Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

NN 121/2014 (15.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2320

Na temelju članka 70. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUPERANALIZI VINA, VOĆNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA OD VINA I VOĆNIH VINA

Članak 1.

U Pravilniku o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina (»Narodne novine«, broj 71/2008) u članku 2. iza riječi »nalaza.« briše se točka i stavlja zarez te dodaju riječi: »koji se navode u ispitnom izvješću iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Fizikalno-kemijsku analizu obavlja pravna osoba kojoj je akreditacijsko tijelo prema normi HRN ISO/IEC 17025:2007 izdalo potvrdu o akreditaciji za ispitivanje kakvoće vina.

Fizikalno-kemijska analiza podrazumijeva korištenje metoda analiza sukladno Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.«

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Organoleptičko ocjenjivanje u svrhu provođenja superanalize obavlja Komisija za organoleptičko ocjenjivanje vina u čijem sastavu ne smiju sudjelovati ocjenjivači koji su sudjelovali u ocjenjivanju inspekcijskog uzorka koji je analizirao i ocjenjivao referentni laboratorij ovlašten sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, br. 102/2004 i 64/2005).«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Referentni laboratorij iz članka 13. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, ne može obavljati superanalizu.

Ovlaštena pravna osoba koja je obavljala fizikalno-kemijsku analizu za ispitivanje kakvoće proizvoda predmetnog uzorka sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, ne može obavljati superanalizu.«

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Na zahtjev vlasnika uzorka, nadležni inspektor dostavit će drugi primjerak uzorka na superanalizu ovlaštenoj pravnoj osobi.

Ovlaštena pravna osoba dužna je provesti fizikalno-kemijsku analizu sukladno članku 3. stavku 2. i dostaviti ga na organoleptičko ocjenjivanje sukladno članku 4. Pravilnika o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina.

Ovlaštena pravna osoba daje stručno tumačenje i komentar rezultata nalaza na temelju fizikalno-kemijske analize i organoleptičke ocjene te izdaje nalaz superanalize na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Nalaz superanalize konačan je i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.

Nalaz superanalize ovlaštena pravna osoba dužna je dostaviti nadležnoj inspekciji.

Iznimno, ako ovlaštena pravna osoba nije u mogućnosti obaviti traženu fizikalno-kemijsku analizu, ovlaštena pravna osoba uzorak će dostaviti u jedan od laboratorija iz članka 13.a stavka 1. točke 2. i 3. Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, koji nije obavljao analizu predmetnog uzorka za potrebe referentnog laboratorija.«

Članak 6.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»10.a

Do izdavanja ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje superanalize, superanalizu može obavljati ovlašteni ispitni laboratorij, ovlašten sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.

Ovlašteni ispitni laboratorij obavlja superanalizu sukladno odredbama Pravilnika o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina.

Ovlašteni ispitni laboratorij ne može obavljati superanalizu ako je obavljao fizikalno-kemijsku analizu za ispitivanje kakvoće proizvoda predmetnog uzorka.«

Članak 7.

Prilog 1. tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/87

Urbroj: 525-07/0034-14-3

Zagreb, 23. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC

Naziv i adresa laboratorija:

ISPITNO IZVJEŠĆE br.____

Podnositelj zahtjeva (ime i adresa inspektora):

Šifra uzorka:

Oznaka pod kojom je uzorak ispitivan:

Opis i stanje uzorka:

Datum prijema uzorka:

Datum provedbe fizikalno-kemijskog ispitivanja:

Datum provedbe senzornog ocjenjivanja:

Organoleptička ocjena:______ bodova

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA

Ispitivani parametar
kakvoće

Korištena
metoda

Utvrđene vrijednosti
u propisanim mj. jed.

Referentne
vrijednostiTekstualno obrazloženje analize u odnosu na zakonom propisane parametre:

Postupak s analiziranim proizvodom u slučaju kada ne udovoljava propisu:

Datum izrade izvješća:

__________________

Izvješće sastavio

_________________

Ravnatelj

121 15.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina