Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda

NN 124/2014 (24.10.2014.), Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda

OPĆINA BABINA GREDA

2379

Na temelju članka 24., 32., 33. i 41. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) i članka 18. Statuta Općine Babina Greda (»Sl. vjesnik« 11/09, 04/13, 03/14) i Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza (»Narodne novine« 79/01), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na sjednici održanoj 5. rujna, 2014. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza što su vlastiti izvori prihoda Općine Babina Greda.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Babina Greda pripadaju sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na tvrtku, odnosno naziv.

Članak 3.

Kod prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku utvrđuje se stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja.

Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.

Članak 6.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 5. Ove odluke jest cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima umanjena za porez na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju pića obveznik obračunava i plaća do 30. tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

Članak 7.

Obveznicima poreza na potrošnju koji ne plaćaju ili plaćaju niže iznose od propisanih, dospjeli porez na potrošnju Porezna uprava će naplatiti prisilnim putem, na način prisilne naplate poreza na dohodak.

Porez na tvrtku, odnosno naziv

Članak 8.

Porez na tvrtku, odnosno naziv plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak.

Obveznici iz stavka 1. ovog članka koji u svojem sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta i sl.) plaćaju porez na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 9.

Općina Babina Greda prenosi na Poreznu upravu, Ispostava Županja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza iz članaka 4, 5. i 8. Ove Odluke.

Članak 10.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu koji za tvrtke koje imaju:

– 1 uposlenog iznosi                         400,00 kuna,

– 2 – 3 uposlena iznosi                     800,00 kuna,

– od 4 – 10 uposlenih iznosi          1.200,00 kuna,

– od 11 do 20 uposlenih iznosi       1.600,00 kuna,

– od 21 do 50 uposlenih iznosi       5.000,00 kuna,

– preko 50 uposlenih iznosi           10.000,00 kuna.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za obavljanje poslova razreza i naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na tvrtku odnosno naziv Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 5% naplaćenog poreza.

Članak 12.

Ovlašćuje se Financijska agencija, podružnica Županja, za obračun naknade iz članka 11. Odluke Poreznoj upravi i uplatu iste u korist Državnog proračuna do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 13.

S danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije« broj 18/01).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja, 2015. godine.

Klasa: 410-01/14-01/4

Urbroj: 2212/02-01/14-01-1

Babina Greda, 5. rujna, 2014.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Jakob Verić, v. r.

124 24.10.2014 Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda