Odluka o izmjeni Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

NN 122/2014 (17.10.2014.), Odluka o izmjeni Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2334

Na temelju članka 19. stavka 3., a u vezi s člankom 22. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), te člankom 39. stavkom 2. podstavkom 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/2012) i člankom 31. stavkom 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I BIJELE MORSKE RIBE U LIMSKOM ZALJEVU

I.

U Odluci o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu (»Narodne novine«, broj 112/2010), u točki VI. riječi: »20 (dvadeset)« zamjenjuju se riječima: »30 (trideset)« .

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi Dodatak Ugovoru o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu u roku 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/394

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 16. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.