Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini

NN 123/2014 (22.10.2014.), Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2358

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODJELI POTPORE UDRUŽENJIMA U RIBARSTVU U 2014. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini.

Definicije

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Građevina – građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem, u svrhu funkcioniranja ribarske zadruge, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje.

2. Oprema – pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu/objekt radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina/objekt.

3. Projekt – cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koja se sastoji od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.

4. Ribarska zadruga – ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine« br. 48/2010).

5. Rekonstrukcija – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje.

6. Specijalizirana vozila– vozila koja su neophodna za rad ribarskih zadruga, a prvenstveno vozila i kamioni hladnjače za transport akvatičnih organizama svih kategorija.

7. Udruženja u ribarstvu – ribarske zadruge te komorska udruženja u Republici Hrvatskoj ustanovljena posebnim propisima, odnosno Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori ili Zakonom o obrtu, ukoliko podnesu prijavu kako je navedeno u članku 8. stavku 2. ovog Pravilnika.

8. Ulaganje – prihvatljivi trošak projekta za koji se traži dodjela potpore.

9. Uprava ribarstva – ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede (u narednom tekstu: Ministarstvo) nadležna za poslove ribarstva.

Namjena i uvjeti dodjele potpore

Članak 3.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih i bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske u cilju sufinanciranja djelovanja i razvoja udruženja u ribarstvu.

(2) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini (u narednom tekstu: Natječaj), a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

(3) Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine« Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu.

(4) Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika i Natječaja mora biti ostvareno nakon 1. listopada 2013. godine.

(5) Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske prije isplate dodijeljenih novčanih sredstava.

(6) Korisnik potpore ne smije biti vlasnički povezan s izvođačima radova i/ili dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja.

(7) Ukoliko je korisnik ribarska zadruga, mora imati namjenski utrošena cjelokupna novčana sredstva dodijeljena kroz Natječaje o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u periodu od 2009. do 2012. godine do trenutka podnošenja Prijave na Natječaj sukladno ovom Pravilniku.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 4.

(1) Neprihvatljivi troškovi su:

a) porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, osim u slučajevima kada je porez na dodanu vrijednost nepovratan;

b) carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade;

c) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka;

d) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

e) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u drugim valutama;

f) plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene;

g) troškovi vlastitog rada;

h) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

i) režijski troškovi, troškovi osiguranja, svi troškovi održavanja, amortizacije i najma objekata i uredskih prostora ribarske zadruge;

j) rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog te održavanje istih;

k) osnivački kapital;

l) neodobreni troškovi ulaganja sukladno članku 13. stavku 7. ovoga Pravilnika.

(2) Ostali neprihvatljivi troškovi mogu se definirati Natječajem.

Mjere sufinanciranja

Članak 5.

Na temelju ovog Pravilnika, Ministarstvo će u 2014. godini raspisati Natječaj za sljedeće mjere:

1. Mjera 1.: Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata;

2. Mjera 2.: Kupnja opreme;

3. Mjera 3.: Kupnja specijaliziranih vozila;

4. Mjera 4.: Marketinške aktivnosti;

5. Mjera 5.: Plaća upravitelja i/ili plaća/e djelatnika zaposlenog/ih u ribarskoj zadruzi;

6. Mjera 6.: Certificiranje ribolova u segmentu ulova male plave ribe certifikatom »Marine Stewardship Council – environmental standard for sustainable fishing«.

Najviši udjeli i iznosi potpore

Članak 6.

(1) Najviši udio potpore za Mjere 1. – 4. iznosi do 90 posto prihvatljivih troškova.

(2) Najviši udio potpore za Mjeru 5. iznosi za plaću upravitelja ribarske zadruge do 48.000,00 kuna, a za plaću djelatnika zaposlenog u ribarskoj zadruzi do 24.000,00 kuna po osobi.

(3) Najviši udio potpore za Mjeru 6. iznosi 70 posto prihvatljivih troškova.

(4) Najviši iznos ukupne potpore po korisniku može iznositi 800.000,00 kuna.

Korisnici potpore

Članak 7.

(1) Za Mjere 1. – 5. korisnici potpore mogu biti ribarske zadruge koje udovolje uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(2) Za Mjeru 6. korisnici potpore mogu biti komorska udruženja koja obuhvaćaju članove u segmentu plivaričarskog ribolova.

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Prijava na Natječaj

Članak 8.

(1) Ministarstvo raspisuje Natječaj za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Prijava se podnosi na temelju Natječaja.

(3) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim web-stranicama Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

(4) Natječajem se određuje sljedeće:

a) predmet Natječaja,

b) dokumentacija koja čini Prijavu,

c) posebni uvjeti koje korisnici moraju zadovoljavati po Mjerama,

d) prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi ulaganja,

e) rokovi, uvjeti i način za podnošenje Prijava,

f) način isplate potpore.

(5) Prijave se podnose na obrascu koji se nalazi u Prilogu I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, zajedno s dokumentacijom propisanom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada Prijava

Članak 9.

(1) Administrativnu obradu Prijava obavlja Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne obrade Prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije ili ispravak potrebnih podataka.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(5) Potpune i pravovremeno dopunjene Prijave ulaze u daljnju obradu.

(6) Nakon obrade svake pristigle Prijave, u slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang-lista Prijava, u padajućem nizu, sukladno kriterijima određenim člankom 10. stavkom 1. ovog Pravilnika.

(7) Mjera 5. i Mjera 6. ne ulaze u postupak rangiranja, i Mjera 5. ima prednost ispred Mjere 6.

(8) Ukoliko se u prijavi ribarske zadruge osim Mjere 5., nalaze i ostale Mjere, iste mogu biti predmetom rangiranja.

(9) Prilikom administrativne obrade Uprava ribarstva provjerava i podatke o kojima vodi službenu evidenciju sukladno posebnim propisima.

Kriteriji rangiranja

Članak 10.

(1) Rangiranje se vrši sukladno kriterijima iz Tablice 1. ovoga Pravilnika:

Tablica 1.

Red.br.

Kriterij rangiranja

Mjerilo

Bodovi

1.

Nekretnine ribarske zadruge

Ribarska zadruga je vlasnik zemljišta ili građevine koju koristi u svrhu funkcioniranja ribarske zadruge

8

Ribarska zadruga je posjednik zemljišta ili građevine koju koristi u svrhu funkcioniranja ribarske zadruge

6

Ribarska zadruga upravlja ribarskom infrastrukturom sukladno posebnim propisima

4

2.

Ribarska plovila članova ribarske zadruge

Više od 30

6

15 – 30

4

7 – 15

2

3.

Ukupno registarskih tona (GT) ribarskih plovila članova ribarske zadruge

Više od 2.000

8

1.000 – 2.000

6

500 – 1.000

4

100 – 500

2

4.

Ribarska zadruga doprinosi razvoju lokalne zajednice

do 5 zaposlenih djelatnika

3

od 6 do 10 zaposlenih djelatnika

5

od 11 do 15 i više zaposlenih djelatnika

7

(2) U slučaju da dvije ili više Prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih Prijava na temelju ranijeg datuma podnošenja potpune Prijave.

(3) Datumom i vremenom podnošenja potpune Prijave smatra se dan i vrijeme (sat, minuta, sekunda) slanja sve zahtijevane dokumentacije sukladno članku 8. stavku 5. i članku 9. stavku 4. Pravilnika.

(4) Ukoliko dvije ili više Prijava imaju isti broj bodova i jednaki datum podnošenja potpune Prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(5) U slučaju odustajanja od Prijave ili Ugovora od strane podnositelja Prijave ili korisnika, prva sljedeća Prijava prema rang-listi se uzima u obzir.

(6) U slučaju dostatnih financijskih sredstava rangiranje navedeno u ovome članku neće se provoditi.

Donošenje odluka

Članak 11.

(1) Nakon administrativne obrade Prijave i Natječajem propisane dokumentacije, Ministarstvo donosi i podnositelju izdaje:

a) Odluku o dodjeli potpore ili

b) Odluku o odbijanju Prijave.

(2) Odluka o odbijanju Prijave donosi se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem;

b) namjernog davanja krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja;

c) nepravovremeno podnesenih Prijava i nepravodobno i nepotpuno dopunjenih Prijava;

d) naknadno utvrđene administrativne greške;

e) vlasničke povezanosti iz članka 3. stavka 6. ovog Pravilnika;

f) nepodmirenog duga prema državi i nedostavljanja potvrde kojom se isto dokazuje u rokovima propisanim stavkom 4. ovoga članka;

g) u slučajevima provedbe Mjera 1. – 5., neudovoljavanje uvjetima propisanim Pravilnikom o ribarskim zadrugama (»Narodne novine« br. 48/2010);

h) ukoliko se utvrdi da nisu namjenski utrošena sva sredstva sufinanciranja koja su ribarskoj zadruzi dodijeljena kroz Natječaje o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u periodu od 2009. do 2012. godine do trenutka podnošenja Prijave na Natječaj sukladno članku 3. stavku 7. ovog Pravilnika.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka izdat će se i onim podnositeljima čija prijava ne sadrži Mjeru 5. i za koje se, sukladno rang-listi iz članka 10. ovog Pravilnika, utvrdi da nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava.

(4) Po zaprimanju Odluke iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je u roku od deset dana od zaprimanja Odluke dužan Upravi ribarstva dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi.

(5) Ukoliko korisnik ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka, smatrat će se da je korisnik odustao od Prijave te će mu se izdati Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

Sklapanje Ugovora o dodjeli potpore

Članak 12.

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli potpore, Ministarstvo i podnositelj sklapaju Ugovor o dodjeli potpore (u narednom tekstu: Ugovor) kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Korisnik je dužan u roku od deset dana od dana primitka Ugovora, Ministarstvu dostaviti dva potpisana primjerka Ugovora preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno.

(3) Ugovorom se minimalno uređuje:

a) točan udio i visina odobrene potpore;

b) namjena dodijeljene potpore;

c) način isplate potpore;

d) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na predmet potpore sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore;

e) obveza, način i rokovi postupanja s predmetom potpore;

f) način i postupak izvještavanja;

g) obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje;

h) zabrana sufinanciranja ulaganja sukladno članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika;

i) postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja Ugovora;

j) odredbe o raskidu Ugovora;

k) nadležni sud u slučaju spora.

(4) Ukoliko korisnik ne dostavi Ugovor, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u roku iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora te će se Odluka o dodjeli potpore udruženju poništiti.

Odobrenje promjena

Članak 13.

(1) Ukoliko postoje opravdani razlozi, tijekom provedbe Ugovora moguće je napraviti izmjene koje se mogu odnositi na promjenu predmeta potpore te rok izvršenja projekta.

(2) Razlozi za odobrenje promjena su isključivo sljedeći:

a. viša sila,

b. promjene nastale kao posljedica potrebe za usklađivanjem sa zakonodavstvom,

c. situacija koja se nije mogla predvidjeti u trenutku ugovaranja (nemogućnost dobavljača da pruži usluge, nabavi robu ili izvede radove što iziskuje ili promjenu dobavljača ili prolongaciju roka izvršenja Ugovora, uvođenje nove tehnologije koja može znatno povećati učinkovitost projekta i sl.).

(3) U slučaju potrebe za izmjenom iz stavka 1. ovog članka korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena u obliku Zahtjeva za odobrenje promjena uz odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje, u roku od najviše 30 dana od dana pojave događaja koji je izazvao promjene. Uprava ribarstva može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

(4) Odobrenjem promjena ne može se mijenjati ukupno odobren iznos potpore ribarskoj zadruzi.

(5) Uprava ribarstva će odobriti izvođenje promjena koje su opravdane te će izvijestiti korisnika. Korisnik može započeti s izvršenjem projekta s promjenama po zaprimanju odobrenja promjena.

(6) Ukoliko promjene sadržane u Zahtjevu za odobrenje promjena nisu opravdane, Uprava ribarstva će odbiti Zahtjev za odobrenje promjena o čemu će izvijestiti korisnika.

(7) Ukoliko se administrativnom kontrolom ili kontrolom na terenu utvrdi da je korisnik promjene izvršio bez odobrenja promjena iz stavka 5. ovoga članka, iste će se smatrati neprihvatljivim troškom i Ministarstvo će Ugovor sklopljen s korisnikom raskinuti.

Isplata i povrat potpore

Članak 14.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a sukladno odredbama Ugovora.

(2) Ministarstvo će Odlukom o povratu potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške;

b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu;

c) korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom;

d) raskidanja Ugovora.

(3) Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku određenim u Odluci o povratu potpore.

(4) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 15.

(1) Odluke izdane sukladno ovome Pravilniku nisu upravni akti.

(2) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj Prijave ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima (u narednom tekstu: Povjerenstvo) u roku od petnaest dana od dana primitka Odluke.

(3) Odluke po prigovorima su konačne.

(4) Ministar će rješenjem imenovati Povjerenstvo.

III. KONTROLA

Administrativna kontrola

Članak 16.

(1) Administrativnu kontrolu Prijava zajedno sa svom dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom i Natječajem te izradu rang-liste iz članka 10. ovog Pravilnika provodi Uprava ribarstva.

(2) Administrativna kontrola obuhvaća:

− obradu Prijava sukladno obrascima, kriterijima i mjerilima rangiranja propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

− obradu Prijava sukladno službenim evidencijama i podacima Ministarstva,

− praćenje izvršenja predmeta Ugovora i provedbe odobrenih projekata.

(3) Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih Prijava sa svim podacima o podnositeljima Prijava i korisnicima.

Kontrola na terenu

Članak 17.

(1) Kontrolu na terenu provodi Uprava ribarstva.

(2) Kontrola na terenu provodi se u periodu od pet godina nakon datuma isplate potpore na uzorku od najmanje 50% korisnika.

(3) O izvršenoj kontroli na terenu sastavlja se Izvješće.

(4) Kada se prilikom kontrole na terenu utvrdi kršenje odredbi ovoga Pravilnika, Natječaja, Odluke o dodjeli potpore ili Ugovora, Ministarstvo može raskinuti Ugovor s korisnikom te izvijestiti nadležnu inspekciju koja će postupiti sukladno ovlastima koje proizlaze iz Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014).

Objava korisnika

Članak 18.

Popis korisnika te iznos isplaćene potpore bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/32

Urbroj: 525-13/0823-14-9

Zagreb, 16. listopada 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA RIBARSTVA
Planinska 2a, 10000 Zagreb

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA DODJELU POTPORE UDRUŽENJIMA U RIBARSTVU
U 2014. GODINI

1. Osnovni podaci o podnositelju prijave

1.

Naziv podnositelja prijave:


2.

Ime upravitelja/odgovorne osobe


3.

Kontakt podaci

(telefon/mobitel/e-mail):

                                 

4.

OIB:


5.

Broj žiro-računa (IBAN):


6.

Naziv banke kod koje je otvoren žiro-račun:


7.

Broj zaposlenih*:


8.

Broj članova ribarske zadruge*:


* ne ispunjavaju korisnici iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika

2. Detaljna financijska dokumentacija (popisati sukladno Pravilniku)

Mjera1
(propisana pravilnikom)

Namjena

(ukratko opisati)

Broj računa/ predračuna/ ugovora/ obvezujućeg predugovora/ponude2

Iznos (kn)
(po svakom računu, mjeri i ukupno)

1.

Ukupno za Mjeru 1.:


2.

Ukupno za Mjeru 2.:


3.

Ukupno za Mjeru 3.:


4.

Ukupno za Mjeru 4.:


5.

Ukupno za Mjeru 5.:


6.

Ukupno za Mjeru 6.:


UKUPNO ZA SVE MJERE:


1 1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata;

2. Kupnja opreme;

3. Specijalizirana vozila;

4. Plaća upravitelja i/ili plaća/e djelatnika zaposlenog/ih u ribarskoj zadruzi;

5. Marketinške aktivnosti;

6. Certificiranje ribolova u segmentu ulova male plave ribe certifikatom »Marine Stewardship Council – environmental standard for sustainable fishing«

2 po potrebi dodati dodatne redove i naznačiti radi li se o računu, predračunu itd.

3. Način financiranja projekta (navesti iznose u kunama)

Mjera
(propisana
pravilnikom)

Ukupna vrijednost
investicije po Mjerama

Vlastita sredstva

Sufinanciranje MP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
UKUPNO:
Potpisom i pečatom jamčim da su navedeni podaci istiniti.

Suglasan sam s objavom podataka sukladno članku 18. Pravilnika.

Mjesto i datum: _____________________________________

Podnositelj prijave: ___________________________________

(potpis i pečat)

4. Izjava kojom se dokazuje uvjet iz članka 3. stavka 2. Pravilnika

IZJAVA

kojom ___________________________________________________________
                   (Naziv podnositelja, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

izjavljuje da za troškove za koje traži sufinanciranje na temelju ove prijave nisu do sad korištena sredstva iz državnog proračuna RH ili drugih izvora financiranja i da se neće koristiti druga sredstva potpore iz državnog proračuna RH ili drugih izvora financiranja, osim onih ostvarenih na temelju Pravilnika o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini i Natječaja za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini.

U _________________, _________ 2014. godine

_______________________

(ime i prezime – tiskano)

_______________________

pečat (potpis)

123 22.10.2014 Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini 123 22.10.2014 Pravilnik o dodjeli potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini