Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

NN 122/2014 (17.10.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2346

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« br. 140/2005; 82/2006; 129/2008; 80/2010; 124/2010; 25/2012; 68/2012; 148/2013 i 94/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU MOTRENJA OŠTEĆENOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (»Narodne novine« broj 76/2013) u članku 5. stavku 3. riječ: »oštećenosti« zamjenjuje se riječju: »osutosti«.

U stavku 4. riječ: »oštećenosti« zamjenjuje se riječju: »osutosti«.

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na mreži točaka Razine 1 podatke u šumama u vlasništvu Republike Hrvatske prikupljaju trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. i javne ustanove nacionalnih parkova, a u šumama šumoposjednika Savjetodavna služba.«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nacionalni centar obvezan je za ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka svake godine organizirati seminar o procjeni osutosti krošanja i seminare za procjenu šteta od biotičkih čimbenika.«

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječ: »oštećenosti« zamjenjuje se riječju: »osutosti«.

Članak 5.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nacionalni centar u obvezi je redovito dostavljati podatke o oštećenosti šumskih ekosustava u Republici Hrvatskoj u bazu podataka Programa pri Europskoj komisiji.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/58

Urbroj: 525-11/1059-14-1

Zagreb, 1. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.