Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/14-02/0012, urbroj: 567-06-14-07 od 30. rujna 2014.

NN 120/2014 (10.10.2014.), Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/14-02/0012, urbroj: 567-06-14-07 od 30. rujna 2014.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

2297

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća, Damir Hajduk, zamjenik predsjednice Vijeća te Suzana Kunac, Alemka Lisinski, Vesna Roller, Gordana Simonović i Robert Tomljenović, članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 73. stavaka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 4/14, klasa: 612-12/14-02/0009, urbroj: 567-06-14-01, »Narodne novine« broj 88/14 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 42-14 sjednici održanoj 30. rujna 2014., donijelo je

ODLUKU

I. Nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 4/14 za područje gradova Rijeke i Opatije (G-RI2), 88,8 MHz, objavljene temeljem Odluke Vijeća za elektroničke medije od 18. srpnja 2014., kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je Udruga Radio Marija, Jordanovac 110, Zagreb, OIB: 53430563840 te joj se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge neprofitnog radija na predmetnom području.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 11 (jedanaest) godina.

III. Visina godišnje naknade za koncesiju sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se na svakih 50.000 stanovnika u iznosu od 500,00 kuna. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se u iznosu od 0,15% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koje je u prethodnoj godini ostvario ponuditelj. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju ponuditelj plaća na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije iznad 5.000.000,00 kuna. Pružatelj medijske usluge neprofitnog radija plaća 50% od utvrđenog fiksnog dijela naknade za koncesiju i 50% od utvrđenog varijabilnog dijela naknade za koncesiju. Minimalni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 500,00 kuna.

IV. Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne podnese zahtjev Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti smatrat će se da je odustao od koncesije.

V. Sukladno članku 22. stavku 5. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog zahtjeva iz točke IV., a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 120 (stotinu i dvadeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu štete. Ostvarivanje koncesije, odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog postupka nadmetanja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji.

VII. Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 32-14 sjednici održanoj 18. srpnja 2014. godine donijelo je Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 4/14 (dalje u tekstu: Obavijest). Prije objave Obavijesti izvršena je procjena vrijednosti koncesije te je izrađena studija opravdanosti davanja koncesije kojom je utvrđeno postojanje javnog interesa i gospodarska opravdanost davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području gradova Rijeke i Opatije (G-RI2).

Obavijest je objavljena u »Narodnim novinama« broj 88 od 23. srpnja 2014. godine, a u propisanom roku sukladno Obavijesti ponudu su dostavili ponuditelji Radio Daruvar d.o.o. iz Daruvara i Udruga Radio Marija iz Zagreba.

Vijeće je provelo postupak razmatranja i ocjene zaprimljenih ponuda u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija te utvrđivalo ispunjavanje uvjeta u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine« broj 83/14).

U postupku se prvo utvrđivalo sadrže li prispjele ponude:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih obaviješću o namjeri davanju koncesije,

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

o vrsta radijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

o predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

o predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio djela iz članka 38. i 39. ZEM-a,

o vrijeme objavljivanja iz članka 36. ZEM-a.

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

– izvadak iz sudskog registra ili drugoga propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrdu Financijske agencije da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– potvrda Financijske agencije da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Vijeće je zatražilo sukladno članku 20. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13) pojašnjenje ponude ponuditelja Radio Daruvar d.o.o. vezano uz predviđeni opseg vlastitih audio ili audiovizualnih djela iz članka 38. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13 – dalje u tekstu: ZEM), budući da je u postupku pregleda ponude utvrđeno da je ponuditelj izračunao udio vlastite proizvodnje 58,53%, na dva mjesta navodi posve različite podatke o zastupljenosti hrvatske glazbe. U opisu glazbenog programa navodi da je udio 32,85%, dok u obrascu programske osnove za objavu na internetu navodi 50%. Ovaj udio utječe na ukupnu vlastitu proizvodnju, a ako se u obzir uzmu oba podatka iz glazbenog udjela, postavlja se pitanje dostizanja udjela vlastite proizvodnje od 58,53%.

U svom očitovanju ponuditelj Radio Daruvar d.o.o. navodi:

Udio vlastite proizvodnje od 58,53% se odnosi na: informativni, zabavni, glazbeni, obrazovni i program za djecu i mlade, umjetnost i kulturu, sportski i vjerski program, sve programske sadržaje osim audio komercijalne komunikacije i strane glazbe.

Omjer domaće i strane glazbe planiran je s pola-pola, odnosno 50 posto domaće i 50 posto strane glazbe što u tjednom udjelu kompletnoga glazbenog programa od 65,71% daje 32,85% domaće i jednako toliko strane glazbe. Što se tiče podataka o zastupljenosti hrvatske glazbe u obrascu programske osnove za objavu na internetu umjesto 50 posto treba stajati 32,85 % hrvatske glazbe.

Objavljivanje domaće glazbe prema Zakonu o elektroničkim medijima čl. 37 (NN 94/13) smatra se vlastitom proizvodnjom. U planu je u vlastitoj proizvodnji organizirati sve informativne emisije bez preuzimanja programskih sadržaja nastalih u drugim produkcijama. Angažmanom reportera na terenu i snimanjem sadržaja na terenu želimo a koliko je to moguće pojačati vlastitu proizvodnju. Visok postotak vlastite proizvodnje i jest cilj ove programske koncepcije.

Temeljem dostavljenog pojašnjenja od strane ponuditelja Radio Daruvara d.o.o. u odnosu na objašnjenje izračuna vlastite proizvodnje od 58,53%, razvidno je da je Ponuditelj sve emisije ubrojio u vlastitu proizvodnju kao i hrvatsku glazbu od 32,85%, pozivajući se na čl. 37. ZEM-a. Pri izračunu vlastite proizvodnje nije vodio računa da se sva hrvatska glazba ne priznaje kao vlastita proizvodnja, već prema čl. 39. st. 2. ZEM-a samo 20% vremena dnevnog objavljivanja u kojem se izvodi hrvatska glazba.

Utvrđeno je da pojašnjenje ponude Radio Daruvar d.o.o. nije rezultiralo izmjenom ponude te da predmetna ponuda udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti te dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda Udruge Radio Marija udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti te Dokumentaciji za nadmetanje te nije bilo potrebno tražiti pojašnjenje ponude.

Vijeće je pristupilo pregledu ponuda te je provelo postupak ocjenjivanja programskih uvjeta (kvaliteta programa, vrijeme objavljivanja, količina vlastite proizvodnje, prilagođenost programa javnom interesu područja koncesije, te udio europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača) sukladno kriterijima iz članka 73. st. 4. ZEM-a za davanje koncesija.

Utvrđeno je da ponude Radio Daruvara d.o.o. i Udruge Radio Marija zadovoljavaju javni interes, da su ponude na javni natječaj cjelovite u pogledu predložene programske osnove, kao i ostvarivanja tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija te time u potpunosti zadovoljavaju kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom.

Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području gradova Rijeke i Opatije daje ponuditelju Udruzi Radio Marija.

Radio Marija, kao nakladnik, s velikim iskustvom u medijskoj prezentaciji sadržaja svojom najnovijom ponudom kao i do sada zadržava postignutu kvalitetu programa.

U otvorenost prema slušateljstvu posebno se ističe skrb za marginalne skupine što je rijetkost u hrvatskim medijima. Riječ je, uz ostalo, o starijoj populaciji, nemoćnima, te onima slabijega materijalnog stanja.

Bez obzira što je Radio Marija, radio u zajednici usmjeren prema vjernicima, svojim programom obavezuje se na visoko sudjelovanje slušatelja neovisno o njihovom svjetonazoru. Nakladnik se također obavezuje da će veliku pažnju posvećivati temama lokalne zajednice.

Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno nadležnom upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/14-02/0012

Urbroj: 567-06-14-07

Zagreb, 30. rujna 2014.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednica

Vijeća za elektroničke medije

Mirjana Rakić, v. r.