Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija

NN 124/2014 (24.10.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2378

Na temelju članka 112. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PEČATU INSPEKTORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 113/11.), u članku 2. stavku 1. riječi: »Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti«.

U stavku 3. riječi: »skraćena oznaka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »skraćeni naziv Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

U stavku 5. riječi: »skraćenu oznaku Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »skraćeni naziv Agencije«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi: »skraćenu oznaku Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije« zamjenjuju se riječima: »skraćeni naziv Agencije«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. riječi: »nadležnom ravnatelju« zamjenjuju se riječima: »nadležnom službeniku«.

U stavku 4. riječi: »Radnik Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija)« zamjenjuju se riječima: »Radnik Agencije«.

Članak 4.

(1) Pečati i pečatna kliješta inspektora elektroničkih komunikacija, koji su izdani prema Pravilniku o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija (»Narodne novine«, br. 113/11.), zamijenit će se pečatima i pečatnim kliještima propisanima ovim Pravilnikom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Do izdavanja pečata i pečatnih kliješta propisanih ovim Pravilnikom inspektori elektroničkih komunikacija mogu, u svrhu provedbe poslova inspekcijskog nadzora, upotrebljavati pečate i pečatna kliješta koji su izdani prema Pravilniku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/113

Urbroj: 530-06-2-14-1

Zagreb, 7. listopada 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.