Uredba o vojnom graditeljstvu

NN 125/2014 (27.10.2014.), Uredba o vojnom graditeljstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2383

Na temelju članka 91. stavka 4. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 73/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

UREDBU

O VOJNOM GRADITELJSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuje obavljanje poslova projektiranja, građenja, održavanja, uklanjanja i inspekcijski nadzor vojnih građevina, izdavanje dozvola za građenje i uporabu tih građevina, stručni nadzor građenja te posebne mjere zaštite povjerljivih podataka u vezi s time.

(2) Uredbom se propisuju vrste, kategorizacija, upis u katastar vojnih lokacija i vođenje registra vojnih građevina, način korištenja inženjerijskih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske pri građenju te način korištenja inženjerijskih postrojbi oružanih snaga partnerskih država.

Primjena Uredbe

Članak 2.

(1) Odredbe ove Uredbe koje se odnose na gradnju nove građevine na odgovarajući se način primjenjuju na rekonstrukciju, održavanje i uklanjanje vojnih građevina.

(2) Na sva pitanja u vezi s gradnjom te izdavanjem dozvola za građenje i uporabu vojnih građevina primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje gradnja, osim ako Zakonom o obrani ili propisom donesenim na temelju toga Zakona nije drugačije propisano.

(3) Izrazi koji u ovoj Uredbi imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe te akata koji se donose na temelju ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. Vojna lokacija predstavlja čestice zemljine površine, infrastrukturu i druge građevine koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje (vojarne, vojni poligoni, vojno-skladišni kompleksi i sl.).

2. Vojna građevina je građevina koja se koristi za rad, smještaj i obuku Oružanih snaga Republike Hrvatske odnosno Ministarstva obrane.

3. Vojna građevina općeg karaktera je građevina u kojoj se odvijaju aktivnosti čiji podaci nisu klasificirani u smislu propisa kojima se uređuju klasificirani podaci, a koriste se za smještaj djelatnika Ministarstva obrane odnosno pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (zgrade za službene stanove).

4. Vojna građevina posebnog karaktera je građevina u kojoj se odvijaju aktivnosti čiji su podaci određenog stupnja tajnosti i na koje se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju klasificirani podaci, a koristi se za smještaj, rad i obuku Oružanih snaga Republike Hrvatske (upravne, smještajne, zapovjedne i ostale građevine u vojarnama, vojnim poligonima i sl.).

5. Posebna vojna građevina je građevina u kojoj se odvijaju aktivnosti čiji podaci predstavljaju najviši stupanj tajnosti i na koje se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju klasificirani podaci, a koristi se za posebne poslove obrane (skladišne građevine, kaponiri, potkopi i sl.).

6. Vježbovna vojna građevina je građevina koja se gradi na području vojnih lokacija s isključivom namjenom korištenja za potrebe vježbi i obuke Oružanih snaga Republike Hrvatske i/ili oružanih snaga partnerskih država.

(2) Na ostale pojmove korištene u ovoj Uredbi primjenjuju se pojmovi određeni posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornoga uređenja i gradnje.

Razvrstavanje građevina

Članak 4.

S obzirom na način uporabe, vojne građevine dijele se na sljedeće kategorije:

1. vojne građevine općeg karaktera

2. vojne građevine posebnog karaktera

3. posebne vojne građevine

4. vježbovne vojne građevine.

Primjena i donošenje posebnih akata

Članak 5.

(1) Akt o pripadnosti vojnih građevina jednoj od kategorija iz članka 4. ove Uredbe donosi ministar obrane.

(2) Vojna građevina za koju nije donesen akt iz stavka 1. ovoga članka smatra se vojnom građevinom posebnog karaktera.

(3) Dodijeljena kategorija vojne građevine može se tijekom uporabe mijenjati.

(4) Pojedinom prostoru unutar vojne lokacije može biti dodijeljena drugačija kategorija od kategorije cjelokupne vojne lokacije i vojnih građevina na toj vojnoj lokaciji.

(5) Akt o pripadnosti građevina jednoj od kategorija vojne građevine ministar obrane može donijeti skupno ili pojedinačno.

Članak 6.

(1) Registar vojnih građevina koji će sadržavati popis vojnih građevina s dodijeljenom kategorijom vodi Ministarstvo obrane.

(2) Podaci iz Registra vojnih građevina iz stavka 1. ovoga članka su povjerljivi.

(3) Podatke iz Registra vojnih građevina, bitne za provedbu upravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje, Ministarstvo obrane dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove prostornoga uređenja i graditeljstva.

Članak 7.

(1) Katastar vojnih lokacija u kojem se evidentiraju vojne građevine ustrojava Ministarstvo obrane.

(2) Podaci iz Katastra vojnih lokacija nisu javni te se vojne građevine neće evidentirati u područnim uredima za katastar odnosno tijelu nadležnom za katastarske poslove Grada Zagreba.

(3) Podaci o zemljištima u Katastru vojnih lokacija temelje se na podacima državne izmjere i katastra nekretnina.

Tajnost podataka

Članak 8.

(1) Podaci o vojnim građevinama posebnog karaktera, posebnim vojnim građevinama i vježbovnim vojnim građevinama klasificiraju se u skladu s propisima o klasificiranim podacima.

(2) Podaci o građevinama civilnih struktura (trafostanice, antenski stupovi i sl.) klasificiraju se istim stupnjem tajnosti, kao i vojna lokacija unutar čijeg područja je smještena.

(3) Unutar područja pojedine vojne lokacije može se donijeti posebna odluka o stupnju tajnosti određenog prostora koji je različit od stupnja tajnosti vojne lokacije i pripadajućih vojnih građevina.

(4) Na sve sudionike u gradnji primjenjuju se propisi o klasificiranim podacima.

II. SUDIONICI U GRADNJI

Članak 9.

Sudionici u gradnji su:

1. investitor

2. projektant

3. izvođač

4. nadzorni inženjer

5. revident.

Investitor

Članak 10.

Investitor vojnih građevina je Ministarstvo obrane.

Projektant

Članak 11.

(1) Na projektiranje, pravne i fizičke osobe koje sudjeluju u projektiranju vojnih građevina posebnog karaktera, posebnih vojnih građevina i vježbovnih vojnih građevina primjenjuju se propisi koji uređuju gradnju uz primjenu propisa o klasificiranim podacima.

(2) Projektirati vojne građevine posebnog karaktera, posebne vojne građevine i vježbovne vojne građevine može ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove graditeljstva.

Izvođač

Članak 12.

Na izvođača koji gradi ili izvodi pojedine radove na vojnoj građevini posebnog karaktera, posebnoj vojnoj građevini i vježbovnoj vojnoj građevini primjenjuju se propisi koji uređuju gradnju uz primjenu propisa o klasificiranim podacima.

Članak 13.

(1) Graditi ili izvoditi radove na vojnim lokacijama na temelju odluke ministra obrane mogu i Oružane snage Republike Hrvatske.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka mora se osigurati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u skladu s propisima iz područja gradnje.

Nadzorni inženjer

Članak 14.

(1) Nadzor nad građenjem posebnih vojnih građevina, vojnih građevina posebnog karaktera i vježbovnih vojnih građevina vrši ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove graditeljstva u skladu s propisima kojima se uređuje stručni nadzor građenja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadzor nad građenjem posebnih vojnih građevina, vojnih građevina posebnog karaktera i vježbovnih vojnih građevina može se povjeriti i ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama kada vrijednost građevinskih radova iznosi više od 3.000.000,00 kuna.

Revident

Članak 15.

Na fizičke osobe koje sudjeluju u kontroli projekata vojnih građevina posebnog karaktera, posebnih vojnih građevina i vježbovnih vojnih građevina primjenjuju se propisi koji uređuju gradnju uz primjenu propisa o klasificiranim podacima.

III. IZDAVANJE DOZVOLA ZA GRAĐENJE

Lokacijska dozvola

Članak 16.

Lokacijsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove prostornoga uređenja za određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina.

Članak 17.

Lokacijska dozvola se ne izdaje za gradnju posebne vojne građevine, vojne građevine posebnog karaktera i vježbovne vojne građevine na postojećim vojnim lokacijama.

Građevinska dozvola

Članak 18.

(1) Građenju vojne građevine posebnog karaktera i posebne vojne građevine može se pristupiti na temelju izvršne građevinske dozvole.

(2) Građevinsku dozvolu za građenje vojne građevine posebnog karaktera i posebne vojne građevine na postojećim vojnim lokacijama izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove graditeljstva.

(3) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove graditeljstva izdaje građevinsku dozvolu za građenje nove vojne građevine posebnog karaktera i posebne vojne građevine u skladu s lokacijskom dozvolom izdanom za građenje te građevine.

(4) Vježbovne vojne građevine grade se bez građevinske dozvole.

(5) Odluku o gradnji vježbovne vojne građevine donosi ministar obrane.

Uporabna dozvola

Članak 19.

(1) Uporabna dozvola za vojnu građevinu posebnog karaktera i posebnu vojnu građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda.

(2) Uporabnu dozvolu za vojnu građevinu posebnog karaktera i posebnu vojnu građevinu izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove graditeljstva.

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 20.

(1) Za inspekcijski nadzor građenja vojne građevine općeg karaktera primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje građevinska inspekcija.

(2) Za inspekcijski nadzor građenja vojne građevine posebnog karaktera, posebne vojne građevine i vježbovne vojne građevine nadležna je ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane za poslove graditeljstva.

V. KORIŠTENJE INŽENJERIJSKIH POSTROJBI ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATRSKE

Članak 21.

Inženjerijske postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu se koristiti pri građenju vojnih građevina na temelju odluke ministra obrane.

Članak 22.

Inženjerijske postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske mogu pružati pomoć lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u provedbi humanitarnih projekata i projekata od općeg interesa u skladu sa Zakonom o obrani.

Članak 23.

Inženjerijske postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske, kao snage partnerske države na teritoriju druge države mogu biti korištene u skladu sa zakonima zemlje domaćina, sklopljenim međunarodnim sporazumima i pravilima graditeljske struke.

VI. KORIŠTENJE INŽENJERIJSKIH POSTROJBI ORUŽANIH SNAGA PARTNERSKIH DRŽAVA

Članak 24.

(1) Korištenje inženjerijskih postrojbi oružanih snaga partnerskih država na teritoriju Republike Hrvatske moguće je u skladu sa sklopljenim međunarodnim sporazumima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, inženjerijske postrojbe oružanih snaga partnerskih država u suradnji s Oružanim snagama Republike Hrvatske, na teritoriju Republike Hrvatske mogu pružati pomoć lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u provedbi humanitarnih projekata i projekata od općeg interesa, na temelju odluke ministra obrane.

Članak 25.

Inženjerijske postrojbe oružanih snaga partnerskih država na teritoriju Republike Hrvatske mogu graditi vojne građevine pod istim uvjetima kao i Oružane snage Republike Hrvatske.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Vojna građevina koja je Uredbom o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 52/91) postala vlasništvo Republike Hrvatske smatra se izgrađenom na temelju izvršne građevinske dozvole odnosno u skladu s propisima koji uređuju upravno područje prostornoga uređenja i gradnje.

(2) Smatra se da vojne građevine iz stavka 1. ovoga članka imaju uporabnu dozvolu.

(3) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove graditeljstva izdaje potvrdu za vojne građevine iz stavka 1. ovoga članka na temelju koje se ta građevina može koristiti, evidentirati u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom propisu.

Članak 27.

Uputu o načinu izvršenja tehničkog pregleda vojne građevine posebnog karaktera i posebne vojne građevine u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijet će ministar obrane.

Članak 28.

Uputu kojom će se urediti izgled i način vođenja Registra vojnih građevina i Katastra vojnih lokacija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijet će ministar obrane.

Članak 29.

Postupci vezani za gradnju vojnih građevina započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama zakona kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja na temelju kojega su započeti.

Članak 30.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/114

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.