Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

NN 122/2014 (17.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

122 17.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2339

Na temelju članka 255. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj: 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13. i 92/14.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj: 148/08., 36/10., 52/13. i 111/14.) članak 22. mijenja se i glasi:

»Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila (obrazac broj 8) ima oblik pravokutnika, dimenzija 52 × 60 mm. Gornji dio znaka sadrži naziv: »TEHNIČKI PREGLED«. Lijevi i desni rub znaka sadrže crvena i bijela polja s brojkama od 1 do 12 koja predstavljaju mjesece u godini. Gornji rub znaka sadrži dva plava i jedno bijelo polje u kojima su upisane buduće kalendarske godine. Znak sadrži optičko promjenjivi element, otisnut optički promjenjivom bojom, u obliku oznake »HR«, jedinstvenu numeričku oznaku i bar-kod sa sadržanom jedinstvenom numeričkom oznakom. Donji rub naljepnice sadrži polja u sivoj, smeđoj, zelenoj i bijeloj boji, u koje su upisani sljedeći natpisi: »

Rok važenja tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice te godine u kojoj ističe rok važenja tehničkog pregleda na gornjem rubu naljepnice.

Za vozila kategorije M i N, obavezno se bušenjem polja iznad pripadajućeg natpisa označava ekološka kategorija vozila o čemu se podatak vodi u jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila koje razvija i održava stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Za vozila kategorija M i N za koja ne postoji podatak o ekološkoj kategoriji vozila, osim za vozila s hibridnim i električnim pogonom, te za ostale kategorije vozila, polja u donjem rubu naljepnice se ne buše.

Znak iz stavka 1. ovog članka postavlja se na vjetrobransko staklo s unutarnje strane u gornji desni kut, a ako zbog veličine vozila to nije moguće onda u donji desni kut. Kod motornih vozila bez vjetrobrana postavlja se na prednjom desnom kraju vozila, a kod priključnih vozila na stražnjem kraju vozila, pokraj registracijske pločice.

Nadzornik je nakon obavljenog i ovjerenog tehničkog pregleda, dužan skinuti staru i na vozilo postaviti novu naljepnicu.«.

Članak 2.

U članku 43. stavku 1. riječ: »valjanosti« zamjenjuje se riječju: »važenja«.

Stavak 2. briše se.

Članak 3.

Obrazac znaka kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda vozila (obrazac broj 8) iz članka 43. stavka 1. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, broj: 148/08., 36/10., 52/13. i 111/14.), zamjenjuje se novim obrascem znaka kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila (obrazac broj 8) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Obrazac znaka kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila iz članka 1. ovoga Pravilnika počet će se primjenjivati na tehničkom pregledu od 1. 1. 2015. godine.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. 1. 2015. godine.

Broj: 511-01-152-88141-3/2014.

Zagreb, 14. listopada 2014.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac broj 8

122 17.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila 122 17.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila