Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika

NN 120/2014 (10.10.2014.), Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2293

Na temelju članka 202. stavka 8. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13. i 93/14.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU IZJAVE O ZAPLJENI PO PRISTANKU DUŽNIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj izjave o zapljeni po pristanku dužnika, koju u skladu s člankom 202. Ovršnog zakona izdaje dužnik da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto iz ovrhe (u daljem tekstu: Izjava).

Članak 2.

Obrazac Izjave tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Izjava se izdaje na tiskanom obrascu popunjena jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja. Izjava može u cijelosti biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca.

Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. U slučaju neslaganja, vrijedi iznos napisan slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Datum rođenja se ne upisuje. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

Članak 3.

Obrazac Izjave sastoji se od dvije stranice na kojima je otisnut tekst propisan ovim Pravilnikom.

Oznaka stranice obrasca nalazi se u njegovu desnom gornjem kutu i glasi: »Obrazac Izjave – stranica (od 1 – 2)«.

Članak 4.

Na prvoj stranici Izjave nalazi se naziv obrasca: »Izjava o zapljeni po pristanku dužnika« te izjava dužnika koja se sastoji od:

1. podataka o dužniku:

– ime i prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj (OIB),

2. podataka o vjerovniku:

– tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe,

– sjedište i adresa, odnosno prebivalište,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

3. izjave dužnika da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika u iznosu glavnice uvećane za ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine, ako ih ima, te sa zateznim kamatama koje teku od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika po stopi koja ne može biti viša od stope propisane zakonom, zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe.

4. naznaka:

– da suglasnost kojom bi se dopustila pljenidba plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe, ne proizvodi pravne učinke;

– da se ova isprava izdaje u jednom primjerku i da ima značenje pravnog posla iz članka 77. stavka 1. Ovršnog zakona te pravni učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi;

– da ovu ispravu s učincima dostave rješenja o ovrsi poslodavcu dostavlja vjerovnik, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili preko javnoga bilježnika;

– da zapljena na temelju suglasnosti nema utjecaja na provedbu ovrhe na plaći radi namirenja tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja uzdržavanja;

– da ova isprava ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha i na drugim predmetima ovrhe;

– da su za dopuštenost Izjave mjerodavno činjenično stanje i podaci iz članka 173. stavka 3. Ovršnog zakona u vrijeme potvrde Izjave kod javnog bilježnika;

5. izjave dužnika da je suglasan i da pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik Isprave u skladu s odredbom članka 50. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu,

6. mjesta i datuma izdavanja Izjave,

7. potpisa dužnika.

Na dnu prve stranice Izjave nalaze se napomene o načinu popunjavanja.

Članak 5.

Na drugoj stranici Izjave nalazi se prazno mjesto za potvrdu (solemnizaciju) privatne isprave.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/14-01/102

Urbroj: 514-04-01-14-01

Zagreb, 1. listopada 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

OBRAZAC Izjave o zapljeni po pristanku dužnika

stranica 1

IZJAVA O ZAPLJENI PO PRISTANKU DUŽNIKA

Ja, _____________________________________________________________________________________________1

iz ______________________________________________________________________________________________

OIB: ____________________________________________________________________________________________,

kao dužnik, ovom ispravom potvrđenom kod javnog bilježnika, dajem suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika2:

(tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe)

(sjedište i adresa, odnosno prebivalište)

OIB: ,

u iznosu od3: _______________________________________________________________________________________

(slovima: )

uvećane za ugovorene kamate i ostale sporedne tražbine, ako ih ima, te sa zateznim kamatama koje teku od dana dospijeća
određenog od strane vjerovnika po stopi koja ne može biti viša od stope propisane zakonom zaplijeni moja plaća, odnosno
drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe.

Suglasnost kojom se dopušta pljenidba plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe, ne
proizvodi pravne učinke.

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima značenje pravnog posla iz članka 77. stavka 1. Ovršnog zakona te pravni učinak
pravomoćnog rješenja o ovrsi.

Ovu ispravu s učincima dostave rješenja o ovrsi poslodavcu dostavlja vjerovnik, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom
poštanskom pošiljkom s povratnicom ili preko javnoga bilježnika.

Zapljena na temelju ove suglasnosti nema utjecaja na provedbu ovrhe na plaći radi namirenja tražbine po osnovi zakonskoga
uzdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete
po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja uzdržavanja.

Ova isprava ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha i na drugim predmetima ovrhe.

Za dopuštenost Izjave mjerodavni su činjenično stanje i podaci iz članka 173. stavka 3. Ovršnog zakona u vrijeme potvrde Izjave
kod javnog bilježnika.

Suglasan sam i pristajem da mi javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove isprave u skladu s odredbom članka 50. stavka 2.
Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:

U ______________, ______ g.

Potpis dužnika:
______________

Napomena:

1 Upisati: ime i prezime, adresa prebivališta, OIB dužnika

2 Upisati: tvrtku ili skraćenu tvrtku, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe, sjedište i adresa, odnosno
prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) vjerovnika

3 Upisati: tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti brojkom i slovima

stranica 2


                                                                                                                                                                                      
120 10.10.2014 Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika 120 10.10.2014 Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika