Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskih voda

NN 127/2014 (29.10.2014.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskih voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2415

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 190. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKIH VODA

Imenuje se BORIS ŠUVAK članom Upravnog vijeća Hrvatskih voda.

Klasa: 080-02/14-01/289

Urbroj: 5030115/1-14-04

Zagreb, 23. listopada 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.