Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe

NN 122/2014 (17.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2347

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 82/13 i 14/14) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA VOĆA I POVRĆA ZA POSTUPKE POVLAČENJA S TRŽIŠTA, NEUBIRANJA I ZELENE BERBE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine«, broj 111/14) u članku 2. točki 1. iza riječi: »gospodarstava« dodaju se riječi: »i Upisnik trgovaca voćem i povrćem«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 6. iza riječi: »kontrola« dodaju se riječi: »prvog stupnja«, a iza riječi: »obavijesti« riječi: »proizvođača o utvrđenoj prihvatljivoj količini proizvoda:«

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. podstavak 6. mijenja se i glasi: » otpremnice potpisane i ovjerene od proizvođača i primatelja.«

U istom stavku podstavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12. brišu se.

U istom članku dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Otpremnica mora sadržavati slijedeće elemente:

– naziv, adresu, telefon, faks i e-mail adresu proizvođača

– naziv i adresu primatelja

– MB/JMG/PB

– OIB

– broj otpremnice

– vrstu proizvoda

– količinu proizvoda

– sortirano i pakirano

– vrsta, težina, broj i dimenzije jediničnog pakiranja

– udaljenost od mjesta povlačenja s tržišta do mjesta isporuke proizvoda

– datum i mjesto otpreme

– datum i mjesto isporuke

– potpis i pečat proizvođača

– potpis i pečat primatelja

– registraciju uporabljenog transportnog sredstva

– kondicionirani ili obični transport

1 primjerak otpremnice zadržava proizvođač, 1 primatelj, a 1 Agencija za plaćanja.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/86

Urbroj: 525-07/0004-14-11

Zagreb, 15. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.