Pravilnik o stručnom vijeću

NN 121/2014 (15.10.2014.), Pravilnik o stručnom vijeću

121 15.10.2014 Pravilnik o stručnom vijeću

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2322

Na temelju članka 126. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 153/2013) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM VIJEĆU

Predmet pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak imenovanja i opoziva, obvezni sastav, način rada, obvezni sadržaj mišljenja koje izdaje Stručno vijeće, te visina i način isplate naknade za rad toga vijeća.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »Ministar« je ministar nadležan za zaštitu okoliša.

2. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša.

3. »Uredba« je Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

Imenovanje i opoziv članova Stručnog vijeća

Članak 3.

(1) Nakon što Ministarstvo ocijeni da je zahtjev operatera za izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti (u daljnjem tekstu: Izvješće) uredan Ministar imenuje članove Stručnog vijeća.

(2) Ministar odlukom o imenovanju imenuje, a odlukom o opozivu opoziva članove Stručnog vijeća.

(3) U odluci o imenovanju iz stavka 2. ovog članka Ministar imenuje Predsjednika Stručnog vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjednik), zamjenika Predsjednika Stručnog vijeća (u daljnjem tekstu: Zamjenik) i tajnika Stručnog vijeća (u daljnjem tekstu: Tajnik).

(4) Broj članova i sastav Stručnog vijeća ovisi o vrsti područja postrojenja. Stručno vijeće ima najmanje 5 članova.

(5) Ministar odlukom o naknadi propisuje visinu i način isplate naknade za Predsjednika, Zamjenika, Tajnika, te članove Stručnog vijeća.

Sastav Stručnog vijeća

Članak 4.

(1) Stručno vijeće se može sastojati od sljedećih članova:

– predstavnika središnjeg tijela nadležnog za zaštitu okoliša;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom okoliša;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom prirode;

– predstavnika Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske ili predstavnika vatrogasne zajednice na lokaciji područja postrojenja;

– predstavnika središnjega informacijskog tijela nadležnog za vođenje registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari te vođenje očevidnika prijavljenih velikih nesreća;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu i spašavanje;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor nad zaštitom i spašavanjem;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za graditeljstvo;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor nad graditeljstvom;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za prostorno planiranje;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor nad prostornim planiranjem;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor nad upravljanjem vodama;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor nad gnojivima;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad eksplozivima;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom od požara;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom na radu;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad posudama pod tlakom;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad elektroenergetskom opremom;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad gospodarenjem otrovnim kemikalijama;

– predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor nad kemikalijama;

– predstavnika državnog zdravstvenog zavoda nadležnog za toksikologiju;

– predstavnika državne upravne organizacije nadležne za hidrometeorološke podatke;

– predstavnika jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave mjesno nadležne za područje postrojenja;

– predstavnika jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave mjesno nadležne za nadzor nad područjem postrojenja u pojedinom upravnom području;

– predstavnika iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika.

(2) Predsjednik i tajnik su predstavnici središnjeg tijela državne uprave nadležne za zaštitu okoliša.

(3) Tajnik obavlja administrativne poslove za Stručno vijeće.

(4) Stručno vijeće može iskoristiti tehničku i znanstvenu podršku drugih nadležnih državnih tijela i institucija.

(5) Član Stručnog vijeća ne može biti osoba koja je sudjelovala na izradi Izvješća, odnosno Politike sprječavanja velikih nesreća, (u daljnjem tekstu: Politika).

(6) Članovi Stručnog vijeća imenuju se s popisa osoba koji se objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva, a sukladno stavku 1. ovog članka.

Način rada Stručnog vijeća

Članak 5.

Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

– planiranje postupka odobravanja Izvješća;

– provjerava i odobrava sadržaj Izvješća novih postrojenja sukladno Uredbi;

– provjerava i odobrava sadržaj Izvješća postojećih postrojenja sukladno Uredbi;

– imenuje Radnu skupinu za provjeru Izvješća o sigurnosti;

– imenuje Radnu skupinu za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća;

– donosi mišljenje o Izvješću;

– nakon što je zaključeno da je Izvješće provjereno, dostavom zbirnog zapisnika, predlaže utvrđene potrebne mjere i aktivnosti (zahtjeve, preporuke i naputke);

– nakon što je zaključeno da je provjerena Politika, dostavom zbirnog zapisnika, predlaže utvrđene potrebne mjere i aktivnosti (zahtjeve, preporuke i naputke);

– provjerava kompatibilnost postrojenja i okoline u skladu s kriterijima propisanim posebnim propisom kojima se uređuje prostorno uređenje;

– provjerava jesu li dostavljene potrebne informacije za donošenje Vanjskog plana s namjerom da se poduzmu sve potrebne mjere u slučaju velike nesreće te u slučaju gradnje novih postrojenja ili razvoja postojećeg postrojenja;

– provjerava informacije dobivene od inspektora koji su sudjelovali u provjeri velikih i izbjegnutih nesreća i onih prijavljenih u Očevidnik prijavljenih velikih nesreća te utvrđuje potrebne mjere i aktivnosti (zahtjeve, preporuke, naputke) na temelju naučenih lekcija;

– planira posebni Seveso nadzor područja postrojenja u svrhu provjere primjerenosti Politike i implementacije sustava upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi, a koje zahtjeve može kombinirati s provjerom Izvješća;

– preporučuje rokove za provođenje Seveso nadzora koji će se planirati uzimajući u obzir rezultate provjere Izvješća, barem jednom godišnje za više razrede postrojenja te prije početka rada novih postrojenja sukladno planu Seveso nadzora iz Uredbe;

– preporučuje rokove za provođenje Seveso nadzora nakon što su utvrđene potrebne mjere i aktivnosti kako bi se provjerilo je li operater usvojio sve propisane mjere i aktivnosti u zadanim vremenskim rokovima.

Članak 6.

(1) Stručno vijeće radi na sjednicama Stručnog vijeća (u daljnjem tekstu: sjednica). Predsjednik saziva sjednice i njima rukovodi.

(2) Stručno vijeće može valjano donositi odluke glasovanjem uz nazočnost dvije trećine članova i natpolovičnom većinom glasova.

(3) Članovi Stručnog vijeća ne mogu se suzdržati od glasovanja.

(4) U slučaju izjednačenog rezultata između pozitivnih i negativnih mišljenja iznesenih od strane članova Stručnog vijeća mišljenje Predsjednika, odnosno Zamjenika postaje presudno za donošenje konačne odluke. Na sjednici obavezno mora biti prisutan predsjednik ili zamjenik.

(5) Član Stručnog vijeća koji glasuje protiv dužan je dati obrazloženje razloga glasovanja protiv. Ove razloge član Stručnog vijeća dužan je obrazložiti izjavom na zapisnik sa sjednice na kojoj se odlučivalo o ocjeni Izvješća na temelju pisanog dokumenta ili o utvrđenom prijedlogu mišljenja, odnosno pisanim podneskom, koji dostavlja najkasnije jedan radni dan prije dana održavanja te sjednice. Obrazloženje člana Stručnog vijeća ovjereno potpisom člana sastavni je dio zapisnika sa sjednice.

(6) Predstavnici operatera i ovlaštenika sudjeluju u radu Stručnog vijeća s pravom rasprave, a bez prava odlučivanja. Ukoliko nije prisutna osoba ovlaštena za zastupanje operatera i voditelj izrade Izvješća, predstavnici su dužni dostaviti predsjedniku punomoć za zastupanje operatera/ovlaštenika u postupku izdavanja suglasnosti na Izvješće.

(7) Predstavnici iz članka 6. ovog članka ne mogu biti nazočni u dijelu sjednice na kojem se donose odluke.

(8) Tajnik Stručnog vijeća je član koji sudjeluje u radu Stručnog vijeća bez prava odlučivanja.

(9) Stručno vijeće može dostavljati akte i dokumentaciju poštom, elektroničkim putem ili objavom na internetskim stranicama Ministarstva.

Sjednice Stručnog vijeća

Članak 7.

(1) O radu Stručnog vijeća na sjednici se vodi zapisnik.

(2) Predsjednik će po potrebi i uz obrazloženje te pristanak svih prisutnih osigurati vođenje tonskog zapisa sjednice.

(3) Predsjednik može udaljiti sa sjednice osobu koja ometa rad Stručnog vijeća.

(4) Zapisnik sa sjednice potpisuju predsjednik, odnosno njegov zamjenik kad ga zamjenjuje, te tajnik.

Dužnosti Predsjednika

Članak 8.

Predsjednik je zadužen za sljedeće aktivnosti:

– koordinira rad Stručnog vijeća;

– saziva sjednice Stručnog vijeća obavještavajući članove Stručnog vijeća najmanje 8 dana unaprijed kako bi se pripremili, ako je potrebno, također poziva operatera i/ili ovlaštenika uz točno definiranje dnevnog reda sjednice;

– počinje provjeru Izvješća i imenuje Radnu skupinu za provjeru Izvješća o sigurnosti i Radnu skupinu za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća.

Rad Radne skupine za provjeru Izvješća o sigurnosti

Članak 9.

(1) Radna skupina za provjeru Izvješća o sigurnosti se sastoji od:

1. koordinatora, predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom okoliša i

2. od najmanje još tri predstavnika, od kojih je:

– najmanje jedan predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom od požara;

– najmanje jedan predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom i spašavanjem;

– najmanje jedan predstavnik ostalih stručnjaka, odnosno, predstavnika ostalih tijela i institucija od kojih se sastoji Stručno vijeće.

(2) Koordinator iz stavka 1. točke 1. ovog članka će organizirati rad Radne skupine za provjeru Izvješća o sigurnosti i kontaktirati s operaterom u svezi njegovih obveza prema toj Radnoj skupini.

(3) Zadaća Radne skupine za provjeru Izvješća o sigurnosti je provjera točnosti, potpunosti i vjerodostojnosti Izvješća o sigurnosti na lokaciji područja postrojenja. Provjera vjerodostojnosti u smislu ovog stavka obuhvaća provjeru istinitosti, stručne utemeljenosti, te sukladnosti s propisima.

(4) Koordinator iz stavka 1. točke 1. ovog članka nakon provjere Izvješća priprema zbirni zapisnik o provjeri Izvješća o sigurnosti koji prosljeđuje operateru i Stručnom vijeću.

Rad Radne skupine za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća

Članak 10.

(1) Radna skupina za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća se sastoji od:

1. koordinatora, predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom okoliša i

2. najmanje još četiri predstavnika od kojih je:

– najmanje jedan predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom od požara;

– najmanje jedan predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom i spašavanjem;

– najmanje jedan predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležne za nadzor nad zaštitom na radu;

– najmanje jedan predstavnik ostalih stručnjaka, odnosno, predstavnika ostalih tijela i institucija od kojih se sastoji Stručno vijeće.

(2) Koordinator iz stavka 1. točke 1. ovog članka će organizirati rad Radne skupine za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća i kontaktirati s operaterom u svezi njegovih obveza prema toj Radnoj skupini.

(3) Zadaća Radne skupine za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća je provjera primjerenosti Politike i implementacije sustava upravljanja sigurnošću te provjera jesu li Politika i sustav upravljanja sigurnošću za njezinu provedbu provedeni na lokaciji područja postrojenja sukladno Uredbi.

(4) Koordinator iz stavka 1. točke 1. ovog članka nakon provjere Politike priprema zbirni zapisnik o provjeri Politike te je odgovoran za slanje zapisnika o provjeri Politike operateru i dostavu toga zapisnika Stručnom vijeću.

(5) U radu Radne skupine za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća i Radne skupine za provjeru Izvješća o sigurnosti mogu sudjelovati iste osobe.

Tijek postupka

Članak 11.

(1) Na prvoj sjednici Stručno vijeće ocjenjuje potpunost u svezi propisanog obveznog sadržaja, vjerodostojnost i točnost Izvješća na temelju pisanog dokumenta. Provjera vjerodostojnosti u smislu ovog stavka obuhvaća provjeru stručne utemeljenosti te sukladnosti s propisima.

(2) Kada Stručno vijeće na prvoj sjednici utvrdi da Izvješće ima nedostatke, koji u bitnom nisu odlučujući za utvrđivanje potpunosti, vjerodostojnosti i točnosti Izvješća, predložit će Ministarstvu da od operatera, odnosno ovlaštenika, zaključkom traži dopunu Izvješća u roku od 8 dana, kojom prilikom će obrazložiti u kojem dijelu treba dopuniti Izvješće.

(3) Kada Stručno vijeće na prvoj sjednici utvrdi da Izvješće ima nedostatke i ako procijeni da ga treba dopuniti podacima koji su takve prirode da, u bitnom, utječu na utvrđivanje potpunosti, vjerodostojnosti i točnosti Izvješća te da tu dopunu nije moguće provesti u roku od 8 dana, predložit će Ministarstvu da zahtjev operatera za izdavanje suglasnosti na Izvješće odbije kao neosnovan.

(4) Ocjenu potpunosti, vjerodostojnosti i točnosti pisanog dokumenta u smislu stavka 1. ovog članka, svi članovi Stručnog vijeća daju pisanim podneskom koji predaju najkasnije na početku te sjednice, odnosno izjavom na zapisnik s te sjednice.

Članak 12.

(1) Stručno vijeće na 1. sjednici imenuje Radnu skupinu za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća, te o tome obavještava operatera.

(2) Radna skupina za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća pokreće provjeru u roku od 15 dana od njegova imenovanja sukladno članku 10. stavku 3. ovog Pravilnika.

(3) Radna skupina za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća dostavlja operateru zbirni zapisnik o provjeri Politike u roku od 30 dana od imenovanja.

(4) Zapisnik iz stavka 3. ovog članka sadrži utvrđene mjere i aktivnosti (zahtjeve, preporuke i naputke).

(5) Radna skupina za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća dostavlja zapisnik iz stavka 3. ovog članka i Stručnom vijeću najkasnije 8 dana prije sjednice na kojoj se odlučuje o prijedlogu mišljenja.

Članak 13.

(1) Kada Stručno vijeće ocijeni da je Izvješće potpuno, vjerodostojno i točno u smislu članka 11. stavka 1. ovog Pravilnika, odnosno u slučaju iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika, imenuje Radnu skupinu za provjeru Izvješća o sigurnosti i pokreće provjeru Izvješća u roku od 15 dana od njegova imenovanja.

(2) Radna skupina za provjeru Izvješća o sigurnosti provjerava potpunost, vjerodostojnost i točnost Izvješća na lokaciji područja postrojenja prema članku 9. stavku 3. ovog Pravilnika.

(3) Radna skupina za provjeru Izvješća o sigurnosti dostavlja zbirni zapisnik o provjeri Izvješća operateru u roku od 30 dana od svog imenovanja.

(4) Zapisnik iz stavka 3. ovog članka sadrži utvrđene mjere i aktivnosti (zahtjeve, preporuke i naputke).

(5) Radna skupina za provjeru Izvješća o sigurnosti dostavlja zapisnik iz stavka 3. ovoga članka Stručnom vijeću najkasnije 8 dana prije sjednice na kojoj se odlučuje o prijedlogu mišljenja.

Mišljenje Stručnog vijeća

Članak 14.

(1) Nakon provjere Politike prema članku 12. ovoga Pravilnika i provjere Izvješća kako je utvrđeno u članku 13. ovog Pravilnika Stručno vijeće daje svoje mišljenje u skladu s Uredbom, uzimajući u obzir da:

– predsjednik Stručnog vijeća, nakon što je pregledao provjeru Izvješća i provjeru Politike od strane Radne skupine za provjeru Izvješća o sigurnosti i Radne skupine za provjeru Politike sprječavanja velikih nesreća, daje članovima Stručnog vijeća na sjednici prijedlog mišljenja Stručnog vijeća (u daljnjem tekstu: Prijedlog mišljenja) kojem su u prilogu zapisnici iz članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 3 ovoga Pravilnika,

– se svi članovi Stručnog vijeća moraju pismeno očitovati na Prijedlog mišljenja.

(2) U slučaju iz članka 6. stavka 5. ovog Pravilnika Stručno vijeće razmatra utemeljenost razloga glasovanja protiv utvrđenog prijedloga mišljenja Stručnog vijeća.

(3) Stručno vijeće uzima u obzir informacije dobivene od inspektora koji su sudjelovali u provjeri velikih i izbjegnutih nesreća te utvrđuje potrebne mjere na temelju naučenih lekcija.

(4) Članovi koji nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici dužni su dostaviti svoje primjedbe na prijedlog mišljenja pisanim podneskom, koji dostavljaju najkasnije jedan radni dan prije dana održavanja sjednice na kojoj se odlučuje o prijedlogu mišljenja te će primjedbe biti navedene u konačnom zapisniku ili prilozima uz njega. Primjedbe člana Stručnog vijeća ovjerene potpisom člana sastavni su dio zapisnika sa sjednice.

(5) Prije donošenja mišljenja Stručno vijeće uzima u obzir mišljenja svih članova, zatim mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti, te daje obrazloženje za ona koja nisu prihvaćena.

(6) Ukoliko Izvješće sadrži sve propisane zahtjeve, a operater postupa protivno napisanom, Stručno vijeće će dati preporuku u kojem roku je potrebno provjeriti Seveso nadzorom provođenje propisanih mjera i aktivnosti.

(7) Ukoliko mjere i aktivnosti iz članka 12. stavka 4. i članka 13. stavka 4. ovog Pravilnika zahtijevaju izmjene i dopune Izvješća, za koje koordinator procijeni uz savjetovanje s operaterom da ne mogu biti učinjene u propisanom roku sukladno Uredbi predlaže Ministarstvu da zastane s postupkom do dostave izmjena i dopuna Izvješća.

(8) Ukoliko Stručno vijeće izglasuje protiv Prijedloga mišljenja, predložit će Ministarstvu da zahtjev operatera za izdavanje suglasnosti na Izvješće odbije kao neosnovan.

Sadržaj mišljenja

Članak 15.

Prijedlog mišljenja, odnosno, mišljenje mora sadržavati:

1. Mišljenje Stručnog vijeća da je Izvješće potpuno, vjerodostojno (istinito, stručno utemeljeno, te da je udovoljeno propisima) i točno te da je operater Izvješćem dokazao da:

– su Politika i sustav upravljanja sigurnošću za njezinu provedbu provedeni u skladu s načelima i zahtjevima Uredbe,

– su opasnosti od velikih nesreća u postrojenju utvrđene i da su predviđene i poduzete potrebne mjere kako bi se takve nesreće spriječile te ograničile njihove posljedice po čovjeka i okoliš;

– su odgovarajuća sigurnost i pouzdanost uključeni u projekt, konstrukciju, tehnološki postupak i aktivnosti te održavanje svih dijelova postrojenja koji su povezani s opasnostima od nastanka velikih nesreća unutar postrojenja,

– je izrađen Unutarnji plan te da su dostavljene potrebne informacije za donošenje Vanjskog plana s namjerom da se poduzmu sve potrebne mjere u slučaju velike nesreće te u slučaju gradnje novih postrojenja ili razvoja postojećeg postrojenja,

– su pružene dostatne informacije nadležnom tijelu, kako bi se osiguralo donošenje odluka u pogledu smještaja novih djelatnosti ili zahvata u prostoru,

– su utvrđene sve mjere i aktivnosti te uvjeti i način njihove provedbe u skladu s Uredbom,

– su ispunjeni svi zahtjevi prema odredbama Uredbe i posebnog propisa kojim se uređuje prostorno uređenje.

2. Utvrđene mjere i aktivnosti (zahtjeve, preporuke i naputke).

3. Preporuke za Seveso nadzor, na temelju sustavne procjene opasnosti od velikih nesreća te preporuke za rokove provođenje Seveso nadzora nakon što su utvrđene potrebne mjere i aktivnosti kako bi se provjerilo je li operater usvojio sve propisane mjere i aktivnosti u zadanim vremenskim rokovima.

4. Obrazloženje neprihvaćanja mišljenja, primjedbi i prijedloga.

5. Zapisnike iz članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 3. ovog Pravilnika.

Završna odredba

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-04/20
Urbroj: 517-06-2-2-14-4
Zagreb, 23. rujna 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.