portal Vaša Europa – Poslovanje (Your Europe – Business) na razini Republike Hrvatske, što uključuje slobodu kretanja roba, radnika i kapitala te pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga; potiče povećanje učinkovitosti provedbe mjera unutarnjeg tržišta EU u Republici Hrvatskoj te stvaranje kvalitetnijeg odnosa između regulatornih i provedbenih tijela u Republici Hrvatskoj; za hrvatske predstavnike priprema nacionalna stajališta i sudjeluje u radu EU institucija u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, razvoja sektora poslovnih usluga i poboljšanja regulatornog okvira za gospodarstvo; surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucijama i organizacijama te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

4.2.3.1. Odjel za usklađivanje zakonodavstva, međunarodnu suradnju i IMI sustav

4.2.3.2. Odjel za tržišne analize i Centar unutarnjeg tržišta EU.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 51. i članak 51. mijenjaju se i glase:

»4.2.3.1. Odjel za usklađivanje zakonodavstva, međunarodnu suradnju i IMI sustav

Članak 51.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva, međunarodnu suradnju i IMI sustav prati i koordinira implementaciju i usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU na području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te upravna pojednostavljenja u istom području; prati i koordinira stranu tehničku pomoć i međunarodne projekte te koordinira informiranje nadležnih tijela državne uprave o stupnju usklađenosti zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u radu radnih skupina za implementaciju propisa o poslovnom nastanu i uslugama na unutarnjem tržištu; sudjeluje u radu EU institucija u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; surađuje sa tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenata za posredovanje u prometu nekretnina; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u okviru zakonodavnih odredaba vezanih uz posredovanje u prometu nekretnina; koordinira administrativnu suradnju Republike Hrvatske s državama članicama EU i Europskom komisijom putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav); sudjeluje u izradi i korištenju baza podataka iz svoje nadležnosti; koordinira organizaciju konferencija, seminara i radionica s predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija; surađuje s institucijama i organizacijama; pruža stručnu pomoć i surađuje s tijelima državne uprave, te s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira provođenje analize pravnih propisa iz nadležnosti tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te notifikaciju istih putem IMI sustava; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 52. i članak 52. mijenjaju se i glase:

»4.2.3.2. Odjel za tržišne analize i Centar unutarnjeg tržišta EU

Članak 52.

Odjel za tržišne analize i Centar unutarnjeg tržišta EU vodi baze podataka te analizira hrvatska i međunarodna gospodarska kretanja, prvenstveno na unutarnjem tržištu EU; izrađuje analize i prijedloge javnih politika za povećanje ekonomske slobode i konkurentnosti, pogotovo glede liberalizacije unutarnjeg tržišta usluga u EU i poslovnog nastana, razvoja sektora poslovnih usluga i poboljšanja regulatornog okvira za gospodarstvo; koordinira i provodi analize regulatornih prepreka konkurentnosti gospodarstva i slobodi poslovanja na unutarnjem tržištu EU; koordinira prekograničnu suradnju u području unutarnjeg tržišta EU te za hrvatske predstavnike u EU institucijama priprema nacionalna stajališta. Unutar Odjela djeluje i Centar unutarnjeg tržišta EU koji koordinira rad EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU, u nadležnosti Ministarstva gospodarstva; na svojim internetskim stranicama građanima i poduzetnicama omogućava jedinstven pristup relevantnim informacijama o njihovim EU pravima i mogućnostima poslovanja na unutarnjem tržištu EU; stvara preduvjete za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvoza te za povećanje transparentnosti i ostvarivanja EU prava u Republici Hrvatskoj; koordinira međuresorni razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; obavlja koordinacijske i provedbene aktivnosti vezane za EU portal Vaša Europa – Poslovanje (Your Europe – Business) na razini Republike Hrvatske, što uključuje slobodu kretanja roba, radnika i kapitala te pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga; potiče povećanje učinkovitosti provedbe mjera unutarnjeg tržišta EU u Republici Hrvatskoj te stvaranje kvalitetnijeg odnosa između regulatornih i provedbenih tijela u Republici Hrvatskoj. Sudjeluje u radu EU institucija za navedena područja; surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucijama i organizacijama te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

Članak 22.

U članku 86.f stavku 5. riječi: »Ispostava Sinj« brišu se.

U stavku 7. riječi: »Ispostava Đakovo« brišu se, a riječi: »Ispostava Vinkovci« zamjenjuju se riječima: »Ispostava Vukovar«.

U stavku 9. riječi: »Ispostava Krapina« zamjenjuju se riječima: »Ispostava Zabok«.

U stavku 11. riječi: »Ispostava Kutina« brišu se.

Članak 23.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika, potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 24.

Ministar gospodarstva će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva s odredbama ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 25.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/110

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj
službenika
i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

16

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1


Neposredno u Glavnom tajništvu Ministarstva, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva

1

2.1.

Sektor za financije, proračun i nabavu

1

2.1.1.

Služba za proračun, financijsko upravljanje i kontrolu

6

2.1.2.

Služba za računovodstvo

7

2.1.3.

Služba za nabavu

1

2.1.3.1.

Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

3

2.1.3.2.

Odjel za izvršenje ugovora

3

2.2.

Sektor za normativno-pravne poslove i ljudske potencijale

1

2.2.1.

Služba za normativno-pravne poslove

7

2.2.2.

Služba za ljudske potencijale

1

2.2.2.1.

Odjel za radno-pravna pitanja

3

2.2.2.1.1.

Pododsjek za administrativnu potporu

3

2.2.2.2.

Odjel za usavršavanje ljudskih potencijala

3

2.3.

Sektor za informatičku podršku, opće i tehničke poslove

1

2.3.1.

Služba za informatičku podršku i telekomunikacije

6

2.3.2.

Služba za sigurnost, opće i tehničke poslove

1

2.3.2.1.

Odjel za opće poslove i pisarnicu

6

2.3.2.2.

Odjel za sigurnost i pomoćno-tehničke poslove

6

2.3.2.2.1.

Odjeljak za vozni park

5

Glavno tajništvo Ministarstva – ukupno

66

3.

UPRAVA ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO


3.1.

Sektor za energetiku

1


Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.1.

Služba za unutarnje energetsko tržište i energetske sustave

1

3.1.1.1.

Odjel za unutarnje energetsko tržište

5

3.1.1.2.

Odjel za energetske sustave

4

3.1.2.

Služba za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

1

3.1.2.1.

Odjel za obnovljive izvore energije i biogoriva

4

3.1.2.2.

Odjel za energetsku učinkovitost i nove tehnologije

4

3.1.3.

Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije

9

3.2.

Sektor za rudarstvo

1


Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

Služba za upravne poslove u rudarstvu

1

3.2.1.1.

Odjel upravnih poslova za neenergetske mineralne sirovine

4

3.2.1.2.

Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine

3

3.2.2.

Služba za gospodarske poslove u rudarstvu i programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva

1

3.2.2.1.

Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu

3

3.2.2.2.

Odjel za programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva

3

Uprava za energetiku i rudarstvo – ukupno

47

4.

UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE


4.1.

Sektor za trgovinu i tržište

1

4.1.1.

Služba za unaprjeđenje trgovine i tržišta

1

4.1.1.1.

Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

4

4.1.1.2

Odjel za oružje i dozvole

4

4.1.2.

Služba za razvoj elektroničkog poslovanja

1

4.1.2.1.

Odjel za uređenje zakonodavstva i nadzor

4

4.1.2.2.

Odjel za razvoj elektroničkog poslovanja

3

4.2.

Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača

1

4.2.1.

Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT

1

4.2.1.1.

Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT

4

4.2.1.2.

Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

3

4.2.2.

Služba za politiku zaštite potrošača

1

4.2.2.1.

Odjel za zaštitu potrošača

4

4.2.2.2.

Odjel za Europski potrošački centar (ECC)

3

4.2.3.

Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU

1

4.2.3.1.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva, međunarodnu suradnju i IMI sustav

4

4.2.3.2.

Odjel za tržišne analize i Centar unutarnjeg tržišta EU

3

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – ukupno

43

5.

UPRAVA ZA INDUSTRIJU, INVESTICIJE I PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJEneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Sektor za jačanje konkurentnosti industrije

1

5.1.1.

Služba za planiranje, izvještavanje i upravljanje rizicima i restrukturiranje industrije

8

5.1.2.

Služba za industrijsku politiku i konkurentnost

1

5.1.2.1.

Odjel za industrijsku politiku, konkurentnost, inovacije i upravljanje jamstvenim fondom

4

5.1.2.2.

Odjel za offset

3

5.2.

Sektor za investicijsku politiku

1

5.2.1.

Služba za zakonodavni okvir

1

5.2.1.1.

Odjel za izradu zakonodavnog okvira

4

5.2.1.2.

Odjel za praćenje zakonodavnog okvira

3

5.2.2.

Služba za provedbu mjera za poticanje investicija

1

5.2.2.1.

Odjel za potpore investitorima

4

5.2.2.2.

Odjel za promociju investicija

3

5.3.

Sektor za programe i projekte Europske unije

1

5.3.1.

Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa

1

5.3.1.1.

Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa

4

5.3.1.2.

Odjel za komunikaciju i praćenje programa

4

5.3.2.

Služba za objavu natječaja, ugovaranje i kontrolu EU projekata

1

5.3.2.1.

Odjel za objavu natječaja, vrednovanje i ugovaranje

4

5.3.2.2.

Odjel za financijsko planiranje i kontrolu

3

5.3.3.

Služba za provedbu EU programa i projekata i podršku sustavu

1

5.3.3.1.

Odjel za provedbu

4

5.3.3.2.

Odjel za podršku sustavu

3

Uprava za industriju, investicije i programe i projekte Europske unije – ukupno

61

6.

UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE


6.1.

Sektor za nadzor i stručnu pomoć

1

6.1.1.

Služba za nadzor

1

6.1.1.1.

Odjel za provedbu nadzora

3

6.1.1.2.

Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti

4

6.1.2.

Služba za stručnu pomoć

1

6.1.2.1.

Odjel za davanje mišljenja

3

6.1.2.2.

Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata

3

6.2.

Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku

1

6.2.1.

Služba za izobrazbu

8

6.2.2.

Služba za razvoj, koordinaciju sustava i analitiku

8

Uprava za sustav javne nabave – ukupno

33

6.a

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU

3

6.a.1.

Sektor tržišne inspekcije

1


– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.a.1.1.

Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača i sigurnosti proizvoda

1

6.a.1.1.1.

Odjel zaštite ekonomskih interesa potrošača

6

6.a.1.1.2.

Odjel sigurnosti proizvoda

6

6.a.1.2.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

9

Ispostave 1. – 7.

1. Ispostava Crikvenica – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Krk – samostalni izvršitelji

1

3. Ispostava Delnice – samostalni izvršitelji

1

4. Ispostava Gospić – samostalni izvršitelji

2

5. Ispostava Poreč – samostalni izvršitelji

3

6. Ispostava Pula – samostalni izvršitelji

3

7. Ispostava Pag – samostalni izvršitelji

1

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Rijeci – ukupno

23

6.a.1.3.

Područna jedinica- Služba inspekcijskog nadzora u Splitu

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

16

Ispostave 1. – 5.

1. Ispostava Dubrovnik – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Metković – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Makarska – samostalni izvršitelji

2

4. Ispostava Šibenik – samostalni izvršitelji

3

5. Ispostava Zadar– samostalni izvršitelji

4

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Splitu – ukupno

30

6.a.1.4.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

13

Ispostave 1. – 7.

1. Ispostava Virovitica – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Nova Gradiška – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Požega – samostalni izvršitelj

1

4. Ispostava Našice – samostalni izvršitelji

2

5. Ispostava Županja – samostalni izvršitelj

1

6. Ispostava Vukovar – samostalni izvršitelji

2

7. Ispostava Slavonski Brod – samostalni izvršitelji

2

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Osijeku – ukupno

26

6.a.1.5.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

9

Ispostave 1. – 4.


1. Ispostava Križevci – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Zabok – samostalni izvršitelji

3

3. Ispostava Koprivnica – samostalni izvršitelji

2

4. Ispostava Čakovec – samostalni izvršitelji

3

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Varaždinu

20

6.a.1.6.

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu

1


– neposredno u sjedištu PJ, izvan Ispostava

17

Ispostave 1. – 5.

1. Ispostava Karlovac – samostalni izvršitelji

2

2. Ispostava Novska – samostalni izvršitelji

2

3. Ispostava Daruvar – samostalni izvršitelji

2

4. Ispostava Sisak – samostalni izvršitelji

3

5. Ispostava Bjelovar – samostalni izvršitelji

3

Područna jedinica – Služba inspekcijskog nadzora u Zagrebu

30

6.a.2.

SEKTOR NADZORA U PODRUČJU RUDARSTVA, ELEKTROENERGETIKE, OPREME POD TLAKOM

1


– neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojbenih jedinica

1

6.a.2.1.

Služba nadzora u području rudarstva

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

3


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

2

6.a.2.2.

Služba nadzora u području elektroenergetike

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1

6.a.2.3.

Služba nadzora u području opreme pod tlakom

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

2


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1


Sektor nadzora u području rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom – ukupno

30

6.a.3.

SLUŽBA NADZORA U PODRUČJU GOSPODARENJA OTROVNIM KEMIKALIJAMA

1


Područna jedinica Zagreb – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Split – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelj

1


Područna jedinica Varaždin – samostalni izvršitelj

1

6.a.4.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR I ZASTUPANJE PRED SUDOVIMA

1


– neposredno u Službi, izvan nižih ustrojstvenih jedinica

1


– u sjedištu Područne jedinice Rijeka – samostalni izvršitelj

1


– u sjedištu Područne jedinice Split – samostalni izvršitelj

1


– u sjedištu Područne jedinice Osijek – samostalni izvršitelj

2


– u sjedištu Područne jedinice Varaždin – samostalni izvršitelj

1


– u sjedištu Područne jedinice Zagreb – samostalni izvršitelj

1

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU – ukupno

191

7.

RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHENeposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Služba za robne zalihe

1

7.1.1.

Odjel za prehrambene proizvode

4

7.1.2.

Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode

3

7.2.

Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove

9

Ravnateljstvo za robne zalihe – ukupno

18

8.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

5

9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

5

10.

SAMOSTALNI ODJEL ZA PROVEDBU MEĐUNARODNIH I EU PROJEKATA PROGRAMA IPA-I

3

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

6

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA – UKUPNO

494

120 10.10.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva 120 10.10.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva