Odluka o davanju suglasnosti na davanju u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - brodogradilište Uljanik

NN 122/2014 (17.10.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na davanju u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - brodogradilište Uljanik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2333

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u vezi s člankom 43. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA U LUCI POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTU ULJANIK

I.

Daje se suglasnost na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra, luke posebne namjene – brodogradilišta Uljanik, danog u koncesiju društvu Uljanik d.d., Pula, temeljem Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Uljanik (»Narodne novine«, br. 131/2010 i 8/2011) i Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Uljanik, od 18. siječnja 2011. godine, Učilištu Uljanik, Ustanovi za obrazovanje odraslih, pod istim uvjetima pod kojima je dana koncesija.

II.

Na temelju ove Odluke društvo Uljanik d.d., kao Ovlaštenik koncesije i Učilište Uljanik, Ustanova za obrazovanje odraslih, dužni su u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, sklopiti ugovor o potkoncesiji i dostaviti ga Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, na znanje.

III.

Područje koje se daje u potkoncesiju obuhvaća kopneni dio pomorskog dobra površine 337,60 m², a sve kako je prikazano na grafičkom prikazu koji čini Prilog I. ove Odluke i ne objavljuje se u Narodnim novinama.

IV.

Ukoliko se u roku i na način određen u točkama I., II. i III. ove Odluke, ne sklopi ugovor o potkoncesiji, ova Odluka prestaje važiti.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/396

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 16. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.