Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

NN 127/2014 (29.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2416

Na temelju odredbe članka 3. stavka 9. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj: 1/1995, 57/1996, 1/1998, 30/1999, 45/1999, 54/2005, 40/2007, 91/2010, 90/2011, 148/2013 i 93/2014) i članka 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj: 148/2013) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

U Pravilniku o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, broj: 22/2012) članak 2. mijenja se i glasi:

»Registar vode posebni sudski odjeli trgovačkih sudova pod neposrednim nadzorom predsjednika suda ili suca koji je godišnjim rasporedom poslova određen za rad na registarskim predmetima.

Uredske poslove u vezi s vođenjem registra obavljaju posebne pisarnice trgovačkih sudova, kojima upravlja voditelj pisarnice (voditelj registra).

Prijave za upis, podnesci i isprave koji se odnose na registar upisuju se u jedinstveni Tt i R3 upisnik koji se vode u elektroničkom obliku za sud i stalnu službu.

Prijave i podnesci koji se odnose na stalnu službu primaju se u sudskoj pisarnici stalne službe.

Registarski predmeti dodjeljuju se u rad sucima, sudskim savjetnicima i ovlaštenim registarskim referentima, redoslijedom kojim su primljeni na upisnik.

Predmet dodijeljen u rad sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom iz opravdanih razloga prerasporediti drugom sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu.

Naredba iz stavka 6. ovog članka dostavlja se prijamnoj pisarnici na Tt upisnik radi upisa podataka o broju i datumu donošenja naredbe, o predmetu koji se preraspoređuje, te o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu kojem se predmet preraspoređuje.

Nacrte odluka i dopisa te druge poslove vezane za registarske predmete iz nadležnosti suca, sudskog savjetnika i ovlaštenog registarskog referenta mogu pripremati sudski službenici pod nadzorom registarskog suca, sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta.

Kod donošenja odluka u postupku upisa u registar koriste se šifrarnici i obrasci pohranjeni u sustav registra. Šifrarnike i obrasce pohranjene u sustavu registra priprema i verificira komisija za izradu šifrarnika i obrazaca koju imenuje Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sustav registra izravno je povezan sa centralnim OIB aplikacijskim sustavom, s registrom godišnjih financijskih izvješća Financijske agencije (u daljnjem tekstu: FINA), »Narodnim novinama«, sustavom e-Tvrtka, sustavom za besplatnu pravnu pomoć, sustavom sudskih upisnika (eSpis) i sustavom za predstečajne nagodbe FINA-e

Pristup sustavu registra je u skladu s posebnim propisima dozvoljen putem drugih aplikacijskih sustava u svrhu razmjene podataka s drugim tijelima i ovlaštenim osobama te osobama zaduženim za održavanje i razvoj sustava.«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Pristup podacima u elektroničkom obliku omogućen je putem internetske stranice registra odnosno web-servisa, u skladu s korisničkim ovlaštenjima. Ispis tako pribavljenih podatka nema svojstvo javne isprave.

Dostupnost jedinstvenoj bazi registra mora se omogućiti 24 sata dnevno, osim u dane održavanja odnosno provjere rada sustava.«.

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.

U članku 6. stavku 2. riječ: »UFT« zamjenjuje se riječju: »UTF«.

Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa na poseban zahtjev ovlaštenih osoba dužno je osigurati pripremu i ispis izvješća o broju i vrsti subjekata upisanih u registar te druge podatke iz jedinstvene baze registra, osim onih podataka koji se mogu uskratiti na temelju posebnih propisa ili se mogu dostaviti samo uz odobrenje predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: voditelj javne knjige).

Voditelj javne knjige ili sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske kojeg na to ovlasti voditelj javne knjige ima pravo uvida u sve podatke jedinstvene baze registra.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 7. i članak 7. mijenjaju se i glase:

»Internetska stranica registra

Članak 7.

Internetskoj stranici registra pristupa se na web-adresi https://sudreg.pravosudje.hr, a pretraživanje podataka provodi se putem izbornika internetske stranice registra.

Podaci javno objavljeni na internetskoj stranici registra moraju trajno ostati dostupni za pretraživanje.

Uvid u javno objavljene podatke putem internetske stranice registra je besplatan, u skladu s uvjetima korištenja objavljenim na toj stranici.«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Neprekidnost rada sustava registra i tehnička sredstva potrebna za dostupnost elektroničkih podataka registra sukladno ovom Pravilniku osigurava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

U prostoriji u kojoj je jedinstvena baza registra moraju se provoditi odgovarajuće mjere informacijske sigurnosti, a posebno mjere zaštite od neovlaštenog pristupa, požara, poplave, ionizirajućeg zračenja, vlage, hladnoće i topline.

Program, metode i organizaciju osposobljavanja sudaca, sudskih savjetnika i ovlaštenih registarskih referenata za korištenje sustava registra određuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Provedbu osposobljavanja za korištenje sustava registra na određenom sudu određuje predsjednik suda naredbama i uputama u okviru svojih ovlasti.

Nadzor nad ispunjenjem tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za korištenje sustava registra i zaštitu podataka na sudovima provodi voditelj javne knjige.

U slučaju potresa, rata i druge neposredne opasnosti ministar nadležan za poslove pravosuđa odredit će premještanje jedinstvene baze registra na predviđeno drugo mjesto.«.

Članak 8.

U članku 9. stavku 1. riječi: »Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Voditelj javne knjige«, a riječi: »elektroničkog sustava« riječima: »sustava registra«.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Predsjednik suda, suci, sudski savjetnici, ovlašteni registarski referenti i drugi sudski službenici koji sukladno svojim ovlastima rade sa sustavom registra dužni su provoditi mjere fizičke sigurnosti radi sprječavanja neovlaštenog pristupa ili zloupotrebe sustava registra.«.

Članak 10.

U članku 12. stavku 1. brišu se riječi: »putem jedinstvenog informacijskog sustava«.

Članak 11.

U članku 13. stavku 1. riječ: »podataka« zamjenjuje se riječju: »registra«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»U jedinstvenu bazu registra mora biti pohranjen svaki upisani podatak. Upisi kojima svi ili određeni podaci o subjektu prestaju važiti moraju ostati dostupni za pretraživanje putem MBS-a, tvrtke subjekta i OIB-a.«.

Članak 12.

U članku 14. stavku 1. riječi: »prema šifrarniku trgovačkih sudova« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nakon javne objave upisanih podataka u glavnu knjigu upisuje se datum objave upisa na internetskoj stranici registra i u »Narodnim novinama«, ako je upis objavljen u »Narodnim novinama«.«.

Članak 13.

U članku 15. stavku 1. točki 4. riječi: »utvrđenih prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina« zamjenjuju se riječima: »preuzeti iz šifrarnika OIB sustava«.

U točki 5. iza riječi: »naselja« dodaju se riječi: »i ulica«, a riječi: »utvrđenih od Državne geodetske uprave« zamjenjuju se riječima: »preuzeti iz šifrarnika OIB sustava«.

U točki 6. riječi: »za strojno čitanje« brišu se.

Članak 14.

U članku 16. riječi: »šifarnika određenih za pojedini podatak koji su razvrstani« zamjenjuju se riječima: »šifrarnika koje priprema, verificira, mijenja i dopunjuje komisija za izradu šifrarnika i obrazaca. Šifrarnici određeni za pojedini podatak razvrstani su«.

Iza točke 23. dodaje se točka 24. koja glasi: »Skupine djelatnosti«.

Članak 15.

Članak 17. briše se.

Članak 16.

U članku 19. stavku 2. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Ako se podaci o sjedištu i poslovnoj adresi preuzimaju elektroničkim putem, upis u glavnu knjigu provodi se na temelju obavijesti o elektroničkom upisu.«.

U stavku 3. riječi: »podatke o djelatnostima koje ga čine« zamjenjuju se riječima: »naznaku djelatnosti koje ga čine, odnosno naznaku skupine djelatnosti ako se radi o više djelatnosti propisanih zakonom, uz izuzimanje djelatnosti koje nisu obuhvaćene predmetom poslovanja«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Grupu podataka »tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv« čine podaci koji se upisuju u glavnu knjigu uz ograničenje da tekst tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisuću dvadeset i četiri (1024) znaka, a skraćene tvrtke ili naziva najviše pet stotina dvanaest (512) znakova. Tekst prijevoda tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisuću dvadeset i četiri (1024) znaka, a tekst prijevoda skraćene tvrtke ili skraćenoga naziva najviše pet stotina dvanaest (512) znakova.«.

Članak 17.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Grupa podataka »osobe ovlaštene za zastupanje« sadrži podatke o osobama koje čine upravu gospodarskog interesnog udruženja, podatke o članovima ili više njih koji skupno zastupaju javno trgovačko društvo (u daljnjem tekstu: j.t.d.), ako svi članovi j.t.d. ne zastupaju društvo, podatke o prokuristi (ako je prokura dodijeljena) te podatke o likvidatoru, privremenom ili stečajnom upravitelju, ako su nastali razlozi za prestanak društva. U ovu grupu podataka uključeni su i podaci o zastupnicima u ustanovama i drugim subjektima koji se po zakonu upisuju u registar.«.

Članak 18.

U članku 22. stavku 1. točki 5. riječ: »organa« zamjenjuje se riječima: »nadzornog ili upravnog odbora«.

U stavku 3. iza riječi: »likvidatorima« dodaje se zarez i riječ: »privremenim«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Grupu podataka »članovi nadzornog ili upravnog odbora« čine podaci o članovima nadzornog ili upravnog odbora, ako su ustrojeni.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Grupu podataka »zabilježbe« čine i podaci o namjeravanim promjenama sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE) u drugu državu članicu Europske unije, dosadašnje sjedište, naziv registra ili drugog upisnika u kojem je subjekt vođen te dosadašnji broj u tom registru u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku.«.

Članak 19.

U članku 23. stavku 1. točki 3. riječ: »organa« zamjenjuje se riječima: »nadzornog odbora«.

Članak 20.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Grupu podataka »pravni odnosi« čine podaci koji se grupiraju za sve subjekte upisa, i to: podaci o datumu usvajanja statuta, društvenog ugovora, izjave ili akta o osnivanju, pravila zadruge i odluka koje se po zakonu upisuje u registar, njihove izmjene i dopune i s time povezanih odluka, uz oznaku članka koji se mijenja, kratak opis izmjena, datuma odluke tijela ili osoba koji su je donijeli i njezin kratki sadržaj.

Grupu podataka iz stavka 1. ovog članka čine i podaci o pravno ustrojbenom obliku subjekta upisa, njegovim promjenama i drugi upisi vezani za status subjekta upisa, vrijeme trajanja i prestanak subjekta upisa uz naznaku razloga za prestanak ili razloga zbog kojeg je određeno brisanje iz registra, a osobito, pravni temelj i eventualni podaci o pravnom slijedniku, likvidaciji, nastavljanju subjekta upisa, kao i drugi zakonom propisani podaci. Za društva kapitala u ovu grupu podataka unose se podaci o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i s time povezane odluke, podaci o statusnim promjenama pripajanja, spajanja, podjele i preoblikovanja, priključenju i prestanku priključenja, zaključenju, promjeni i prestanku poduzetničkih ugovora, nastavku osnivanja, ništetnosti i ukidanje društva, a kod dioničkog društva i prijenosu dionica manjinskih dioničara, prijenosu imovine na osobe javnog prava i druge osobe te drugi zakonom propisani upisi.

Grupu podataka »financijska izvješća« čine podaci o danu predaje potpunih financijskih isprava, uz naznaku obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaju, ako je propisana obavezna objava tih podataka.

Grupu podataka »zabilježbe« čine podaci o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, određivanju nadzora nad ispunjenjem stečajnog plana i ukidanju nadzora, podaci o odlukama o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, odnosno odlukama o obustavi ili prekidu tih postupaka, podaci o rješenju o odobravanju predstečajne nagodbe, odlukama stečajnog suca koje se upisuju po službenoj dužnosti, odlukama o izrečenim kaznama, sigurnosnim mjerama ili mjerama opreza, o podnesenim tužbama i pravomoćnim presudama, uz navođenje naziva suda i broja presude, o postupcima i odlukama drugih tijela, brisanju upisa i druge zakonom propisane zabilježbe, podaci o podnesenim žalbama protiv rješenja o upisu, o odlukama drugostupanjskog suda, datum objave i pravomoćnosti rješenja, podaci o podnesenim žalbama protiv odluka sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta te o odlukama registarskog suca o prigovorima na pokrenuti postupak brisanja subjekta iz registra.

U grupu podataka iz stavka 5. ovoga članka uključeni su i podaci o zabilježbama koje se po službenoj dužnosti upisuju u postupku domaćih i prekograničnih statusnih promjena društva, pripajanja, podaci o zabilježbama spora, o tome da je u zbirci isprava položen prijevod isprava na jednom od službenih jezika Europske unije uz naznaku njihovog naziva, podaci o namjeravanim promjenama i promjenama sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE) u drugu državu članicu Europske Unije, odnosno Republiku Hrvatsku, podaci o dosadašnjem sjedištu, nazivu registra ili drugog upisnika u kojem je subjekt vođen, uz naznaku dosadašnjeg broja upisnika ili registra, i druge zabilježbe, kada je zakonom ili odlukom određeno da se upisuju u registar.

Grupu podataka »odluke suda« čine podaci o rješenjima suda o nakani pokretanja postupka brisanja subjekta, obustavi postupka brisanja, prekidu ili zastoju postupka brisanja, rješenju o brisanju subjekta upisa, podaci o rješenju o odobravanju (sklapanju) predstečajne nagodbe, rješenju o odbačaju ili odbijanju sklapanja predstečajne nagodbe, rješenju o otvaranju stečajnog postupka, rješenju o obustavi i zaključenju stečajnog postupka, rješenju o imenovanju privremenog stečajnog upravitelja, s time da se njegov upis provodi u grupi podataka »zastupnici«, rješenju o zabrani obavljanja djelatnosti koja se upisuju po službenoj dužnosti i drugim odlukama koje se po zakonu upisuju u registar.«.

Članak 21.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Ako se radi o automatiziranom prihvatu podataka iz sustava sudskih upisnika (eSpis) i iz sustava FINE, unos u glavnu knjigu provodi se elektroničkim putem na temelju obavijesti o elektroničkom upisu, bez donošenja rješenja o upisu.

Obavijest o elektroničkom upisu potpisana od sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta je funkcionalno jednaka upisnom rješenju.«.

Članak 22.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Osim podataka koji se upisuju u registar i objavljuju u skladu sa zakonom (javni podaci), u jedinstvenu bazu registra pohranjuju se evidencijski ili statistički podaci. Pristup tim podacima dozvoljen je voditelju javne knjige, predsjednicima sudova, ovlaštenim osobama registra i državnim tijelima u skladu sa zakonom.

Evidencijski podaci o članovima društva i pripadajućim poslovnim udjelima pohranjuju se u jedinstvenu bazu registra na temelju podataka iz prijave, popisa članova društva i njihovih udjela sačinjenih i ovjerovljenih od javnih bilježnika ili dostavljenih od uprave.

Neposredno pravo na elektroničko preuzimanje evidencijskih podataka o članovima društva i njihovim udjelima ima Ministarstvo financija – Središnji ured Porezne uprave.«.

Članak 23.

U članku 27. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 24.

U članku 28. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavka 3. postaje stavak 2.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Dijelovi elektroničke zbirke isprava, osim isprava za koje je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, mogu se razgledati na internetskoj stranici registra putem izbornika.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 30. briše se.

Članak 26.

U članku 37. točki 1. iza riječi: »podataka,« dodaju se riječi: »podaci o dosadašnjoj tvrtci«.

U točki 2. iza riječi: »podataka,« dodaju se riječi: »podaci o dosadašnjem sjedištu, o namjeravanoj promjeni sjedišta«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. predmet poslovanja – naznaka djelatnosti koje ga čine ili naznaka više djelatnosti općenitim navođenjem skupine djelatnosti, odnosno općenitim navođenjem skupine djelatnosti uz izuzimanje djelatnosti koje se ne obuhvaćaju predmetom poslovanja, te promjene tih podataka, pod nazivom 'predmet poslovanja',«

U točki 4. riječi: »za strance i broj, te oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

U točki 5. riječi: »za strance i broj te oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

U točki 6. riječi: »za strance i broj te oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se, a riječi: »uprava zadruge i saveza zadruga« zamjenjuju se riječima: »upravitelj zadruge i predsjednik saveza zadruga«.

U točki 7. iza riječi: »odgovornošću,« dodaju se riječi: »sanacijskog upravitelja«.

U točki 8. riječi: »za strance i broj te oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala« brišu se.

U točki 11. podtočki d) riječi: »za strance te broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

U točki 12. podtočki b) iza riječi: »pri sukcesivnom osnivanju dioničkog društva,« dodaju se riječi: »datum usvajanja statuta Europskog društva (SE) i Europske zadruge (SCE), ugovora o osnivanju udruženja ili Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU),«.

Podtočka l) mijenja se i glasi:

»l) statusne promjene prekograničnog pripajanja i spajanja, uz navođenje podataka o tome da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i o ostvarenju posebnih prava dioničara, odnosno članova društva (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) ako se radi o društvu koje se pripaja i ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ako se radi o prekograničnom spajanju, uz odgovarajuće podatke za osnivanje oblika društva nastalog spajanjem ako ima sjedište u Republici Hrvatskoj, pod nazivom »prekogranične statusne promjene«,«.

Podtočka m) mijenja se i glasi:

»m) prijenos imovine na osobe javnog prava, obveza prijenosa imovine uz navođenje podataka o ugovoru i odluci pod nazivom »prijenos imovine«,«.

U podtočki o) iza zareza dodaju se riječi: »uz naznaku pravnog temelja, eventualnih podataka o pravnom slijedniku,«.

Podtočke p) i p) mijenjaju se i glase:

»p) ništetnost društva,

r) nastavak osnivanja društva,«.

Članak 27.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Upis brisanja pripojenog društva obavlja se na zahtjev društva preuzimatelja, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnosti nakon okončanog postupka pripajanja.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Dostava zbirke isprava pripojenog društva registru ili drugom ovlaštenom upisniku društva preuzimatelja obavlja se odgovarajućom primjenom odredbi ovog Pravilnika o promjeni sjedišta subjekta upisa.«.

U stavku 6. prva rečenica mijenja se i glasi: »Prilikom upisa statusnih promjena u registar u sustavu se posebno evidentiraju društva koja su sudjelovala u statusnoj promjeni.«.

Članak 28.

U članku 47. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Sadržaj prijave i priloga na koje se prijava poziva kao i način upisa u registar prekograničnog pripajanja i spajanja propisan je Zakonom.«.

Članak 29.

Iza članka 47. dodaje se članak 47.a koji glasi:

»Članak 47.a

Ako se subjekt upisa sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pripaja drugom subjektu koji ima valjano registrirano sjedište u državi članici Europske unije ili u državi koja je stranka ugovornica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, registarski sudac nadzire sve radnje u postupku pripajanja koje provodi pripojeno društvo.

Registarski sudac pri upisu pripajanja u odjeljak glavne knjige »zabilježbe« upisuje da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo države mjerodavno za društvo preuzimatelja.

Objava upisa pripajanja na internetskoj stranici registra i u »Narodnim novinama« smatra se potvrdom da su valjano i u potpunosti obavljene sve potrebne radnje u postupku pripajanja pripojenog društva. Potvrdu o tome izdaje i potpisuje registarski sudac.

U objavi upisa pripajanja mora se navesti da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i ostvarenja posebnih prava dioničara na novčanu naknadu za otkupljene dionice ili udjele.

Potvrdu i zajednički plan pripajanja odobren od skupštine pripojenog društva dostavlja pripojeno društvo registru ili drugom upisniku društva preuzimatelja najkasnije u roku od šest mjeseci od kada mu je potvrda izdana.

Dostava zbirke isprava pripojenog društva registru ili drugom ovlaštenom upisniku društva preuzimatelja obavlja se odgovarajućom primjenom odredbi ovog Pravilnika o promjeni sjedišta subjekta upisa.

Upis brisanja pripojenog društva obavlja se na zahtjev društva preuzimatelja, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnosti nakon okončanog postupka pripajanja.«.

Članak 30.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zabilježbu spora upisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent na temelju prijave koja sadrži zahtjev za upis zabilježbe spora uz koju je dostavljeno sudsko rješenje kojim se dopušta zabilježba spora.«.

Članak 31.

U članku 57. stavku 1. riječi: »registarski sudac« zamjenjuju se riječima: »sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«, a riječi: »web-stranici sudskog registra« zamjenjuju se riječima: »internetskoj stranici registra«.

U stavku 2. riječi: »ovlašteni registarski službenik po nalogu registarskog suca« zamjenjuju se riječima: »sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Ako nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju imena ili naziva, sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent na primjerku prijave dostavlja obavijest podnositelju prijave da nisu ispunjeni uvjeti za rezervaciju.«.

U stavku 8. riječi: »ovlašteni registarski službenik prema nalogu suca« zamjenjuju se riječima: »sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«.

Članak 32.

U članku 62. stavku 4. riječi: »voditelja glavne knjige« zamjenjuju se riječima: »voditelja javne knjige«.

Članak 33.

U članku 64. stavku 2. riječi: »registarski sudac, savjetnik ili ovlašteni službenik« zamjenjuju se riječima: »sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«.

Članak 34.

U članku 65. stavku 1. dodaje se treća rečenica koja glasi: »Upisi elektroničkim putem provode se u glavnoj knjizi registra na temelju obavijesti o elektroničkom upisu.«.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 2. iza riječi: »registarskog rješenja« dodaju se riječi: »ili potpisa obavijesti o elektroničkom upisu«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 3. i 4.

Članak 35.

Članci 66. i 67. brišu se.

Članak 36.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Rješenja stečajnog suca automatski se preuzimaju iz sustava sudskih upisnika (eSpis) i unose u glavnu knjigu na temelju obavijesti o elektroničkom upisu koju potpisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent nakon provjere sadržaja preuzetog rješenja i unosa propisanih podataka u tvrtku ili naziv subjekta, kao i podataka o stečajnom upravitelju, uz brisanje podataka o osobama koje su bile zastupnici po zakonu.

Podaci o prethodnom stečajnom postupku, odobravanju ili odbijanju sklapanja predstečajne nagodbe te o mjerama zabrane obavljanja djelatnosti preuzimaju se na način iz stavka 1. ovoga članka.

U glavnu knjigu elektroničkim putem preuzimaju se i sve odluke u postupku predstečajne nagodbe iz sustava za predstečajne nagodbe FINA-e. Unos odluka u glavnu knjigu provodi se potpisom sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta na obavijesti o elektroničkom upisu.

U glavnu knjigu elektronički se unose i podaci iz drugih sustava, matičnih evidencija i javnih upisnika, bez donošenja rješenja o upisu.

Kada drugostupanjski sud preinači rješenje registarskog suda i u svom rješenju odredi sadržaj upisa u registar, registarski sudac, sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent po službenoj dužnosti provode naloženi upis u registar.

U glavnu knjigu po službenoj dužnosti upisuju se i ostali podaci propisani zakonom.«.

Članak 37.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent po službenoj dužnosti upisuje u glavnu knjigu odluke glavne skupštine za koje se tužbom traži utvrđenje ništetnosti, ako parnični sud pravomoćnim rješenjem naloži da se odluke skupštine upišu u sudski registar.«.

Članak 38.

U članku 70. stavku 3. druga rečenica briše se.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 39.

U članku 71. stavku 2. u cijelom tekstu riječi: »web-stranici sudskog registra« zamjenjuju se riječima: »internetskoj stranici registra«.

Članak 40.

U članku 73. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 5. i 6.

Članak 41.

U članku 75. stavku 2. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Ako se isti podaci preuzimaju iz sustava sudskih upisnika (eSpis), sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent provodi elektronički upis u glavnu knjigu na temelju obavijesti o elektroničkom upisu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»U glavnu knjigu provodi se upis stečajnog upravitelja koji provodi nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana s oznakom liste poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost stečajnog upravitelja, visine predviđenog kreditnog okvira, odnosno oznakom je li predviđen nadzor nad društvom preuzimateljem.«.

Članak 42.

U članku 77. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Po proteku roka određenog zaključkom registarski sudac donosi rješenje o brisanju subjekta, a spis upućuje u pisarnicu s odgovarajućim naredbama registarskim službenicima.«.

U stavku 8. riječi: »web-stranici sudskog registra« zamjenjuju se riječima: »internetskoj stranici registra«.

Članak 43.

Članak 78. briše se.

Članak 44.

U članku 82. stavku 1. riječi: »registarski sudac« zamjenjuju se riječima: »sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rješenje iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra«.

U stavku 7. iza riječi » sucu« zarez i riječi: »sudskom savjetniku ili ovlaštenom službeniku na daljnji postupak« zamjenjuju se riječima: »na odlučivanje o podnesenim prigovorima«.

Stavci 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»Pod istim poslovnim brojem evidentiraju se svi prigovori istaknuti u odnosu na jedan subjekt upisa.

Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.

Rješenje o brisanju subjekta iz registra donosi registarski sudac, a ako nije bio podnesen prigovor rješenje donosi sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent. Rješenje se javno objavljuje na internetskoj stranici registra.«.

Stavci 11., 12., 13. i 14. brišu se.

Članak 45.

U članku 83. stavku 3. riječi: »registarskom sucu« zamjenjuju se riječima: »sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu«.

U članku 83. stavku 5. riječi: »Registarski sudac« zamjenjuju se riječima: »Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«.

U stavku 7. prva rečenica mijenja se i glasi: »Rješenje o pokretanju postupka brisanja upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.«.

Stavci 8., 9., 10. i 11. 12. mijenjaju se i glase:

»Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent donose rješenje o brisanju ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu je priopćena nakana brisanja nije učinio vjerojatnim da ima imovinu i nije podnio prigovor. Rješenje se upisuje u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.

Ako su zastupnici po zakonu subjekta upisa ili osobe koje imaju pravni interes stavili prigovore na rješenje o pokretanju postupka brisanja, svi prigovori se upisuju u Tt upisnik pod novim poslovnim brojem i zajedno s registarskim spisom dostavljaju na odlučivanje registarskom sucu.

Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.

Registarski sudac donosi rješenje o brisanju subjekta iz registra ako utvrdi da za to postoje razlozi iz članka 70. stavka 13. Zakona o sudskom registru. Rješenje o brisanju subjekta iz registra upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.«.

Stavci 12., 13. i 14. brišu se.

Članak 46.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Registarski sud će provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti, ako se subjekt upisa nije u propisanom roku uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti. Rješenje o pokretanju postupka donosi sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra.

Ako je na rješenje o pokretanju postupka brisanja izjavljen prigovor, prigovor se upisuje u Tt upisnik pod novim poslovnim brojem i zajedno s registarskim spisom dostavlja na odlučivanje registarskom sucu.

Ako subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti učini vjerojatnim da ima imovinu ili ako ne postoje drugi razlozi za brisanje, registarski sudac će rješenjem obustaviti postupak brisanja.

Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.«.

Članak 47.

U članku 85. stavku 2. zarez i riječi: »sve sukladno projektu razmjene podataka između trgovačkih sudova i 'Narodnih novina'« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Podaci o upisima, promjenama upisa i prestanku Europskog društva (SE), Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU) i Europske zadruge (SCE) javno se objavljuju u Službenom listu Europske unije.«.

Članak 48.

U članku 87. stavku 3. točki 8. riječi: »ovlaštenom službeniku« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenom registarskom referentu«.

Iza točke 17. dodaje se točka 17.a koja glasi:

»17.a preuzimanju podataka elektroničkim putem iz drugih sustava, matičnih evidencija i upisnika«.

U točki 19. iza riječi: »društva,« dodaju se riječi: »javno ovjerenim primjercima zapisnika, izvješćima posebnih revizora, planu prekograničnog pripajanja ili spajanja, planu podjele, planu prijenosa sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE), planu preoblikovanja dioničkog društva u Europsko društvo (SE), odnosno preoblikovanja Europskog društva (SE) u dioničko društvo i druga zakonom propisana izvješća ili isprave koje se polažu u sudski registar«.

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. rješenjima prvostupanjskog suda o:

– nenadležnosti,

– obustavi postupka upisa,

– upisu,

– odbacivanju prijave,

– odbijanju prijave,

– odbijanju zahtjeva za upis,

– odbijanju upisa,

– pokretanju postupka za upis,

– djelomično rješenje o upisu,

– ispravku rješenja,

– preinačenju rješenja,

– nakani brisanja,

– brisanju upisa, odnosno brisanju i promjenama upisanih podataka,

– prestanku subjekta upisa,

– brisanju subjekta upisa,

– obustavi postupka brisanja, zastoju s postupkom brisanja,

– produljenju roka,

– odbijanju zahtjeva za produljenje roka,

– opominjanju,

– izrečenoj novčanoj kazni,

– odbacivanju žalbe,

– prihvaćanju žalbe,

– odbacivanju revizije,

– odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka,

– odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje«.

U točki 23. riječi: »web-stranici« zamjenjuju se riječima: »internetskoj stranici«.

Iza točke 26. dodaju se točke 26.a i 26.b koje glase:

»26.a rješenjima prvostupanjskog suda po žalbi:

– odbačeno,

– novo rješenje, kojim se preinačuje ili ukida prvostupanjsko rješenje o upisu i ponovno odlučuje o zahtjevu koji se žalbom pobija,

– odbijanje žalbe i potvrđivanje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta,

– preinačenje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za upis,

– preinačenje ili ukidanje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta kojim je dopušten upis,

26.b rješenjima prvostupanjskog suda po prigovoru:

– odbačeno,

– odbijeno,

– uvaženo,«.

Članak 49.

U članku 89. riječi: »ovlaštenog sudskog službenika« zamjenjuju se riječima: »sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta«.

Članak 50.

U članku 90. riječi: »ovlaštenog sudskog službenika« zamjenjuju se riječima: »sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta«.

Članak 51.

U članku 92. riječi: »ovlaštenog sudskog službenika« zamjenjuju se riječima: »sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta«.

Članak 52.

U članku 93. riječi: »ovlašteni registarski službenik« zamjenjuju se riječima: »sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«.

Članak 53.

U članku 94. stavku 1. riječi: »ovlašteni sudski službenik« zamjenjuju se riječima: »sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«.

Članak 54.

U cijelom tekstu priloga ovog Pravilnika kratica »JTD« zamjenjuje se kraticom »j.t.d.«, kratica »KD« kraticom »k.d.«, riječi: »Voditelj glavne knjige sudskog registra« riječima: »Voditelj javne knjige«, a riječi: »'Narodne novine' broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10. i 90/11.« riječima: 'Narodne novine' broj 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13 i 93/14«.

U šifrarniku sudskog registra tablici sa šiframa vrste službenih osoba riječi: »Ovlašteni sudski službenik« zamjenjuju se riječima: »Ovlašteni registarski referent«.

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/66

Urbroj: 514-04-01-14-02

Zagreb, 24. listopada 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.