Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

NN 126/2014 (28.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

126 28.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima 126 28.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2397

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 1., 2., 5., 6., 11., 19., 20., 21., 22., 24. i 25. i stavka 2. točke 1. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/2011 i 74/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PREMA STRANCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, broj: 14/13, 86/13) u članku 34. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka odredit će policijskog službenika odgovornog za prepratu stranca kojeg se prisilno udaljava.«.

Članak 2.

Iza članka 37. dodaju se članci 37. a, 37. b, 37. c, 37. d, 37. e i 37. f koji glase:

»Monitoring prisilnih udaljenja

Članak 37. a

Sustav nadzora prisilnih udaljenja iz članka 116. stavka 6. Zakona o strancima podrazumijeva stalan i neovisan nadzor provođenja prisilnih udaljenja kako bi se utvrdilo provode li se prisilna udaljenja državljana trećih država iz EGP-a na način da se poštuju njihova osnovna ljudska prava (u daljnjem tekstu: monitoring).

Monitoring provodi monitoring organizacija s kojom Ministarstvo sklapa sporazum o monitoringu na određeno vrijeme (u daljnjem tekstu: sporazum).

Monitoring se financira iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, pozicije Ministarstva te fondova i programa Europske unije.

Monitoring organizacija

Članak 37. b

Monitoring organizacija može biti državno tijelo, međunarodna organizacija ili organizacija civilnog društva koja ima odgovarajuće iskustvo u području zaštite ljudskih prava. Osobe koje za monitornig organizaciju obavljaju promatranje provođenja prisilnih udaljenja ne mogu biti zaposlenici Ministarstva.

Monitoring organizacija će osigurati provođenje određenog broja promatranja prisilnih udaljenja sukladno odredbama ovoga Pravilnika i sporazuma.

Radi osiguranja provođenja promatranja prisilnih udaljenja monitoring organizacija mora osigurati:

a) dovoljan broj osoba koje su sposobne provoditi promatranja (u daljnjem tekstu: promatrači),

b) tehničke i druge materijalne uvjete za obavljanje promatranja, što uključuje:

– prijevoz promatrača do mjesta promatranja i povratak, uključujući i predujam troškova zrakoplovne karte,

– predujam financijskih sredstva za putovanje promatrača u inozemstvo (dnevnice)

– putno osiguranje za promatrače,

– cijepljenje promatrača protiv zaraznih bolesti u slučaju putovanja u države gdje je cijepljenje obvezno.

Odabir monitoring organizacije

Članak 37. c

Radi prijave monitornog organizacije zainteresirane za obavljanje monitoringa Ministarstvo objavljuje javni poziv.

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranici Ministarstva.

Uvjeti koje mora ispunjavati monitoring organizacija, kao i okvirni plan promatranja iz članka 37. d objavljuju se na web-stranici Ministarstva.

Okvirni plan promatranja

Članak 37. d

Ministarstvo izrađuje okvirni plan promatranja u kojem se utvrđuje broj promatranja koje monitoring organizacija treba obaviti prema teritorijalnom rasporedu promatranja i prema odgovarajućim fazama prisilnog udaljenja.

Faze prisilnog udaljenja iz stavka 1. ovoga članka mogu biti:

a) promatranje u policijskoj postaji, policijskoj upravi i/ili prihvatnom centru za strance,

b) promatranje tijekom preprate do ukrcaja na zrakoplov ili brod,

c) promatranje tijekom preprate do graničnog prijelaza sa susjednom državom,

d) promatranje tijekom preprate do predaje osoba policiji druge države.

Sporazum o monitoringu

Članak 37. e

Ministarstvo i odabrana monitoring organizacija sklapaju sporazum u kojem se utvrđuje:

– obveza monitoring organizacije da obavi promatranja te broj promatranja prema teritorijalnom rasporedu i fazama prisilnog udaljenja,

– kontaktne točke za prosljeđivanje obavijesti o najavi prisilnog udaljenja te način i rokovi prosljeđivanja obavijesti,

– pravila koja se primjenjuju tijekom promatranja,

– način izvješćivanja o obavljenim promatranjima, o napretku provođenju monitoringa i o provedenom monitoringu,

– način financiranja,

– druga prava i obveze.

Sporazumom se može odrediti da je monitoring organizacija dužna obaviti određena promatranja na poseban zahtjev Ministarstva.

Ako s odabranom monitoring organizacijom Ministarstvo ne sklopi sporazum u roku 30 dana od dana obavještavanja monitoring organizacije o odabiru, Ministarstvo može ponuditi sklapanje sporazuma drugom kandidatu koji se prijavio na javni poziv bez raspisivanja novog javnog poziva.

Odgovarajuća primjena pravila FRONTEX-a

Članak 37. f

Na monitoring se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Pravilnika o ponašanju tijekom zajedničkih letova za prisilno udaljavanje koje koordinira FRONTEX.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-86968/2-2014.

Zagreb, 23. listopada 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.