Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

NN 127/2014 (29.10.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2417

Na temelju članka 81. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 93/14.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZRAVNU NAPLATU

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (»Narodne novine«, broj 115/12.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj zahtjeva za izravnu naplatu novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela, ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju potvrdu o ovršnosti, odnosno obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine.«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Obrazac zahtjeva sadrži:

1. naziv »zahtjev za izravnu naplatu«;

2. podatke o ovrhovoditelju/podnositelju zahtjeva: ime i prezime/naziv/tvrtka, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i podatke o punomoćniku, ako ga ima: ime i prezime, adresa;

3. podatke o ovršeniku: ime i prezime/naziv/tvrtka, adresa/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB);

4. podatak o računu specifične namjene;

5. podatke o vrsti/nazivu ovršne isprave, izdavatelju, poslovnom broju, nadnevku donošenja, nadnevku ovršnosti;

6. naznaku zahtijeva li se naplata tražbine u cijelosti ili djelomično;

7. podatke o računu ovrhovoditelja, SWIFT, IBAN, poziv na broj;

8. zahtjev za naplatu zateznih kamata, uz naznaku zahtijeva li se naplata zateznih kamata u cijelosti ili djelomično;

9. naznaku je li osnova za plaćanje dostavljena radi naplate na teret više solidarnih ovršenika;

10. izjavu ovrhovoditelja/podnositelja pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjev istiniti;

11. potpis ovrhovoditelja/podnositelja/punomoćnika, pečat, nadnevak i mjesto.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Obrazac zahtjeva u privitku ovog Pravilnika zamjenjuje obrazac zahtjeva u privitku Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (»Narodne novine«, broj 115/12.).

Klasa: 011-01/14-01/103

Urbroj: 514-04-01-14-01

Zagreb, 23. listopada 2014.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

127 29.10.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu