Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize

NN 120/2014 (10.10.2014.), Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize

120 10.10.2014 Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2292

Na temelju članka 327.a stavka 6. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13) ministar pravosuđa u suradnji s ministrima zdravlja, unutarnjih poslova i obrane donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UZIMANJA UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA I PROVOĐENJA MOLEKULARNO-

-GENETSKE ANALIZE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način uzimanja uzoraka biološkog materijala za potrebe molekularno-genetske analize, uvjeti pohrane i čuvanja uzoraka biološkog materijala, uvjeti pohrane, obrade i čuvanja podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom te nadzor nad pohranom, obradom i čuvanjem prikupljenih podataka.

Članak 2.

(1) Za potrebe molekularno-genetske analize, od osoba iz članka 327. stavka 2. točki 2., 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku uzimaju se uzorci biološkog materijala (u daljnjem tekstu: »nesporni uzorci«), i to:

1) uzorak krvi ubodom u jagodicu prsta na filter karticu, ili

2) uzorak epitela usne šupljine brisanjem papirnatim štapićem odnosno drugim prikladnim priborom.

(2) Za potrebe molekularno-genetske analize, s mrtvog tijela se izuzimaju dostupni uzorci, ovisno o stanju mrtvog tijela (uzorak krvi na filter karticu ili u epruvetu s antikoagulansom, uzorak mekog tkiva, uzorak zubi i/ili uzorak kosti).

(3) Ukoliko predstavlja jedini dostupan uzorak, za molekularno-genetsku analizu pogodno je i tkivo iz parafinskog bloka.

(4) Za potrebe molekularno-genetske analize uzimaju se i uzorci biološkog materijala nepoznatog porijekla (u daljnjem tekstu: »sporni tragovi«).

Članak 3.

(1) Uzorke iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika uzima zdravstveni djelatnik u nazočnosti policijskog službenika ili ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za obranu.

(2) Uzorke iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika uzima posebno osposobljeni policijski službenik, ovlaštena osoba ministarstva nadležnog za obranu ili zdravstveni djelatnik u nazočnosti policijskog službenika ili ovlaštene osobe ministarstva nadležnog za obranu.

(3) Uzorke iz članka 2. stavaka 2. i 3. ovog Pravilnika uzima doktor medicine odgovarajuće struke (specijalist patološke anatomije ili specijalist sudske medicine).

(4) Uzorke iz članka 2. stavka 4. ovog Pravilnika uzima posebno osposobljeni policijski službenik, ovlaštena osoba ministarstva nadležnog za obranu i/ili druga stručna osoba koju odredi nadležno tijelo.

Članak 4.

(1) Uzorci iz članka 2. ovog Pravilnika označavaju se brojčanim oznakama sukladno nalogu za vještačenje i/ili popratnom dopisu policije.

(2) Uzorci iz članka 2. ovog Pravilnika označavaju se i imenom i prezimenom osoba iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Molekularno-genetska analiza uzoraka biološkog materijala provodi se sukladno utvrđenim međunarodnim standardima i pravilima struke.

Članak 6.

Uzorci iz članka 2. stavaka 1., 2. i 3. ovog Pravilnika, preostali nakon molekularno-genetske analize, odmah se uništavaju sukladno pravilima struke. Uzorci iz članka 2. stavka 4. ovog Pravilnika, preostali nakon molekularno-genetske analize, vraćaju se tijelu koje ih je dostavilo.

Članak 7.

(1) Podaci prikupljeni molekularno-genetskom analizom pohranjuju se i čuvaju u bazi podataka u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Centar). Navedeni podaci čuvaju se na vrijeme propisano člankom 327.a Zakona o kaznenom postupku.

(2) Ako su uzeti uzorci iz članka 2. ovog Pravilnika, sud koji je donio prvostupanjsku presudu ili rješenje o obustavi postupka obavijestit će Centar o pravomoćnosti odluke te odrediti čuvanje podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom sukladno odredbi članka 327.a Zakona o kaznenom postupku.

(3) Ako su uzeti uzorci iz članka 2. ovog Pravilnika, nadležno državno odvjetništvo obavijestit će Centar o donošenju rješenja o obustavi istrage.

(4) Po isteku rokova čuvanja, Centar će obrisati podatke iz stavka 1. ovog članka po službenoj dužnosti.

Članak 8.

Uzorci biološkog materijala i DNK profili mogu se dostaviti ovlaštenim ustanovama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu sukladno posebnim propisima.

Članak 9.

(1) Nadzor nad pohranom, obradom i čuvanjem podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom obavlja Povjerenstvo za provođenje nadzora nad pohranom, obradom i čuvanjem podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom koje imenuje ministar nadležan za unutarnje poslove u suradnji s ministrom nadležnim za pravosuđe.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se od pet članova koji se na vrijeme od četiri godine biraju iz reda osoba koje posjeduju stručno znanje potrebno za sudjelovanje u njegovu radu.

(3) Ministar nadležan za unutarnje poslove imenovat će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka i donijeti poslovnik o njegovom radu u roku od 30 dana od imenovanja članova povjerenstva.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala za analizu deoksiribonukleinske kiseline (»Narodne novine«, br. 107/99).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/7

Urbroj: 514-05-01-01-02-14-10

Zagreb, 1. listopada 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.