Uredba o dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

NN 120/2014 (10.10.2014.), Uredba o dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

120 10.10.2014 Uredba o dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2284

Na temelju članka 123. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU TIJELA ZA PROVEDBU UREDBE (EZ-a) BR. 2006/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. LISTOPADA 2004. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA (UREDBA O SURADNJI U ZAŠTITI POTROŠAČA)

Članak 1.

U Uredbi o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (»Narodne novine«, broj 84/2014), u članku 2. točki 4. iza riječi: »stvari« dodaju se riječi: »te na ugovor o organiziranju putovanja;«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/105

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.