Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

NN 122/2014 (17.10.2014.), Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2340

Na temelju članka 261. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za tehničke preglede vozila, za poslove produljenja valjanosti prometne dozvole i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, kako slijedi:

Naknade za redovni i/i izvanredni tehnički pregled:

a) opći dio

1.

Moped, motocikl ili laka prikolica

92,67

2.

Osobni automobil, priključno vozilo ili traktor

152,57

3.

Autobus ili teretni automobil

245,23

b) posebni dio

(ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – EKO-test)

4.

Vozilo s dizelskim motorom

102,58

5.

Vozilo s BEZ-KAT motorom

53,01

6.

Vozilo s REG-KAT motorom

99,56

Pod redovnim tehničkim pregledom vozila podrazumijeva se izvođenje svih propisanih operacija koje se obavljaju u okviru općeg dijela redovnoga tehničkog pregleda (ovisno o vrsti vozila kako je navedeno pod rednim brojem 1., 2. i 3.), u kombinaciji s odgovarajućim ispitivanjem ispušnih plinova ovisno o vrsti motora – EKO-test (posebni dio – stavke pod rednim brojem 4., 5. i 6.).

Naknade za preventivni tehnički pregled:

7.

Moped, motocikl

53,01

8.

Osobni automobil

72,84

9.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo

122,84

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica:

10.

Autobus ili teretni automobil (vozilo s hidrauličnom ili zračno-hidrauličnom kočnom instalacijom)

609,87

11.

Autobus ili teretni automobil (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

1.007,68

12.

Priključno vozilo (vozilo sa zračnom kočnom instalacijom)

490,48

Bilo koji prvi ponovljeni tehnički pregled izvršen u roku od deset (10) radnih dana obavlja se bez plaćanja naknade, za opći dio pregleda. Iznimno, u slučaju ponovljenoga posebnog dijela redovnoga tehničkog pregleda (EKO-testa), izvršenog u roku od deset (10) radnih dana, naplaćuje se naknada u visini 50% iznosa pune naknade iz rednog broja 4., 5. i 6.

Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila:

13.

Poslovi koji prethode registraciji i produljenju valjanosti prometne dozvole – uvid odnosno provjera dokumentacije o uplati propisanih obveza (porez, carina, obvezno osiguranje, posebna naknada za okoliš, naknada za ceste)

46,12

14.

Naplata propisanih obveza iz red. br. 13 (iznos za 1 uslugu)

17,24

15.

Produljenje valjanosti prometne dozvole

46,12

16.

Popunjavanje registracijskog lista

34,48

17.

Izdavanje registracijskih pločica

22,84

18.

Zamjena ili izdavanje nove prometne dozvole

51,72

19.

Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice

22,84

Ostale naknade:

20.

Dodatni pregled plinskih instalacija na vozilu koje za pogon koristi smjesu butan-propan ili metan

66,37

21.

Pregled vozila radi promjene tehničkog stanja (boja, šasija, kuka i sl.)

49,57

22.

Utiskivanje broja šasije na vozilo

99,56

23

Izdavanje potvrde i probnih pločica

56,46

24.

Obrasci i registri tehničkog pregleda

9,34

Članak 2.

Na iznose naknada iz članka 1. ove Odluke obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Ukupni iznos naknada (uključivo PDV), strukturu raspodjele i rokove uplate po korisnicima, te način evidencije i dostave podataka posebnim uputama utvrdit će ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine« broj: 88/2009).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-89031-3/2014.

Zagreb, 14. listopada 2014.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

122 17.10.2014 Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila