Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

NN 125/2014 (27.10.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2390

Na temelju članka 178. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (»Narodne novine« br. 6/12) u članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uz nositelje programa iz stavka 2. ovoga članka, program izobrazbe za potrebe javne uprave može provoditi Državna škola za javnu upravu u skladu s njezinom djelatnosti prema posebnom propisu, a u suradnji sa središnjim tijelom za javnu nabavu.«

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. brojka: »50« zamjenjuje se brojkom: »35«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 5. riječ: »smještaja« briše se.

Članak 4.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja je 50.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članka 2. i članka 4. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/14-01/300

Urbroj: 526-06-02-01/1-14-1

Zagreb, 21. listopada 2014.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.