Pravilnik o dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

NN 127/2014 (29.10.2014.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2418

Na temelju članka 14. stavka 9. i članka 15. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

Članak 1.

U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine«, br. 130/2013 i 99/2014) u članku 8. iza stavka (4) dodaju se stavci (5), (6), (7) i (8) koji glase:

»(5) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, a na zahtjev novog vlasnika plovila, dozvoljava se zamjena ribolovnih zona za pojedini ribolovni alat po principu brisanja upisane ribolovne zone i upisa nove na način da se vrši zamjena jedne unutarnje ribolovne zone za drugu unutarnju odnosno jedne vanjske za drugu vanjsku ribolovnu zonu.

(6) Pod unutarnjim ribolovnim zonama iz stavka (5) ovog članka podrazumijevaju se ribolovne zone A, E, F i G, a pod vanjskim ribolovnim zonama podrazumijevaju se ribolovne zone A, B, C i D.

(7) Zamjena ribolovnih zona iz stavka (5) ovog članka za ribolovne alate za koje je propisano Odobrenje za gospodarski ribolov sukladno članku 23. Zakona o morskom ribarstvu može se odobriti isključivo ako plovilo koje je predmet prodaje, darovanja ili nasljeđivanja posjeduje važeće Odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova predmetnim ribolovnim alatom.

(8) Iznimno od stavaka (5) i (6) ovoga članka zamjena ribolovne zone A za ribolovne zone E, F i G nije dozvoljena za pridnene povlačne mreže – koće.«

Članak 2.

U članku 9. iza stavka (9) dodaje se stavci (10) i (11) koji glase:

»(10) Iznimno od stavka (1) ovog članka, dozvoljena je zamjena plovila u povlastici ukoliko je novo plovilo istog vlasnika veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW isključivo ako je novo plovilo istoga vlasnika upisano u Registar ribarske flote RH do dana 1. srpnja 2013. godine.

(11) Zamjena plovila iz stavka (10) ovog članka dozvoljena je isključivo ukoliko u povlasticu nisu upisani ribolovni alati okružujuće mreže plivarice, povlačne mreže koće ili mreže potegače.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/111

Urbroj: 525-13/0323-14-5

Zagreb, 21. listopada 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.