Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija

NN 124/2014 (24.10.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2376

Na temelju članka 111. stavka 9. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OČEVIDNIKU INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 113/11.), u članku 3. stavku 2. riječi: »HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE« zamjenjuju se riječima: »HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI«.

U stavku 3. riječi: »HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE« zamjenjuju se riječima: »HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se posebno za svaku kalendarsku godinu, s točnim podacima koji u svakom trenutku moraju omogućiti potpuni uvid u broj i predmet obavljenih inspekcijskih pregleda te u poduzete ili naređene mjere i radnje inspektora elektroničkih komunikacija.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 2.

Naslov iznad članka 4. mijenja se i glasi: »Način vođenja očevidnika«.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se u elektroničkom obliku, kao baza podataka ili na drugi prikladan način.

(2) Podaci uneseni u očevidnik o inspekcijskim pregledima moraju omogućiti naknadni prikaz, pretraživanje i ispis očevidnika u obliku i sadržaju propisanom odredbama ovoga Pravilnika. Podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upisivanja, mijenjanja ili brisanja.

(3) Svi podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju imati izrađenu sigurnosnu kopiju, koja se obnavlja najmanje jedanput mjesečno te pohranjuje na sigurnom mjestu, izvan prostorije u kojoj se nalazi izvorni očevidnik o inspekcijskim pregledima.

(4) Očevidnik o inspekcijskim pregledima inspektor elektroničkih komunikacija mora ispisati najkasnije do 31. siječnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, a ispisani primjerak očevidnika obvezan je uvezati i pohraniti.«.

Članak 3.

U Pravilniku o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 113/11.) Dodatak 1. zamjenjuje se novim Dodatkom 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/112

Urbroj: 530-06-2-14-1

Zagreb, 7. listopada 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora elektroničkih komunikacija

za razdoblje ___________________________

Ime i prezime: _________________________________
                      (inspektora elektroničkih komunikacija)

R.

br.

Klasa i urbroj

Naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe

Nadnevak inspekcijskog nadzora

Predmet inspekcijskog pregleda

Rješenje inspektora elektroničkih komunikacija

Kontrola izvršenja rješenja

Upravna mjera

Upravni spor

Prekršajni nalog, prijedlog za podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom državnom tijelu

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
124 24.10.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija 124 24.10.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija