Odluka o provođenju dubinske analize rashoda Držav­nog proračuna Republike Hrvatske

NN 124/2014 (24.10.2014.), Odluka o provođenju dubinske analize rashoda Držav­nog proračuna Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2373

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

ODLUKU

O PROVOĐENJU DUBINSKE ANALIZE RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se obuhvat i način provođenja dubinske analize rashoda državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: državni proračun).

II.

Dubinska analiza rashoda državnog proračuna provodi se radi izrade inačica paketa mjera koje će dovesti do smanjenja ukupne javne potrošnje, uz istodobno povećanje učinkovitosti trošenja proračunskih sredstava te uz najmanji mogući negativni učinak na postojeću razinu javnih usluga.

III.

Dubinskom analizom rashoda državnog proračuna iz točke II. ove Odluke obuhvatit će se sljedeće kategorije:

1. rashodi za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna,

2. subvencije,

3. sustav zdravstva,

4. poslovanje agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima i

5. porezni rashodi.

IV.

Za provođenje dubinske analize rashoda državnog proračuna iz točke III. ove Odluke osnivaju se sljedeća povjerenstva:

1. Povjerenstvo za analizu rashoda za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna;

2. Povjerenstvo za analizu rashoda za subvencije;

3. Povjerenstvo za analizu sustava zdravstva;

4. Povjerenstvo za analizu poslovanja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima;

5. Povjerenstvo za analizu poreznih rashoda.

V.

Svako od Povjerenstava iz točke IV. ove Odluke sastoji se od predsjednika i osam do dvanaest članova, ovisno o povjerenstvu.

Predsjednici povjerenstava iz točke IV. ove Odluke imenuju se iz redova Ekonomskog instituta, Zagreb ili Instituta za javne financije i istaknuti su stručnjaci i znanstvenici, koji imaju stručna znanja i iskustvo iz područja javnih financija.

Članovi povjerenstava imenuju se iz redova državnih i javnih službenika, a jedan član povjerenstva obvezno mora biti predstavnik Ministarstva financija.

Proračunski i izvanproračunski korisnici te ostale pravne osobe osnovane posebnim zakonima i kojima je osnivač Republika Hrvatska obvezni su na zahtjev povjerenstava najkasnije u roku od 7 radnih dana dostaviti dokumente i podatke koji su potrebni povjerenstvima radi izrade analiza iz točke III. ove Odluke.

VI.

Povjerenstvo za analizu rashoda za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna sastoji se od predsjednika i deset članova iz redova:

1. Ekonomskog instituta, Zagreb – jedan predstavnik ujedno i predsjednik Povjerenstva

2. Ministarstva financija – dva predstavnika

3. Ministarstva uprave – jedan predstavnik

4. Ministarstva unutarnjih poslova – jedan predstavnik

5. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – jedan predstavnik

6. Ministarstva obrane – jedan predstavnik

7. Ministarstva socijalne politike i mladih – jedan predstavnik

8. Ministarstva pravosuđa – jedan predstavnik

9. Ministarstva rada i mirovinskoga sustava – jedan predstavnik

10. Ministarstva kulture – jedan predstavnik.

Rashodima za zaposlene u smislu ove Odluke smatraju se plaće za redovan rad, plaće u naravi, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada, bonus za uspješan rad, nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život i ostali rashodi za zaposlene sukladno klasifikaciji iz Računskog plana za proračunsko računovodstvo.

Povjerenstvo iz ove točke neće analizirati rashode za zaposlene u sustavu zdravstva i rashode za zaposlene u agencijama, zavodima, fondovima i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, a koji su navedeni u stavku 2. ove točke, jer su rashodi za zaposlene u sustavu zdravstva predmet analize Povjerenstva za analizu sustava zdravstva iz točke VIII. ove Odluke, a rashodi za zaposlene u agencijama, zavodima, fondovima i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima su predmet analize Povjerenstva za analizu poslovanja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima iz točke IX. ove Odluke.

VII.

Povjerenstvo za analizu rashoda za subvencije sastoji se od predsjednika i osam članova iz redova:

1. Instituta za javne financije – jedan predstavnik ujedno i predsjednik Povjerenstva

2. Ministarstva financija – jedan predstavnik

3. Ministarstva gospodarstva – jedan predstavnik

4. Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – jedan predstavnik

5. Ministarstva rada i mirovinskoga sustava – jedan predstavnik

6. Ministarstva poduzetništva i obrta – jedan predstavnik

7. Ministarstva kulture – jedan predstavnik

8. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – jedan predstavnik

9. Ministarstva turizma – jedan predstavnik.

Rashodima za subvencije u smislu ove Odluke smatraju se rashodi za subvencije Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva turizma.

VIII.

Povjerenstvo za analizu sustava zdravstva sastoji se od predsjednika i deset članova iz redova:

1. Ekonomskog instituta, Zagreb – jedan predstavnik ujedno i predsjednik Povjerenstva

2. Ministarstva financija – dva predstavnika

3. Ministarstva zdravlja – dva predstavnika

4. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – dva predstavnika

5. Ministarstva rada i mirovinskoga sustava – dva predstavnika

6. Ministarstva socijalne politike i mladih – dva predstavnika.

Predmet analize Povjerenstva iz stavka 1. ove točke jest poslovanje proračunskih korisnika u sustavu zdravstva sukladno Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, poslovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, aktivnosti primarne zdravstvene zaštite, bolničke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dopunskog osiguranja, specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite na radu, hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza, transfuzijske medicine, liječenja inozemnih osiguranika u Republici Hrvatskoj i liječenja u inozemstvu za osiguranike Republike Hrvatske, rashodi vezani uz naknade za bolovanja, cjepiva, specijalizacije, posebno skupe lijekove, lijekove na recept, ortopedske uređaje i pomagala, transplantacije u bolnicama, te kapitalni rashodi u sustavu zdravstva.

IX.

Povjerenstvo za analizu poslovanja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima sastoji se od predsjednika i dvanaest članova iz redova:

1. Ekonomskog instituta, Zagreb – jedan predstavnik ujedno i predsjednik Povjerenstva

2. Ministarstva financija – jedan predstavnik

3. Ministarstva uprave – jedan predstavnik

4. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – jedan predstavnik

5. Ministarstva gospodarstva – jedan predstavnik

6. Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – jedan predstavnik

7. Ministarstva poljoprivrede – jedan predstavnik

8. Ministarstva poduzetništva i obrta – jedan predstavnik

9. Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja – jedan predstavnik

10. Ministarstva vanjskih i europskih poslova – jedan predstavnik

11. Ministarstva kulture – jedan predstavnik

12. Ministarstva zaštite okoliša i prirode – jedan predstavnik

13. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – jedan predstavnik.

Predmet analize Povjerenstva iz stavka 1. ove točke jest poslovanje agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima navedenih u popisu koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

Poslovanjem agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima u smislu ove Odluke smatraju se svi organizacijski i financijski aspekti poslovanja koji doprinose ostvarenju njihovih zadaća i ciljeva u skladu sa strateškim planom, odnosno godišnjim programom rada.

X.

Povjerenstvo za analizu poreznih rashoda sastoji se od predsjednika i osam članova iz redova:

1. Instituta za javne financije – jedan predstavnik ujedno i predsjednik Povjerenstva

2. Ministarstva financija – dva predstavnika

3. Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – jedan predstavnik

4. Ministarstva poduzetništva i obrta – jedan predstavnik

5. Ministarstva socijalne politike i mladih – jedan predstavnik

6. Ministarstva rada i mirovinskoga sustava – jedan predstavnik

7. Ministarstva poljoprivrede – jedan predstavnik

8. Ministarstva branitelja – jedan predstavnik.

Poreznim rashodima u smislu ove Odluke smatraju se iznosi poreznih olakšica, poreznih oslobođenja, učinka povlaštenih, odnosno sniženih stopa te učinaka drugih načina izuzimanja od oporezivanja priznatih prilikom utvrđivanja poreza i drugih javnih davanja koje pripadaju državnom proračunu uslijed čega se prikupljaju niži prihodi državnog proračuna.

XI.

Svako od povjerenstava iz točke IV. ove Odluke obvezno je do 1. veljače 2015. godine Središnjem povjerenstvu za dubinsku analizu rashoda državnog proračuna iz točke XII. ove Odluke dostaviti izvještaj o rezultatima dubinske analize rashoda državnog proračuna iz točke III. ove Odluke.

Izvještaji iz stavka 1. ove točke moraju sadržavati varijante paketa mjera od kojih svaka mora dovesti do smanjenja rashoda iz točke III. ove Odluke za najmanje 10 posto godišnje u odnosu na tekući plan za 2014. godinu. Tekućim planom u smislu ove Odluke smatra se državni proračun odnosno posljednje izmjene i dopune državnog proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Metodologija izrade dubinske analize rashoda državnog proračuna i sadržaj izvještaja o rezultatima dubinske analize rashoda iz točke III. ove Odluke bit će utvrđena Uputom koju će ministar financija donijeti u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

XII.

Za koordinaciju i provođenje nadzora rada povjerenstava iz točke IV. ove Odluke osniva se Središnje povjerenstvo za dubinsku analizu rashoda državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Središnje povjerenstvo).

U Središnje povjerenstvo Vlada Republike Hrvatske imenuje predsjednika i šest članova iz redova rukovodećih državnih službenika Ministarstva uprave, Ministarstva zdravlja, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te dva člana Ministarstva financija, od kojih je jedan član ujedno i predsjednik Središnjeg povjerenstva.

Središnje povjerenstvo obavlja koordinaciju i nadzor rada povjerenstava iz točke IV. ove Odluke u skladu s Uputom iz točke XI. ove Odluke, te provjerava jesu li izvještaji iz točke XI. ove Odluke izrađeni u skladu s istom, odobrava izvještaje i dostavlja ih Vladi Republike Hrvatske na razmatranje.

Izvještaji iz točke XI. ove Odluke javno se objavljuju na internetskim stranicama Ministarstva financija.

Ako izvještaji iz točke XI. ove Odluke nisu izrađeni u skladu s Uputom iz točke XI. ove Odluke, Središnje povjerenstvo vraća ih na doradu nadležnom povjerenstvu.

Nadležna povjerenstva obvezna su u roku od 10 dana Središnjem povjerenstvu dostaviti dorađene izvještaje.

Vlada Republike Hrvatske će do 1. ožujka 2015. godine donijeti zaključak o izboru mjera koje će dovesti do smanjenja ukupne javne potrošnje i koje će biti ugrađene u srednjoročne proračunske dokumente, a na temelju izvještaja iz točke XI. ove Odluke.

XIII.

Administrativne poslove za povjerenstva iz točke IV. ove Odluke i Središnje povjerenstvo obavlja Ministarstvo financija.

Predsjednici i članovi povjerenstava iz točaka IV. i XII. ove Odluke za rad u povjerenstvima ne primaju naknadu.

XIV.

Vlada Republike Hrvatske će imenovati predsjednike i članove povjerenstava iz točaka IV. i XII. ove Odluke u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

XV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/391

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

Popis agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima čije je poslovanje predmet analize temeljem Odluke o provođenju dubinske analize rashoda državnog proračuna Republike Hrvatske

RB.

Nadležno tijelo

Pravna osoba

1.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Institut za oceanografiju i ribarstvo

2.


Ekonomski institut

3.


Institut za razvoj i međunarodne odnose

4.


Hrvatski institut za povijest

5.


Institut za povijest umjetnosti

6.


Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

7.


Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko

8.


Institut za fiziku

9.


Institut za migracije i narodnosti

10.


Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

11.


Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

12.


Institut »Ruđer Bošković«

13.


Institut za društvena istraživanja

14.


Institut za turizam

15.


Institut za etnologiju i folkloristiku

16.


Institut za filozofiju

17.


Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

18.


Institut za antropologiju

19.


Institut za arheologiju

20.


Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

21.


Hrvatski veterinarski institut

22.


Poljoprivredni institut Osijek

23.


Hrvatski mjeriteljski institut

24.


Hrvatska zaklada za znanost

25.


Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu

26.


Leksikografski zavod Miroslav Krleža

27.


Agencija za odgoj i obrazovanje

28.


Agencija za mobilnost i programe Europske unije

29.


Agencija za znanost i visoko obrazovanje

30.


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

31.


Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

32.


Institut za javne financije

33.


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

34.


Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet)

35.


Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar

36.


Hrvatski geološki institut

37.


Hrvatska školska kartografija

38.


Staroslavenski institut

39.


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

40.

Ministarstvo kulture

Agencija za elektroničke medije

41.


Hrvatska izvještajna novinska agencija

42.


Hrvatska radiotelevizija

43.


Hrvatski audiovizualni centar

44.


Zavod za obnovu Dubrovnika

45.


Hrvatski državni arhiv

46.


Državni arhiv u Bjelovaru

47.


Državni arhiv u Dubrovniku

48.


Državni arhiv u Gospiću

49.


Državni arhiv u Karlovcu

50.


Državni arhiv za Međimurje

51.


Državni arhiv u Osijeku

52.


Državni arhiv u Pazinu

53.


Državni arhiv u Rijeci

54.


Državni arhiv u Sisku

55.


Državni arhiv u Slavonskom Brodu

56.


Državni arhiv u Splitu

57.


Državni arhiv u Šibeniku

58.


Državni arhiv u Varaždinu

59.


Državni arhiv u Virovitici

60.


Državni arhiv u Vukovaru

61.


Državni arhiv u Zadru

62.


Državni arhiv u Zagrebu

63.


Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

64.


Arheološki muzej Istre Pula

65.


Arheološki muzej Narona, Metković

66.


Arheološki muzej Split

67.


Dvor Trakošćan

68.


Hrvatski muzej naivne umjetnosti

69.


Hrvatski muzej turizma

70.


Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

71.


Hrvatski športski muzej, Zagreb

72.


Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori

73.


Javna ustanova Mimara, Zagreb

74.


Javna ustanova Spomen područje Jasenovac

75.


Moderna galerija, Zagreb

76.


Muzej antičkog stakla, Zadar

77.


Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split

78.


Muzej Slavonije, Osijek

79.


Muzeji Hrvatskog zagorja

80.


Muzeji Ivana Meštrovića

81.


Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb

82.


Tiflološki muzej, Zagreb

83.


Ansambl narodnih pjesama i plesova Hrvatske – »Lado«

84.


Hrvatska knjižnica za slijepe, Zagreb

85.


Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

86.


Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu (HNK)

87.


Hrvatski restauratorski zavod

88.


Zaklada »Kultura nova«

89.


Muzej Vučedolske kulture

90.


Matica hrvatska

91.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Hrvatska matica iseljenika

92.

Ministarstvo financija

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

93.


Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

94.


Financijska agencija, FINA

95.


Fond za naknadu oduzete imovine

96.


Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

97.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Centar za restrukturiranje i prodaju

98.

Ministarstvo gospodarstva

Hrvatska akreditacijska agencija

99.

Agencija za opremu pod tlakom

100.


Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

101.


Agencija za javno-privatno partnerstvo

102.


Agencija za ugljikovodike

103.


Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

104.


Hrvatski zavod za norme

105.


Energetski institut Hrvoje Požar

106.


Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

107.


Agencija za investicije i konkurentnost

108.


Hrvatska energetska regulatorna agencija

109.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

110.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

111.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj

112.

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

113.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

114.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

115.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

116.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

117.

Središnji registar osiguranika

118.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

119.

Hrvatski centar za razminiranje

120.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

121.

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara

122.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

123.

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za poljoprivredno zemljište

124.

Hrvatska poljoprivredna agencija

125.


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

126.


Hrvatska agencija za hranu

127.


Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

128.


Hrvatski centar za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik

129.


Hrvatske vode

130.


Savjetodavna služba

131.

Ministarstvo pravosuđa

Pravosudna akademija

132.

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

133.

Ministarstvo zdravlja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

134.

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

135.


Hrvatski zavod za javno zdravstvo

136.


Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

137.


Hrvatski zavod za hitnu medicinu

138.


Hrvatski zavod za telemedicinu

139.


Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping

140.


Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

141.


Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

142.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Agencija za zaštitu okoliša

143.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

144.

Državni zavod za zaštitu prirode

145.

Javna ustanova Nacionalni park Kornati

146.


Javna ustanova Nacionalni park Krka

147.


Javna ustanova Nacionalni park Mljet

148.


Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

149.


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

150.


Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

151.


Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit

152.


Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

153.


Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje

154.


Javna ustanova Park prirode Papuk

155.


Javna ustanova Park prirode Telašćica

156.


Javna ustanova Park prirode Velebit

157.


Javna ustanova Park prirode Vransko jezero

158.


Javna ustanova Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje

159.


Javna ustanova Park prirode Biokovo

160.


Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje

161.


Javna ustanova Park prirode Učka

162.


Javna ustanova Park prirode Medvednica

163.


Javna ustanova Park prirode Kopački rit

164.

Ministarstvo uprave

Državna škola za javnu upravu

165.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

166.

Agencija za vodne putove

167.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

168.

Agencija za obalni linijski pomorski promet

169.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

170.

Hrvatski hidrografski institut

171.

Hrvatski registar brodova

172.

Lučka uprava Rijeka

173.

Lučka uprava Zadar

174.

Lučka uprava Šibenik

175.

Lučka uprava Split

176.

Lučka uprava Ploče

177.

Lučka uprava Dubrovnik

178.

Lučka uprava Sisak

179.

Lučka uprava Osijek

180.

Lučka uprava Vukovar

181.

Lučka uprava Slavonski Brod

182.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

183.

Ministarstvo branitelja

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

184.

Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

185.

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

186.

 

Agencija za zaštitu osobnih podataka

187.

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

124 24.10.2014 Odluka o provođenju dubinske analize rashoda Držav­nog proračuna Republike Hrvatske