Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

NN 125/2014 (27.10.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2389

Na temelju članka 81. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 93/14), u vezi s člankom 216. stavkom 3. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12 i 25/13), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REGISTRU ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA

Članak 1.

U Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (»Narodne novine«, broj 115/12) članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Zadužnice ili bjanko zadužnice registriraju se redoslijedom kojim ih javni bilježnik upisuje u Registar.

Za upis zadužnice ili bjanko zadužnice u Registar plaća se jedinstvena naknada u iznosu od 10,00 kn (slovima: deset kuna).

Naknadu iz stavka 2. ovoga članka dužna je platiti osoba koja je zatražila potvrdu zadužnice ili bjanko zadužnice.

Za upit provjere zadužnice ili bjanko zadužnice u Registru, na zahtjev suda ili drugog nadležnog tijela u vezi s postupkom koji se pred njima vode, ne plaća se naknada iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 2.

Članak 8. briše se.

Članak 3.

Dosadašnji članci 9., 10., 11. i 12., postaju članci 8., 9., 10. i 11.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Klasa: 011-01/14-01/104

Urbroj: 514-04-01-14-01

Zagreb, 22. listopada 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.