Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

NN 122/2014 (17.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2352

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 18/2013) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (»Narodne novine«, broj 99/2013 i 157/2013) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovaj Pravilnik, osim članka 7., ne primjenjuje se na pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prodaje na malo robe široke potrošnje (sredstva za čišćenje u kućanstvu) ili ih koriste, koji ne moraju slati radnike na zdravstvene preglede ciljane na rad s opasnim kemikalijama, kao niti na edukaciju – tečaj za rad s opasnim kemikalijama pod uvjetom da ne stavljaju po prvi puta opasnu kemikaliju na tržište.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi: »akutno toksične kategorije 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »akutno toksične kategorije 4.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište (prodaja na veliko i prodaja na malo) i korištenja opasnih kemikalija iz članka 1. ovoga Pravilnika, moraju imenovati odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama pod čijim se neposrednim nadzorom opasne kemikalije proizvode, skladište, koriste u proizvodnji ili stavljaju na tržište.

(2) Ako su kemikalije koje se proizvode, skladište, koriste u proizvodnji ili stavljaju na tržište označene kao vrlo otrovne, otrovne, nagrizajuće (s oznakom: izaziva teške opekotine), karcinogene kategorije 1 i 2, mutagene kategorije 1 i 2 i reproduktivno toksične kategorije 1 i 2, odnosno koje se obilježavaju prema sljedećim kategorijama opasnosti: akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije, nagrizajuće za kožu potkategorije 1.A, karcinogenost 1.A i 1.B kategorije, mutagenost 1.A i 1.B kategorije, reproduktivna toksičnost 1.A i 1.B kategorije, specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. kategorije i specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. kategorije, odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka, mora imati završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz biomedicinskih, prirodoslovnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti.

(3) Odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka mora završiti tečaj za odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama sukladno posebnom propisu.

(4) Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka u pravnim i fizičkim osobama koje proizvode, koriste u proizvodnji ili stavljaju na tržište kemikalije iz članka 1. ovoga Pravilnika, osim kemikalija iz stavka 2. ovoga članka, mora završiti tečaj za neposredne izvršitelje poslova s opasnim kemikalijama, sukladno posebnom propisu.

(5) U pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost prodaje na malo opasnih kemikalija iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama imenuje se na nivou pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost prodaje na malo opasnih kemikalija, a ne za svaku maloprodajnu jedinicu.

(6) Pravne i fizičke osobe koje se bave prodajom na malo robe široke potrošnje (sredstva za čišćenje u kućanstvu) ili ih koriste, a koje ih stavljaju po prvi puta na tržište Republike Hrvatske, moraju registrirati svoju djelatnost na nivou centralnog skladišta.

(7) Pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili koriste opasne kemikalije moraju imati radnike koji su stekli potrebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija s kojima rade, sukladno posebnom propisu.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/71

Urboj: 534-10-1-1-1/2-14-01

Zagreb, 25. rujna 2014.

Ministar

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.