Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

NN 122/2014 (17.10.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2332

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010, 102/2011 i 83/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu, koji dio predstavlja koncesiju pod rednim brojem 70, a koja koncesija je dodijeljena Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (»Narodne novine«, br. 66/2005 i 131/2010), na novog Ovlaštenika koncesije, kako slijedi:

Broj polja

Površina

Koordinate

Dosadašnji ovlaštenik

Novi
ovlaštenik

70

1.202 m²

A –Y 6477088 X 4744505

B –Y 6477131 X 4744456

C –Y 6477119 X 4744439

D –Y 6477070 X 4744491

Dragan Maškarić

20230 Ston,

Zamirje bb

PONTA LUKE d.o.o., 20230 Ston, Luka bb

II.

Novi Ovlaštenik koncesije iz točke I. ove Odluke stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji iz točke I. ove Odluke.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da potpiše ugovor o prijenosu koncesije, u skladu s ovom Odlukom, u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/395

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 16. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

122 17.10.2014 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka