Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaz­nici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora

NN 124/2014 (24.10.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaz­nici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2377

Na temelju članka 59. stavaka 6. i 8. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12. i 153/13.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI POŠTANSKOG INSPEKTORA I O OČEVIDNIKU POŠTANSKOG INSPEKTORA

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora (»Narodne novine«, br. 42/13.), u članku 2. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. natpis: »Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti«,«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. mjesto za pečat i potpis predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Službenu iskaznicu i značku poštanskog inspektora s pripadajućim kožnim povezom izdaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija), na temelju posebne odluke predsjednika Vijeća Agencije.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poštanski inspektor kojemu prestane radni odnos u Agenciji, ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je danom prestanka radnog odnosa, odnosno danom raspoređivanja na drugo radno mjesto, službenu iskaznicu i značku vratiti ravnatelju Agencije ili osobi koju za to ovlasti ravnatelj Agencije.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 7. mijenja se i glasi: »Oduzimanje službene iskaznice i značke«.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Poštanskom inspektoru oduzet će se službena iskaznica i značka na temelju odluke predsjednika Vijeća Agencije u slučaju povrede obveze iz radnog odnosa propisane općim aktima Agencije.«.

Članak 5.

U članku 9. brojčana oznaka stavka ispred stavka 1. briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. riječi: »HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE« zamjenjuju se riječima: »HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI«.

U stavku 3. riječi: »HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE« zamjenjuju se riječima: »HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se posebno za svaku kalendarsku godinu, s točnim podacima koji u svakom trenutku moraju omogućiti potpuni uvid u broj i predmet izvršenih inspekcijskih pregleda te u poduzete ili naređene mjere i radnje poštanskog inspektora.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 12. mijenja se i glasi: »Način vođenja očevidnika«.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Očevidnik o inspekcijskim pregledima vodi se u elektroničkom obliku, kao baza podataka ili na drugi prikladan način.

(2) Podaci uneseni u očevidnik o inspekcijskim pregledima moraju omogućiti naknadni prikaz, pretraživanje i ispis očevidnika u obliku i sadržaju propisanom odredbama ovoga Pravilnika. Podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, upisivanja, mijenjanja ili brisanja.

(3) Svi podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju imati izrađenu sigurnosnu kopiju, koja se obnavlja najmanje jedanput mjesečno te pohranjuje na sigurnom mjestu, izvan prostorije u kojoj se nalazi izvorni očevidnik o inspekcijskim pregledima.

(4) Očevidnik o inspekcijskim pregledima poštanski inspektor mora ispisati najkasnije do 31. siječnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, a ispisani primjerak očevidnika obvezan je uvezati i pohraniti.«.

Članak 8.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora (»Narodne novine«, br. 42/13.) Dodatak 1. i Dodatak 3. zamjenjuju se novim Dodatkom 1. i Dodatkom 3. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 9.

(1) Službene iskaznice i značke poštanskih inspektora, koje su izdane prema Pravilniku o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora («Narodne novine«, br. 42/13.), zamijenit će se službenim iskaznicama i značkama propisanima ovim Pravilnikom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Do izdavanja službenih iskaznica i značaka propisanih ovim Pravilnikom poštanski inspektori mogu, u svrhu provedbe poslova inspekcijskog nadzora, upotrebljavati službene iskaznice i značke koje su izdane prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/114

Urbroj: 530-06-2-14-1

Zagreb, 7. listopada 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.

Službena iskaznica poštanskog inspektora

Prednja strana

Poleđina


DODATAK 3.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Očevidnik o izvršenim inspekcijskim pregledima poštanskog inspektora

za razdoblje ___________________________

Ime i prezime: _______________________________
                            (poštanskog inspektora)

R.br.

Klasa i
urbroj

Naziv i sjedište,
odnosno ime i prezime i adresa nadzirane osobe

Nadnevak inspekcijskog nadzora

Predmet inspekcijskog pregleda

Rješenje poštanskog inspektora

Kontrola izvršenja rješenja

Upravna mjera

Upravni spor

Prekršajni nalog, prijedlog za
podnošenje optužnog prijedloga i/ili prijava nadležnom državnom tijelu

Napomene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
124 24.10.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaz­nici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora 124 24.10.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaz­nici i znački poštanskog inspektora i očevidniku poštanskog inspektora