Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

NN 120/2014 (10.10.2014.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

120 10.10.2014 Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2288

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 71/2014 i 118/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. listopada 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

I.

Ovom se Odlukom osniva Nacionalno vijeće za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

II.

Nacionalno vijeće:

1) prati, analizira i ocjenjuje sustav i politiku zaštite na radu i o svojim nalazima i ocjenama izvješćuje Vladu Republike Hrvatske te predlaže potrebne promjene;

2) prati učinke primjene Zakona o zaštiti na radu, njegovih provedbenih propisa, posebnih zakona i drugih propisa kojima se u Republici Hrvatskoj štite sigurnost i zdravlje radnika te, prema potrebi, predlaže Vladi Republike Hrvatske njihove promjene, kao i njihovo usklađivanje s međunarodnim propisima;

3) daje mišljenje na nacrte iskaza o procjeni učinaka propisa i na nacrte prijedloga propisa iz područja zaštite na radu;

4) predlaže mjere za unapređivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj;

5) sudjeluje u organiziranju obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu;

6) obavlja i druge poslove na zahtjev Vlade Republike Hrvatske.

III.

Nacionalno vijeće ima sedam članova, a čine ga ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) po svojoj funkciji, te dva predstavnika koje predlaže ministar nadležan za rad i po dva predstavnika poslodavaca i sindikata koje predlažu udruge poslodavaca i sindikata kojima je reprezentativnost utvrđena na nacionalnoj razini prema posebnom propisu.

Članovi Nacionalnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

IV.

U Nacionalno vijeće imenuju se:

predstavnici Vlade Republike Hrvatske:

– Božidar Štubelj, zamjenik ministra rada i mirovinskoga sustava

– Ana Šijaković, privremena ravnateljica Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

– Zdravko Muratti, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

predstavnici poslodavaca:

– Nenad Seifert, Hrvatska udruga poslodavaca

– Krešimir Telebec, Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.d., Zagreb

predstavnici sindikata:

– Ljubomir Pintarić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske

– Cvetan Kovač, Nezavisni hrvatski sindikati.

V.

Konstituirajuću sjednicu Nacionalnog vijeća saziva Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Predsjednika Nacionalnog vijeća biraju članovi Nacionalnog vijeća između sebe na svojoj prvoj sjednici.

VI.

Administrativne poslove za Nacionalno vijeće obavlja Zavod.

VII.

Nacionalno vijeće je obvezno najmanje jedanput godišnje o svom radu podnositi izvješće Vladi Republike Hrvatske.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (»Narodne novine«, broj 91/2011).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/384

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.