Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/14-02/0013, urbroj: 567-06-14-05 od 30. rujna 2014.

NN 120/2014 (10.10.2014.), Odluka Vijeća za elektroničke medije, klasa: 612-12/14-02/0013, urbroj: 567-06-14-05 od 30. rujna 2014.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

2298

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Mirjana Rakić, predsjednica Vijeća, Damir Hajduk, zamjenik predsjednice Vijeća te Suzana Kunac, Alemka Lisinski, Vesna Roller, Gordana Simonović i Robert Tomljenović, članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 4/14, klasa: 612-12/14-02/0009, urbroj: 567-06-14-01, »Narodne novine« broj 88/14 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 42-14 sjednici održanoj 30. rujna 2014., donijelo je

ODLUKU

I. Nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 4/14 za područje Grada Zagreba (L-ZG1), 102,5 MHz, objavljene temeljem Odluke Vijeća za elektroničke medije od 18. srpnja 2014., kao najpovoljniji ponuditelj odabrano je trgovačko društvo Yammat d.o.o., Albinijeva 6, Zagreb, OIB: 68563760676 te mu se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na predmetnom području.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 14 (četrnaest) godina.

III. Visina godišnje naknade za koncesiju sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se na svakih 50.000 stanovnika u iznosu od 500,00 kuna. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju plaća se u iznosu od 0,15% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koje je u prethodnoj godini ostvario ponuditelj. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju ponuditelj plaća na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije iznad 5.000.000,00 kuna. Minimalni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 500,00 kuna.

IV. Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne podnese zahtjev Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, smatrat će se da je odustao od koncesije.

V. Sukladno članku 22. stavku 5. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog zahtjeva iz točke IV., a ako to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 120 (stotinu i dvadeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«. Ako odabrani ponuditelj u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu štete. Ostvarivanje koncesije, odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog postupka nadmetanja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji.

VII. Odbacuju se ponude ponuditelja Radio 101 d.o.o. i Radio Like d.o.o.

VIII. Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 32-14 sjednici održanoj 18. srpnja 2014. godine donijelo je Odluku o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 4/14 (dalje: Obavijest). Prije objave Obavijesti izvršena je procjena vrijednosti koncesije te je izrađena studija opravdanosti davanja koncesije kojom je utvrđeno postojanje javnog interesa i gospodarska opravdanost davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Grada Zagreba (L-ZG1).

Obavijest je objavljena u »Narodnim novinama« broj 88 od 23. srpnja 2014. godine, a u propisanom roku sukladno Obavijesti ponudu su dostavili ponuditelji Yammat d.o.o. iz Zagreba, Zagreb Fm d.o.o. iz Zagreba, Udruga za promicanje medijskog pluralizma 808 iz Zagreba, Radio 101 d.o.o. iz Zagreba, Udruga Kulturosfera iz Zagreba, Expres radio d.o.o. iz Zagreba, Metropolis studio d.o.o. iz Zagreba te Radio Like d.o.o. iz Zagreba.

Vijeće je provelo postupak razmatranja i ocjene zaprimljenih ponuda u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija te utvrđivalo ispunjavanje uvjeta u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika (»Narodne novine« broj 83/14).

U postupku se prvo utvrđivalo sadrže li prispjele ponude:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih obaviješću o namjeri davanju koncesije,

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

o vrsta radijskog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

o predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

o predviđeni opseg vlastitih i udio hrvatskih audio djela iz članka 38. i 39. ZEM-a,

o vrijeme objavljivanja iz članka 36. ZEM-a.

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

– izvadak iz sudskog registra ili drugoga propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano uz porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrdu Financijske agencije da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– potvrdu Financijske agencije da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Vijeće je zatražilo sukladno članku 20. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (»Narodne novine«, broj 131/13) pojašnjenje ponude ponuditelja Yammat d.o.o. vezano uz udio vlastite proizvodnje budući da je u postupku pregleda ponude utvrđeno kako u dokumentaciji nije navedeno koje su emisije uvrštene u vlastitu proizvodnju te na koji je način ponuditelj došao do izračuna udjela vlastite proizvodnje od 31,71%.

U svom očitovanju ponuditelj Yammat d.o.o. navodi:

Pri izračunu udjela vlastite proizvodnje kao temelj za izračun udjela korištene su emisije iz skupina sadržaja:

Informativni program = emisije u trajanju od 1423 minute

Zabavni program = emisije u trajanju od 981 minuta

Obrazovni i program za djecu i mlade = emisije u trajanju od 94 minute

Umjetnost i kultura = emisije u trajanju od 157 minuta

Sportski program = emisije u trajanju od 87 minuta

Hrvatska glazba (20% od ukupne minutaže hrvatske glazbe) = 454,8 minuta.

Zbrajanjem navedenih minutaža iz programskih sadržaja po navedenim skupinama sa 20% od ukupne minutaže hrvatske glazbe došli smo do izračuna od 3.196,8 minuta tjednog programa vlastite proizvodnje, što u postotnom udjelu od 10.080 minuta programa (tjedna programska shema po danima) čini 31,71% od ukupnog programa. Detaljan prikaz emisija iz programskih skupina, koje su korištene kao temelj za izračun udjela vlastite proizvodnje, sa vremenima njihove objave kao i zasebnim trajanjima po danima prilažemo u nastavku. Također, prilažemo i strukturu formule po kojoj smo radili izračun, temeljem koje smo došli do rezultata od 31,71% udjela programa vlastite proizvodnje.

Temeljem dostavljenog pojašnjenja od strane ponuditelja Yammat d.o.o. u odnosu način izračuna vlastite proizvodnje od 31,71%, dostavljeno je objašnjenje u kojem je jasno prikazano da sve emisije ulaze u vlastitu proizvodnju. Također je kroz tablicu prikazan izračun, čime se podaci podudaraju sa podacima iz obrasca programske osnove za objavu na internetu.

Utvrđeno je da pojašnjenje ponude Yammat d.o.o. nije rezultiralo izmjenom ponude te da predmetna ponuda udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti te dokumentaciji za nadmetanje.

Nadalje, zatraženo je očitovanje ponuditelja Zagreb FM d.o.o. vezano uz podatke o broju emitiranja pojedinih emisija koji podaci se u opisu ne podudaraju s podacima na drugom mjestu u dokumentaciji.

U svom očitovanju ponuditelj Zagreb FM d.o.o. navodi:

U privitku se dostavlja pojašnjenje koje sadrži precizniji pregled trajanja pojedinih programskih sadržaja, precizniji tabelarni i grafički pregled kvantitativnog razmjera pojedinih skupina programskog sadržaja te korigirani obrazac programske osnove za objavu na internetu.

Ponuditelj Zagreb FM d.o.o. dostavio je pojašnjenje ponude oko broja emitiranja i trajanja pojedinih emisija, koje se nisu podudarale s podacima iz opisa i tablice.

Utvrđeno je da pojašnjenje ponude Zagreb FM d.o.o. nije rezultiralo izmjenom ponude te da predmetna ponuda udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti te dokumentaciji za nadmetanje.

Također je zatraženo i očitovanje ponuditelja Udruge Kulturosfera vezano uz matematičku pogrešku u izračunu vlastite proizvodnje, prema kojoj je zbrojen stupac C i D umjesto stupca B i D. Zbog toga izračun vlastite proizvodnje iznosi 45,82%, umjesto 39,52%.

U svom očitovanju ponuditelj Udruga Kulturosfera navodi:

Obavještavamo Vas kako je u našem elaboratu omaškom došlo do pogreške u izračunu vlastite proizvodnje programskih sadržaja, jer smo u tablici zbrojili stupce C i D umjesto stupaca B i D. Znači, greškom smo zbrojili druga dva stupca. Taj pogrešni podatak automatski smo prepisali i u obrazac programske osnove za objavu na internetu. U prilogu šaljemo tablicu iz koje je razvidno kako vlastita proizvodnja u programskim sadržajima koje nudimo iznosi 39,53 posto. Šaljemo i ispravak u obrascu programske osnove za objavu na internetu.

Utvrđeno je da pojašnjenje ponude Udruga Kulturosfera nije rezultiralo izmjenom ponude te da predmetna ponuda udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti te dokumentaciji za nadmetanje.

Nadalje, zatraženo je očitovanje ponuditelja Expres radio d.o.o. vezano uz provjeru ispravnosti izračuna. U postupku pregleda ponude utvrđeno je da je dokumentacija formalno potpuna, ali provjera ispravnosti izračuna u programskoj osnovi nije napravljena, jer nije napravljena sažeta klasifikacija emisija s pojedinačnim trajanjem svake, te ukupnim trajanjem kategorija, već je isto prikazano kroz programsku shemu na 56 stranica.

U svom očitovanju ponuditelj Expres radio d.o.o. navodi:

U privitku dostavljamo tablicu sa skraćenom verzijom izračuna klasifikacije emisija s pojedinačnim trajanjem svake.

Vezano uz pojašnjenje ponude ponuditelja Expres radio d.o.o., iz istoga je jasno vidljivo kako su izračuni iz ponude opravdani.

Utvrđeno je da pojašnjenje ponude Expres radio d.o.o. nije rezultiralo izmjenom ponude te da predmetna ponuda udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti te dokumentaciji za nadmetanje.

Zatraženo je i očitovanje ponuditelja Metropolis studio d.o.o. vezano uz udio vlastite proizvodnje. U postupku pregleda ponude utvrđeno je da u obrascu programske osnove za objavu na internetu naveden podatak od 46,71% udjela vlastite proizvodnje, dok u dokumentaciji nije obrazloženo na koji način i s kojim emisijama je postignut taj udio.

U svom očitovanju ponuditelj Metropolis studio d.o.o. navodi:

U dokumentaciji smo u Poglavlju 2 – d) naveli: »Radio Centar planira emitirati uglavnom vlastite programske sadržaje poštujući zakonsku odredbu da udio vlastite proizvodnje mora iznositi najmanje 30% dnevnog vremena objavljivanja radijskog programa.« Ovom izjavom smo se obvezali da ćemo poštovati zakonsku odredbu u kojoj je definiran udio vlastite proizvodnje od najmanje 30%, štoviše u obrascu programske osnove za objavu na internetu naveli smo da će taj postotak biti daleko viši, odnosno da će iznositi 46,71%.

Za izračun postotka udjela vlastite proizvodnje rukovodili smo se Pravilnikom o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom (»Narodne novine«, broj 43/10). Tako smo u izračun uvrstili:

sve emisije informativnog programa ukupnog trajanja 1.364 minute tjedno s udjelom od 13,53% u programu

sve emisije zabavnog programa ukupnog trajanja 742 minute tjedno s udjelom od 7,36% u programu – autorske emisije glazbenog programa (Međusmjena, Nova scena, Centralna lista, Disco shock, Stream FM, Viva Latina, Meridijani, Živi centar, Stara vremena, Ruby tuesday, Euro zona, Ex rock i Tri od jedan) ukupnog trajanja 1955 minuta tjedno s udjelom od 19,39% u programu sve emisije obrazovnog i programa za djecu i mlade ukupnog trajanja 174 minute tjedno s udjelom od 1,73% u programu

sve emisije kulturno-umjetničkog programa ukupnog trajanja 130 minuta tjedno s udjelom od 1,29% u programu

sve emisije sportskog programa ukupnog trajanja 330 minuta tjedno s udjelom od 3,27% u programu minute posvećene vjerskom programu, ukupno 14 minuta tjedno s udjelom od 0,14% u programu

Tako ukupno tjedno namjeravamo proizvoditi 4709 minuta vlastitog programa, što u izračunu postotnog udjela vlastite proizvodnje u tjednu koji ima 10 080 minuta iznosi 46.71%.

Ponuditelj Metropolis studio d.o.o dostavio je objašnjenje iz kojeg proizlazi kako je u izračun vlastite proizvodnje uvrstio sve emisije, uključujući i glazbene emisije.

Utvrđeno je da pojašnjenje ponude Metropolis studio d.o.o. nije rezultiralo izmjenom ponude te da predmetna ponuda udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti te dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda ponuditelja Udruge za promicanje medijskog pluralizma 808 udovoljava uvjetima sukladno obavijesti te dokumentaciji za nadmetanje te nije bilo potrebno tražiti objašnjenje.

Ponuda ponuditelja Radio 101 d.o.o. ne udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti ni dokumentaciji za nadmetanje. Pregledom ponude utvrđeno je kako je ponudu dostavilo društvo RADIO 101 d.o.o. iako je u daljnjem tekstu ponude kao ponuditelj navedeno društvo EMIL & Co j.d.o.o. tj. ROCK RADIO j.d.o.o. Također, naknade je uplatilo društvo RADIO 101 d.o.o. Nema dokaza o davanju ovlaštenja RADIU 101 d.o.o. za podnošenje ponude. Nadalje, cjelokupna ponuda je sastavljena nejasno pri čemu se dostavljaju i dokumentacija trgovačkog društva ROBERTO PLUS d.o.o.

Vezano uz udovoljavanje uvjeta propisanih točkom 5.2. Poglavlje 2. (Programska osnova) dokumentacije za nadmetanje, pregledom ponude utvrđeno je kako je kod navođenja predviđenoga kvantitativnog razmjera između pojedinih skupina sadržaja (tablica s nazivima emisija, dužinom trajanja i grafički prikaz u obliku torte) nakladnik prikazao kvantitativni razmjer na temelju jednoga dana, a ne na temelju tjednog programa ili 10 080 minuta te je uz to i pogrešno zbrojio minute na dnevnoj razini: 1425 minuta umjesto 1440 minuta.

Također, nakladnik nije naznačio predviđeni udio hrvatskih audio i audiovizualnih djela.

Vezano uz točku 5.3. Poglavlje 3. dokumentacije za nadmetanje (Programska osnova za objavu na internetskoj stranici AEM-a) utvrđeno je kako je Nakladnik u tablicu krivo upisao udjele, jer su korišteni udjeli na dnevnoj, a ne tjednoj razini, kao što je i udio vlastite proizvodnje krivo upisan. Također zbroj svih kategorija, ne iznosi 100%, već 94,5%.

Vezano uz točku 5.4. Poglavlje 4. dokumentacije za nadmetanje (Financijski uvjeti) utvrđeno je kako u ponudi nedostaje obrazac BON 1 za Radio 101 d.o.o., a dostavljen je obrazac BON 1 za Roberto plus d.o.o. i Emil and company j. d.o.o.

Nadalje, nedostaje Potvrda porezne uprave za Radio 101 d.o.o., a dostavljena je Potvrda porezne uprave za Roberto plus d.o.o. i Emil and company j. d.o.o.

Također, nedostaje potvrda Financijske agencije da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe za Radio 101 d.o.o. i Roberto plus d.o.o., a dostavljena je za Emil and company j. d.o.o.

Osim toga, nedostaje potvrda Financijske agencije da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe za Radio 101 d.o.o. i Roberto plus d.o.o., a dostavljena je za Emil and company j. d.o.o.

Zaključno, utvrđena je otvorena novčana obveza nakladnika Radio 101 d.o.o. na dan 8. 9. 2014. u iznosu od 18.841,83 kune, a koja je dospjela 30. 6. 2014., a dokumentacijom za nadmetanje propisano je da ako je Ponuditelj postojeći nakladnik, mora imati podmirene obveze s osnova Ugovora o koncesiji.

Slijedom navedenoga, utvrđeno je kako ponuda ponuditelja Radio 101 d.o.o. ne udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti ni dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda ponuditelja Radio Like d.o.o. ne udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti ni dokumentaciji za nadmetanje. Pregledom ponude utvrđeno je kako je ponuditelj kao dokaz iz Poglavlja 6. dokumentacije za nadmetanje (Tehnički uvjeti) dostavio izjavu o raspolaganju opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti koja je potpisana i ovjerena od trgovačkog društva GT audio d.o.o., a ne od ponuditelja.

Osim toga, vezano uz točku 5.4. Poglavlje 4. dokumentacije za nadmetanje (Financijski uvjeti) utvrđeno je kako u ponudi nedostaje pregled planiranih prihoda i rashoda i drugih pretpostavki na kojima se temelji poslovni plan.

Slijedom navedenoga, utvrđeno je kako ponuda ponuditelja Radio Like d.o.o. ne udovoljava uvjetima sukladno Obavijesti ni dokumentaciji za nadmetanje.

Vijeće je pristupilo pregledu ponuda te je provelo postupak ocjenjivanja programskih uvjeta (kvaliteta programa, vrijeme objavljivanja, količina vlastite proizvodnje, prilagođenost programa javnom interesu područja koncesije, te udio europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača) sukladno kriterijima iz članka 73. stavka 4. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13 – dalje: ZEM) za davanje koncesija.

Utvrđeno je da ponude Yammat d.o.o. iz Zagreba, Zagreb Fm d.o.o. iz Zagreba, Udruga za promicanje medijskog pluralizma 808 iz Zagreba, Udruga Kulturosfera iz Zagreba, Expres radio d.o.o. iz Zagreba te Metropolis studio d.o.o. iz Zagreba zadovoljavaju javni interes, da su ponude na javni natječaj cjelovite u pogledu predložene programske osnove, kao i ostvarivanja tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija te time u potpunosti zadovoljavaju kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom.

Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Grada Zagreba (L-ZG1) daje ponuditelju trgovačkom društvu Yammat d.o.o.

Yammat d.o.o. se izdvojio svojom ponudom kako programskom kvalitetom, odabirom vjerodostojne profesionalne uredničko-novinarske ekipe, tako i financijski odgovornom i realnom procjenom.

Ovaj ponuditelj, shodno ponuđenom programu, trebao bi omogućiti slušateljima izuzetno bogate informativne sadržaje s naglaskom na teme od općega javnog interesa. Znatan prostor otvara se gospodarskim temama, u pravilu nedovoljno pokrivenim ili zaobiđenim u hrvatskim medijima.

Ponuditelj se također obavezuje otvoriti eter građanskim inicijativama, predstavnicima civilnog sektora te marginaliziranim društvenim skupinama, a sve to s ciljem širenja prostora za razmjenu mišljenja o svim društveno-relevantnim temama. Uključenost građanki i građana čija su ljudska prava ugrožena bit će ne samo važna tema u programu ovog ponuditelja, već će se njihovi glasovi direktno provlačiti u brojnim formatima najavljenog programa.

Temeljem ponude Yammat d.o.o. obavezuje se sadržaje obrađivati na kvalitetan i istraživački način.

Također, ponuditelj se obavezuje da će i ostalim dijelovima programa – obrazovanju, kulturi, zabavi i sportu – novinarski i urednički pristupiti na podjednako kvalitetan način.

Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno nadležnom upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/14-02/0013

Urbroj: 567-06-14-05

Zagreb, 30. rujna 2014.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednica

Vijeća za elektroničke medije

Mirjana Rakić, v. r.